A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kara Kýzýl Notlar #1 - NEFAC Röportajý

Date Thu, 23 Jun 2005 20:22:54 +0200 (CEST)


NEFAC Röportajý
NEFAC* Kuzey-doðu Anarko-Komünistler Federasyonudur. Birleþik Devletler?in
Kuzey-doðusu, Quebec ve Toronto?daki kolektiflerin oluþturduðu bir
federasyondur.
The Roundhouse Kolektifi Baltimore, Maryland?deki bir NEFAC üyesidir. Bu
röportaj Roundhouse üyesi olan Flint, Jim ve Andrew?le birlikte Roundhouse?ý
destekleyen Jason and Matt?le yapýldý.
?Anarko-komünizm? nedir?
Andrew: Anarko-komünizm, anti-otoriter ve anti-hiyerarþik komünizmdir. Biz
bir parti yapýsýnýn olmasýna karþýyýz ve seçimlere yönelik siyasete
inanmýyoruz. Doðrudan demokrasiyi savunuyoruz.

Flint: Anarko-komünizm siyasi ve ekonomik özgürlüktür, sermayeye ve her
türlü devlete muhalefet ve bir ?parti?nin tekeli yerine birleþmenin
özgürlüðüdür. Biz bir devlete evrilecek ?öncü? bir partiyi savunmuyoruz.

Matt: Anarko-komünizm halkýn kendisini örgütlemesine ve partinin deðil
fikirlerin liderliði ilkesine dayanýr. Ýnsanlarýn, doðrudan demokrasi ile
fikirlerini tabandan geliþtirmelerine yardýmcý oluyoruz. Kitlelere önderlik
eden aydýnlanmýþ bir grup insaný deðil, kendi kendini örgütleyen iþçileri ve
toplumu destekliyoruz. Sevdiðimiz yazarlar Alexander Berkman, Emma Goldman,
Nestor Makhno, Kropotkin, Murray Bookchin ve Andrew Flood, Colin Ward gibi
çaðdaþ yazarlar ve Freedom Press kitaplarý. Konsey komünistleri,
situationistler, Lenin?in çocukluk hastalýðýna sahip olarak tanýmladýðý sol
kanat komünistler, Kore Anarþist Federasyonu, 1918-1921 arasýnda Ukrayna
Ýsyan Ordusu ve Ýspanya Ýç Savaþý?nda CNT/FAI ve Durruti? nin Dostlarý?nýn
geleneðindeniz. Ýrlanda Ýþçi Dayanýþma Hareketi ve Ýngiltere?deki Anarþist
Federasyon gibi çaðdaþ örgütlenmeler ile iliþkilerimiz var.

Jim: Anarko-komünizm, iþçilerin özgür birliði ve iþyerinde doðrudan
demokrasiye güvenir.

Andrew: ?woblar?(Uluslararasý Endüstri Ýþçileri üyeleri; IWW) bize çok zarar
verdi. IWW, içinde bir sürü anarko-sendikalistin bulunduðu bir emek
örgütüdür ve biz anarko-komünist bir politik örgütlenmeyiz. Çoðu
anarko-sendikalist ayný zamanda anarko-komünisttir.

NEFAC ne zaman ve neden kuruldu?

Kasým 1999? daki Seattle protestolarýndan sonra Boston?daki Sabate
kolektifinin gazetesi ?Özgür Olmaya Cesaretimiz Var?da federasyondan
bölgesel bir çaðrý vardý. Quebec ve Batý Virgina? daki kolektifler de NEFAC?
ýn kuruluþuna katkýda bulundular. Aþk ve Öfke? nin 1997? de daðýlmasýndan
sonra Kuzey Amerika?da güçlü bir anarþist örgüt olmadýðý için NEFAC kuruldu.
Birçok insanda, kararlar alabilecek ve birlikte bir þeyler yapabilecek bir
örgüt oluþturma yönünde güçlü bir arzu vardý. Anarþist gelenekte temelden
farklý olan iki örgütlenme biçim vardýr: Sentezcilik ve platformculuk.
Sentezcilikte herkes çok geniþ politikalarý olan tek bir örgütün içindedir.
Bu bazen ?A? larýnýn etrafýný bir daire çizen herkes? þeklinde ifade edilir.

Andrew: Bunun bir örneði 1996 Chicago Aktif Direniþ Konferansý? ndan sonra
oluþan Atlantik Anarþist Çevresi? dir. Ýnsaný çýldýrtan bir durumdu çünkü ne
bir örgüt vardý, ne de bir karar alma süreci. O yüzden bir eylem çaðrýsý
bile yapamýyorlardý.

Flint: A16 için ?devrimci anti-kapitalist blok? oluþturma çaðrýsý NEFAC? ý
oluþturan bazý kolektifler ve bireyler tarafýndan yapýlmýþtýr; biz
geliþmenin bu aþamasýna ?proto-NEFAC? diyoruz. Bu sonunda en büyük Kuzey
Amerikan Kara Bloklarý?ndan biri oldu. Politiktik ve iyi örgütlenmiþtik.
Açýk bir beyanatta bulunabiliyorduk. Ayný zamanda ?Küresel Adalet için
Hareket? ile ilkeli bir biçimde çalýþabiliyorduk. Onlar ile kendini savunma
ve mülkün imhasý da dahil birbirinden farklý çeþitli taktiklerin uygulanmasý
gerektiði ve kapitalizmi ve onun IMF ve Dünya Bankasý gibi kurumlarýný
reforme etmekle yetinmeyip onu yýkmak gerektiði konusunda fikir ayrýlýðý
içindeydik.

Andrew: Anti-kapitalizm meselesini gerçekten bastýrdýk. Naomi Klein gibi
insanlar bunun adýný bile anmaz. Sadece ?hareket? derler.

Flint: Anti-kapitalist hareket içinde göç ve sýnýrlar konularýnda AFL-CIO?yu
(American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations /
Amerikan Emek Federasyonu ? Sýnai Örgütler Kongresi) da çok eleþtiriyoruz.
Platformculukta her örgütün, örneðin hedefler ve ilkeler konusunda,
ideolojik birlik, taktiksel birlik, kolektif sorumluluk sahibi olmasý
gerektiðine inanýlýr. Ýþçi sýnýfýný örgütlemekten mi yanasýnýz yoksa
ilkelciliðe dönerek onu imha etmekten mi gibi konularda fikir birliði
içinde olmamýz gerekir.

Matt: NEFAC platformist geleneði izliyor ancak onu 21. yüzyýla uygun bir
þekilde geniþletiyor. Bu geleneðin ilk ifadesi 1921?de Paris?te Rusya?dan
gelen sürgünlerin Fransýz anarþistleri ile birlikte yazdýklarý ?Liberter
Komünistlerin Örgütlenme Platformu?dur. Bu metnin temel argümaný
anarþistlerin örgütlenmeye ihtiyaç duyduklarýdýr.

Flint: NEFAC? ýn mücadelenin tekelini elinde bulundurduðunu düþünmüyoruz.
Biz bir grubuz ve baþka gruplarýn oluþmasýný teþvik ediyoruz. Þu anda
taktiksel birliðimiz birkaç konuda yoðunlaþmaya dayanýyor: Ýþçilerin
mücadelesi, yoksulluða karþý çalýþmak, barýnma ve yoksul bölgelerin
restorasyondan geçirildikten sonra zenginlere peþkeþ çekilmesine karþý
mücadele. Bu üç odaðý Þubat 2002 konferansýnda uzun bir tartýþma sonunda
seçtik çünkü bunlarýn uzun vadede sistemde kýrýlma potansiyeli taþýdýðýný
düþünüyoruz.

Andrew: Desteklediðimiz daha baþka bir sürü þey var. Þu anda sadece onlara
odaklanmýþ deðiliz. Bu bölgesel olarak bulunduðumuz yere göre iþlevlenir.
Leninistlerden farklý olarak bütün cevaplarýn bizde olduðuna inanmýyoruz.
Bazý þeyleri ortaya çýkartmak için sadece tahlil, tartýþma ve münazarayý
kullanýyoruz.

Flint: Otoriteyle deðil fikirlerle önderlik edileceðine inanýyoruz. Ama
fikirlerimizin baþkalarý tarafýndan eleþtirilmeden benimsenmesi gerektiðine
inanmýyoruz.

Andrew: Ýnsanlar gelip bize ne yapmalarý gerektiðini soruyorlar, biz de
onlara bildikleri gibi yapmalarýný söylüyoruz. Biz ne öncü bir örgütüz ne de
bir kitle örgütü kurmaya çalýþýyoruz. Biz yerel, tabandan gelen eylemlere
taraftarýyýz.

Jim: Biz kendimizi kitle hareketi içinde küçük, birleþmiþ bir grup olarak
görüyoruz.

Flint: Baltimore? daki herkesin NEFAC? a katýlmasýný istemeyiz. Çünkü o
zaman birbirinin karþýtý olan çok fazla fikir olur ve o zaman ideolojik
birliðimizi kaybederiz. Kitle mücadelelerine katýlmak ve hareketi
fikirlerimiz yönünde kýþkýrtmak isteriz ama bu mücadelelere önderlik etmek
ve onlarý denetlemek istemeyiz. Devrimi kendimizin getireceðimize
inanmýyoruz. Devrim geldiðinde þimdi politik olarak faal olan insanlarýn
çoðu kendi hayatlarýnýn denetimini eline alan insanlar tarafýndan yaya
býrakýlacaklar. Söyleyecek þeyimiz var. Ama ayný zamanda dinlemek de
istiyoruz. Ýþçi arkadaþlarýmýz ve toplumumuzun mensuplarý gibi mücadelenin
parçasý olmak ve mücadeleye bazý tarihsel anýlar saðlamak istiyoruz.

Matt: Kimin toplulukta olduðu bizim kim olduðumuz ve arka planýmýzda ne
olduðu konusunda hassas olmak zorundayýz.

NEFAC nasýl örgütlenir?

NEFAC Benzerlik taþýyan gruplarýn oluþturduðu bir federasyondur. Benzerliðe
dayanan grup yapýsý anarþist gelenekte vardýr ve büyük bir ihtimalle bu
anarþizmin anti-kapitalist harekete yaptýðý en etkili katkýdýr. Bu Ýspanya
iç savaþýnda baskýya karþý FAI tarafýndan kullanýlan bir yapýdýr. NEFAC? ýn
benzer gruplarýnýn özerklikleri vardýr ama koordine olmuþlardýr. NEFAC? taki
her benzerler grubu kararlarýný istedikleri gibi alabilir yeter ki bu
doðrudan demokrasiye dayanan bir süreç olsun. bazý gruplar konsensüs
kullanýrlar bazýlarý kullanmazlar. Starhawk? ýn benzer gruplar üzerine
yazdýklarýnýn önemli bölümü çok deðerlidir.

Flint: Yýlda iki defa konferans yapýlýr. Bunlara katýlan her üyenin bir oy
hakký vardýr. Konferanslarýn arasýnda karar verme organý federal konseydir.
Her kolektiften bir oy hakký olan birer delege ile oluþturulur. Öneriler
kolektifin içinde tartýþýlýr. Delegeler yetkilidir ve her an geri
çaðrýlabilirler. NEFAC? ýn bir tüzüðü (http://flag.blackened.net/nefac) ve
ideolojik birliði vardýr o yüzden birçok karar fikir birliði ile alýnýr.
Aidatlarýn belirlenmesi gibi bürokratik kararlar dýþýnda herhangi bir karar
üzerinde tartýþma olduðu nadirdir. Þubat 2002 konferansýnda odaklanýlmasý
gereken üç alanýn ne olmasý gerektiði konusunda güçlü ideolojik tartýþmalar
oldu. Þimdi her insanýn tek oyu olmasýndan ziyade her grubun tek oyu olup
iþin daha demokratik olmasý yönünde konferanslarýn reforme edilmesi
konusunda bir tartýþma yürüyor. Konferanslardan önce önerilerin
taslaklaþtýrýlmasýný ve yaygýn biçimde daðýtýlmasýný hedefleriz; böylece
benzer gruplarý bunlarý tartýþabilir ve daha iyi temsil edilebilirler.

Andrew: Bulunduðumuz coðrafya ve iki lisanlý olmamýz göz önüne alýndýðýnda
artýk bir arada durma konusunda baþarýlýyýz. Ýki uluslu ve iki dilli olmanýn
bizim teorik geliþmemizde ve bir arada durmamýzda büyük önemi oldu.
Özellikle 11 Eylül?den sonra geniþ bir perspektif sahibi olmak çok
önemliydi. Birbirimizden çok þey öðrendik.

Roundhouse Kolektifi nedir ve NEFAC ile nasýl bir baðlantýsý vardýr?

Andrew: Roundhouse Kolektifi NEFAC? ýn oluþmasý sürecinde (Batý Virginia,
Morgantown? da düzenlenen) ikinci konferansa Baltimore? dan katýlanlar
tarafýndan oluþturuldu. Birinci konferans Boston?da yapýlmýþtý. NEFAC? ý
oluþturma önerisi burada sunuldu. Morgantown konferansýnda örgütlenmenin
hedefleri ve ilkeleri sonuca baðlandý.

Öyleyse NEFAC? ýn bir parçasý olmakla ilgilenmek Roundhouse Kolektifi?nin
oluþumunu ateþleyen þey oldu.

Flint: Roundhouse Kolektifi adý 1877?de Batý Virginia?da baþlayan ve
Baltimore? a yayýlan B&O demiryolu iþçilerinin grevinden gelir. Bu
kendiliðinden ve özerk bir eylemdi ve askerler Baltimore? a geldiðinde
birçok baþka grevdeki sendikacý, askerler ile savaþmak için B&O iþçilerine
katýlmýþ. bu ABD tarihindeki en geniþ kendiliðinden ayaklanmalardan
birisidir.

Flint: Roundhouse Kolektifi emekle ilgili meselelere odaklanýr. Baþka benzer
gruplar baþka konulara odaklanýrlar. Boston?daki Sabate Kolektifi
?Kuzey-doðu Anarþisti? adlý dergiyi üretir ve barýnma konularýna odaklanýr.
Boston?daki Sofia Perovskaya Kolektifi daha ziyade Northeast Üniversitesi
öðrencileri ve öðretim görevlilerinden oluþur. Boston?daki Barricade
Kolektifi aylýk Barricade dergisini üretir ve anti-faþist çalýþmaya
odaklanýr. Boston Yerel Birliði (Boston?daki bütün NEFAC gruplarýnýn
toplamý) Öfkeli Kiracýlar Sendikasý ile birlikte barýnma mücadelesi
vermektedir.

Flint: Montreal?deki Bete Noir (Kara Hayvan) Kolektifi iþsizlik ve barýnma
mücadelesine odaklanmýþtýr. Montreal?deki Gerçekle Yüzleþme Kolektifi
aðýrlýklý olarak Concordia Üniversitesi? nde örgütlüdür ve Filistinlilerle
dayanýþma çalýþmasý yapar. Montreal? deki RASH (Kýzýl ve Anarþist Dazlak
Kafalýlar) anti-faþist çalýþmaya odaklanýrlar. Quebec City? deki Emile Henry
grubu civardaki halk komiteleriyle ve toplumsal barýnma mücadeleleriyle
uðraþýr. New York?taki Toplumsal Refah Kolektifi Staten Adasý? ndaki
topluluðun örgütlenmesi ile ilgilidir. Toronto? daki Freyheyt ?Sen Sarhoþ
Denizci? dergisini yayýnlar ve Yoksulluða Karþý Ontario Koalisyonu ve emek
mücadeleleri ile uðraþýr.

Flint: New York? taki Açýk Þehir Kolektifi ve Philadelphia? daki ve
De?Cleyre gibi bazý daha yeni gruplar hala ortak fikirlerini ve pratiklerini
geliþtiriyorlar. Bulunduðumuz yerde örgütleniyoruz ve tek tek gruplarýn
taktiksel özerkliði ve esnekliði var.

NEFAC kurulduðundan beri nasýl bir evrim geçirdi?

Flint: Northeastern Anarchist dergisine bakarsanýz nasýl bir evrim
geçirdiðimizi görürsünüz. Ýlk bakýþta esas olarak neo-liberalizme karþý
harekette anti-kapitalist bir mesaj saðlamaya odaklýydýk. Kara Blok
aracýlýðýyla hareketin militanlýðýný artýrmak ve taktiklerin çeþitliliðini
saðlamak ile ilgiliydik. Büyük bir tecritten çýkýyorduk. NEFAC
örgütlendiðinden beri bir protestodan ötekine gidip tepkisel politikalar ile
uðraþmak yerine teorimize daha iyi bakma fýrsatý bulduk.

Andrew: Artýk ayaðýmýz daha fazla yere basýyor. Yerel mücadelelere yerinde
katýlýyoruz.

Flint: Seattle A16 ve Quebec City? deki bütün anti-neo liberal iþlerin
göbeðindeydik ama artýk yerel konulara daha fazla odaklanmaya çalýþýyoruz.
2001 yazýnda Baltimore?da Up-to-date çamaþýr iþçilerinin grevi ile
dayanýþmak için birçok þey yaptýk; burada iþçiler BÝRLÝK sendikasýnda
örgütlülerdi. Bu mücadeleden, o kitlesel protestolardan daha fazla deðer
kazandýk.

Andrew: A16 ve DC? deki 29 Eylül?ün örgütlenmesine katýlým gösterdik. Eðer
o Allahýn belasý teröristler o uçaklarý çakmasalardý 29 Eylül?de DC? de 1
milyon insan sokaða çýkacaktý.

Flint: Küreselleþme karþýtý harekette anti-kapitalizmi yerleþtirmek için çok
þey yaptýk ama þimdi kazabileceðimiz kavgalara odaklanmak istiyoruz. 11
Eylül?deki Ýslamcý faþizm karþýsýnda odaðýmýzý yerel olana çevirdik.

Matt: Kazabileceðimiz muharebelere girmek iyi bir taktiktir. Kapitalizme son
vermek uzun bir mücadelenin eseri olacak ama kazanmak için savaþmak
zorundayýz.

Flint: Kitlesel anti-kapitalist hareketlenmeyi ihmal etmiyoruz ama bunlar
gerçekleþtiðinde toplantýya ev sahipliði yapan alanýn/þehrin yerel
konularýna odaklandýklarýný görmek isteriz. Yoðunlaþabileceðimiz yerel
mücadeleler var. Montreal? de, Alberta?daki G8 toplantýsýna gitmek için
iþgal evlerini terk etmek istemediler. Toronto?da OCAP, göçmenler ile
dayanýþma için ?Sermayeyi Ele Geçir? adlý bir olay örgütlüyor. 29 Eylül?de,
DC? de muhteþem yerel baðlantýlar kuracaktý. Eylem bütün Here otellerinin
kontratlarýnýn bittiði tarihe denk düþüyordu. Maalesef New York? daki
anti-WEF(The World Economic Forum / Dünya Ekonomik Forumu) protestolarýnýn
hiç bir yerel baðlantýsý yoktu. Burada tam olarak neyi baþardýk? Hareketin
hala var olduðunu ve insanlarýn 11 Eylül?den sonra sokaða çýkmaktan
korkmadýklarýný göstermek için orada olmak iyiydi ama hepsi bu. Bizim
küresel bir perspektifimizin olmasý gerekiyor ama kazanmak için savaþmamýz
lazým.

Flint: Ayný zamanda savaþ karþýtý çalýþmaya öncelik de tanýmýyoruz. Bu bizim
kazabileceðimiz bir muharebe deðil. Ahlaki sebepler ile ortaya çýkabiliriz
ama devrim savaþ karþýtý hareketten deðil emek hareketi ile gelecek.
Afganistan?daki savaþ burada Baltimore? da süren savaþ ile ayný.

Matt: Ve biz savaþýn hedefleriyiz. ?Global düþün yerel hareket et? in,
Volvo? larýn tamponuna yapýþtýrýlmýþ bir çýkartmadan daha fazla anlamý
olmasý gerekir.

Matt: Gerçekleþen diðer deðiþiklikler de þunlar. Dergiler daha iyi, NEFAC
daha geniþ, daha fazla yaþlý insan ve kadýn bu iþe bulaþtý. Çoðumuzun iþi
var ve bir kýsmýmýz sendika örgütleyicisi. Eðer insanlarla konuþmak ve
onlarýn sizi dinlemesini istiyorsanýz, sizinle iliþkilenebilmeleri gerekir.

Son zamanlarda yürüttüðünüz kampanyalardan bir kaçýný söyler misiniz?

Up-to-date çamaþýr iþçilerinin BÝRLÝK grevi ile dayanýþma çalýþmasý
yürüttük. A16?da resmi açýlýþ protestolarýnda anti-wef protestolarýnda
anti-faþist çalýþmada yer aldýk. Ýki üyemiz emek örgütleyicileridir. Yerel
radikal bir kitapçý olan Kara Gezegen Kitaplarý?nda her üyenin bir vardiya
çalýþmasý yönünde karar aldýk. 20 Nisan? da oradaki faþistler ile yüzleþmek
için York PA? ya gittik. Böyle olmasýný istemezdik ama DC? deki Ýsrail
Elçiliði önünde faþist Ulusal Birlik? in 11 Mayýs?taki gösterisinden bu yana
anti-faþist çalýþmaya öncelik veriyoruz.

Matt: Solda olan herkesin anti-faþist çalýþma ile ilgilenmesi gerekir. Onlar
esas tehlike ve esas rakiplerdir; Avrupa?ya bakýn. Faþistler ile olan durum
çok ciddidir ve bununla mümkün olduðu kadar çabuk ilgilenmek gerekir. Çünkü
büyümeye ve solun yapabileceklerine ve gerçekleþtirebileceklerine gölge
düþürmeye devam edecektir.

Matt: Faþizmi kapitalizm yaratýr ve onu kapitalizmden ayrý olarak ele
almamýz ve tutarlý bir alternatifini sunmamýz gerekir. 11 Mayýs? ta bizden
daha örgütlüydüler ve çok üzüldük. Orta Atlantik artýk Hammerskins ve Ulusal
Birlik için bir odak noktasýdýr. Onlara yerelde karþý çýkmak ve onlarý
þehirden atmak zorundayýz.

Jason: Faþistler esas olarak iþçi sýnýfýndan insanlarý devþirirler ve
kapitalizmin sömürüsünün sebebi ve çözümü olarak nefret ve milliyetçiliði
teþvik ederler.

NEFAC? ýn Anarþist harekette ne rol oynadýðýný düþünüyorsunuz?

Flint: Bir örgüt olarak parçalarýmýzýn toplamýndan daha büyük olduðumuza
inanýyoruz. Örgütlü ve disiplinli devrimci anarþizm için mücadele veriyoruz.
Disiplin ile, özdisiplini ve kiþisel sorumluluðu kast ediyoruz. Ýnsanlarýn,
sýnýflarýnýn geniþ tabanlý, halk hareketlerine katýlmalarý gerektiðini
savunuyoruz.

Bize yayýnlarýnýzý ve nasýl üretilip daðýtýldýklarýný anlatýr mýsýnýz?

Northeastern Anarchist üç ayda bir yayýnlanýyor ve daha teorik bir yayýn,
Barricade her ay yayýnlanýyor ve daha çok habere odaklanýyor, Ruptures
(Kýrýlmalar) Fransýz dilinde teorik yayýndýr. Bir kolektif, derginin
üretiminin sorumluluðunu üstüne alýr ama onlara bir bütün olarak federasyon
yetki verir. Kolektiflerin özerklikleri vardýr ama eðer yaptýklarý þey
hoþumuza gitmezse baþkasýný görevlendirebiliriz. Dergilerin içeriði e-mail
ile tartýþýlýr ve her kolektif buna katkýda bulur ve yayýnlar kitapçýlarda
ve kolektifler tarafýndan daðýtýlýr.

Left Turn Dergisi?nden Penny Howard ve Josh Brown?ýn NEFAC?tan Roundhouse
Kolektifi?yle yaptýðý röportajdýr.

Kaynak: http://flag.blackened.net/NEFAC

Çeviri: Kara Kýzýl Notlar
Web: http://www.karakizilnotlar.tk/

NEFAC?la ilgili üstteki röportaja bir dipnot düþelim. Ýstanbul?a gelen,
kendisiyle görüþtüðümüz ve söyleþi düzenlediðimiz bir NEFAC üyesiyle
yaptýðýmýz konuþmalardan röportajda söylenenlere birkaç ek:

Kollektifler en az 3 kiþi olabiliyor, üst sýnýr olmamasýna raðmen þimdiye
kadar en çok 12 kiþilik bir kolektif olmuþ ki o da ikiye ayrýlmýþ.
Kollektifler beraber anlaþabilme, uyumlu çalýþabilme ölçütüne göre
oluþuyorlar. Konuþtuðumuz üyenin þehri Boston?da 4 NEFAC kollektifi
bulunuyor. Bu 4 kollektif ayda bir ortak toplantý yapýyor. Ayrýca yukarda
geçen ?Boston Kýzgýn Kiracýlar Birliði? gibi ortak yürüttükleri çalýþmalar
var.

NEFAC en son konferansýnda üç alanda politik faaliyet yürütme kararý almýþ:
Emek çalýþmasý; barýnma ve anti-faþist mücadele (bu göçmenlere yönelik
yürütülen çalýþmalarý da kapsýyor). Röportajýn yapýldýðý tarihteki
?yoksulluk karþýtý mücadelenin? yerini anti-faþist mücadele almýþ.

Röportajda bahsedilen grevlere destek çalýþmalarýnýn yaný sýra NEFAC?lýlarýn
kurulmasýna önayak olduðu bir yerel sendika var. Bu sendika o yöredeki
farklý iþ kollarýndan olan emekçileri kapsýyor ve bulunduðu bölgede oldukça
etkin. Buna fiilen güçlerinin olmadýðý yerlerde yeni sendika kurmak yerine
varolan büyük sendikalarda örgütlenmeye çalýþýyorlar. Yeri gelmiþken önemli
bir nokta; NEFAC üyelerinin yarýdan fazlasý emekçi.

Barýnma: Emekçilerin yaþadýðý mahallelerde kiracýlarýn ev sahiplerinin
kiralarý yükseltmelerine veya kiracýlarý evden çýkarmalarýna karþý
örgütleniyorlar ve böyle bir durum karþýsýnda topluca kira ödememe gibi
eylemler yapýyorlar.

Anti-faþist mücadele derken her tür kitlesel, yerel vs. anti-faþist
hareketlenme, örgütlenme, yürüyüþ kastediliyor. Yoðun legal, illegal
göçmenin yaþadýðý ülkede, göçmenlerle dayanýþma faaliyetlerine katýlýyorlar.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center