A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Danimarka , Kopenhag, Ýþgalevcilerin* gösterisi sonrasýnda baskýlar [en]

Date Sat, 25 Jun 2005 20:51:25 +0200 (CEST)


23 Haziran Perþembe günü, Kopenhag'da, tahliye edilme tehditi altýnda
bulunan iþgal edilmiþ sosyal merkez "Ungdomshuset"e destek gösterisi
vardý. Kent merkezinde bir yürüyüþ olacaktý, ancak gösteri yürüyüþçülerin
üzerine su balonu atan polis tarafýndan defalarca engellendi. Polis
ayrýca insanlara copla saldýrdý, itiþ-kakýþ oldu ve [polislerin]
üzerilerine þiþeler atýldý. Gösterinin sonuna doðru, sivil giyimli
ve üniformasýz polisler protestocularý gözaltýna almak için gösteriye
saldýrýp beþ kiþiyi almayý baþardýlar. Hepsi Danimarkalý olan dördü
hemen serbest býrakýldý (ancak çoðu halen ciddi suçlamalarla karþý
karþýya bulunuyor). Öte yandan, bir Fransýz en az 13 gündür hapiste
tutuluyor. Bundan sonra, tekrar mahkemeye çýkarýlacak ve daha uzun
süre tutulabilir. Polisin üzerine bir þiþe atmakla suçlanýyor
(ki polis bile kimseye deðmediðini kabul ediyor). Lütfen kendisine
destek mesajlarý yollayýn!

Jule Justo, Vestre Fangsel, Vigerslev Alle 1D, 2450, Kobenhaven SV

Ayrýca serbest býrakýlmasý için cezaevine email atabilirsiniz-
koebenhavnsfaengsler@kriminalforsorgen.dk
From: ABC Brighton
=============================
* [Ed. Notu: Ýþgalevleri her zaman için antikapitalisttir -
çoðu zaman ayný zamanda antiotoriterdir]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center