A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Meksika , Chiapas, Güncel, EZLN istiþare dönemi boyun ca KIRMIZI ALARM ilan ediyor [en ]

Date Thu, 23 Jun 2005 17:59:05 +0200 (CEST)


En son açýklama aþaðýda?Markos kýrmýzý alarm için en azýndan bir neden
veriyor: ?yeni bir adým? atarak her þeyi riske edip etmeyecekleri
konusunda karar verecekleri genel istiþare sýrasýnda saldýrýya
uðramamalarý için bir savunma önlemi? Gizli Devrimci Yerli Komitesi -
Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu Genel Komutanlýðý?nýn Açýklamasý
Meksika. 20 Haziran 2005. Meksika Halkýna: Dünya Halklarýna:
Erkek ve Kýz Kardeþler: Bir - Duyurulduðu üzere, 19 Haziran?dan itibaren
Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu isyan bölgesinde genel Kýrmýzý Alarm
yürürlüðe koymuþ bulunmaktadýr. Genel Kýrmýzý Alarm?ýn nedeni, Gizli
Devrimci Yerli Komitesi - EZLN Genel Komutanlýðý?nýn, isyancý
birliklerine, tüm komutanlarýna, bölgesel ve yerel sorumlularýna ve destek
tabanlarýna istiþare çaðrýsý yapmasýdýr.

Bu Kýrmýzý Alarm ihtiyati bir savunma önlemidir. Anýmsanacaðý üzere, Þubat
1995?te, EZLN iç istiþare yürüttüðü sýrada, hükümet güçlerinin saldýrýsýna
uðramýþtý. O zamanki ihanet (o sýralarda federal idarenin baþýnda bulunan
ve bugün uluslarüstü þirketlerin hizmetinde olan)
Ernesto Zedillo Ponce de León ve (o sýralarda Hükümet Sekreteri olan ve
bugün Salinas Pliego?nun hizmetinde bulunan) Esteban Moctezuma
Barragán tarafýndan gerçekleþtirilmiþti.

Ýki - Bu iç istiþare sýrasýnda...

- EZLN önderliði, neredeyse 12 yýl süren savaþ ve direniþ boyunca, destek
tabanlarýnýn, sorumlularýnýn ve aktivistlerinin, isyancýlarýnýn,
fedakârlýðýný, gönüllülüðünü ve kahramanlýðýný takdir edecektir.
Yaptýðýmýz tüm güzel þeyler ve eriþtiðimiz [baþarýlar] onlara aittir.
Yapýlan hatalarýn sorumluluðu ise yalnýzca zapatista önderliðine aittir.

- EZLN / CCRI-CG, üyelerine, örgütümüzün içinde bulunduðu safhanýn
deðerlendirmesini ve þu anki ulusal durumun analizini sunacaktýr.
Ayrýca - hareketimizin en üst komutasýný oluþturan - destek tabanlarýna,
mücadelemizde yeni bir adým, diðer þeylerin yaný sýra eriþilen
[baþarýlarý] az çok riske atan ve zapatista yerellerinin üzerilerindeki
zulüm ve tacizleri arttýracak olan bir adým önerilecektir.

- EZLN, bu fýrsattan istifade üyeleriyle konuþarak, 1 Ocak 1994?te verdiði
sözüne geri dönmektedir. Þu an, tüm zapatistalar, üzerinde istiþare
edilecek yeni adým eðer çoðunluk tarafýndan uygun görülürse, EZLN ile
devam edip etmeme konusunda ahlaki açýdan serbesttirler.

Üç - Bu iç istiþarede karara varýldýðý zaman, ulusal ve
uluslararasý kamuoyu sonuçlarýndan haberdar edilecektir.


Demokrasi!

Özgürlük!

Adalet!

Güneydoðu Meksika Daðlarýndan.


Gizli Devrimci Yerli Komitesi - Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu Genel
Komutanlýðý.

Astkomutan Ýsyancý Markos

Meksika, 2005 yýlýnýn altýncý ayý.

.............

Bir diðer EZLN açýklamasý - Zapatistalar bir saldýrýdan sað çýkabilir -
Marcos / EZLN

EZLN?nin, hükümet yada paramiliterleri ?alenen bilinen mevcut önderliðinin
bir kýsmýný yada tamamýný? ortadan kaldýrsa bile, bunlarýn yerine örgütün
devamlýlýðýný saðlayacak yapýlar oluþturduklarýný belirten açýklamasý.

Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu?nun
Gizli Devrimci Yerli Komitesi Açýklamasý

Meksika. 20 Haziran 2005
Meksika Halkýna: Dünya Halklarýna:
Erkek ve Kýz Kardeþler:
Birinci ve Tek - Sizlere þunu bildiririz ki, 2002?nin ortasýndan bu yana
EZLN siyasi-askeri yapýsýný yeniden örgütleme süreciyle uðraþmaktaydý. Bu
içsel yeniden örgütlenme tamamlanmýþ bulunuyor.

Þu anki önderliðimizi ortadan kaldýrabilecek yada bizleri bütünüyle imha
etmeye çalýþabilecek bir saldýrýdan veya düþman eyleminden kurtulmamýz
için gerekli koþullara sahip bulunmaktayýz.

Hükümet güçleri ve paramiliterleri tarafýndan gerçekleþtirilecek bir
saldýrý durumunda yapýlacak iþlerin ve alýnacak önlemlerin yaný sýra,
emir-komuta zincirleri ve sorumluluk silsilesi de kesin biçimde saptanmýþ
bulunmaktadýr.

EZLN / CCRI-CG, þunun da bilinmesini ister ki - ister hapis, ister ölüm,
isterse ortadan kaybolmaya zorlama yoluyla olsun - alenen bilinen mevcut
önderliðinin bir kýsmýný yada tamamýný kaybetse bile, zapatista
mücadelesinin önderliðini sürdürme koþullarý yerli yerinde durmaktadýr.

Hepsi bu kadar.

Demokrasi!
Özgürlük!
Adalet!

Güneydoðu Meksika Daðlarýndan.

Gizli Devrimci Yerli Komitesi - Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu Genel
Komutanlýðý.

Astkomutan Ýsyancý Markos

Meksika, 2005 yýlýnýn altýncý ayý.

Ýspanyolca orijinali EZLN / CCRI-CG tarafýndan yayýmlandý
************************************
Ýngilizcesi irlandesa
************************************
Türkçesi batur özdinç/ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center