A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kazým Koyuncu artýk aramýzda deðil....

Date Sat, 25 Jun 2005 13:20:09 +0200 (CEST)


Bugün alýnan habere göre, bir süredir kanserle mücadele eden müzisyen
Kazým Koyuncu artýk aramýzda bulunmuyor.
Hopa'da doðan Kazým Koyuncu 33 yaþýndaydý. 1993 yýlýnda Mehmedali Barýþ
Beþli ile birlikte dünyanýn ilk Lazca rock müzik grubu Zuðaþi Berepe'yi
(Denizin Çocuklarý) kurdu. Lazca müziðin ve Laz kültürünün geliþmesinde
önemli katkýlarý olan Koyuncu, 2001 yýlýnda ilk solo albümü Viya'yý çýkardý.
Kapitalizme, egemen sisteme ve popüler kültüre yönelik eleþtirilerini hiç
gizlemedi. Artvin ve Bergama'da siyanürle altýn aramalara, Akkuyu'daki
nükleer, Gökova'daki termik, Fýrtýna Vadisi'ndeki hidrolik santrallere ve
son olarak Samsun-Sarp Sahil Yolu Projesi'ne karþý sesini yükseltenlerdendi.
Anti-militarist etkinliklerde ve Irak iþgaline, NATO'ya karþý düzenlenen
pek çok konser ve etkinlikte þarkýlarýyla yer aldý.

Kazým Koyuncu, son yaptýðý açýklamada, 27 Haziran Pazartesi akþamý Harbiye
Cemil Topuzlu Açýkhava Tiyatrosu'nda gerçekleþtirilecek olan "Hey Gidi
Karadeniz Gecesi"ne saðlýk sorunlarý nedeniyle katýlamayacaðýný açýklamýþtý.

"... bir müzisyenim, ondan sonra bir Karadenizliyim
ama hepsinin ötesinde bir devrimciyim."

---
*[Devrimci anti-otoriter solcu müzisyen]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center