A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Meksika , Chiapas, Güncel, Zapatista Ulusal Kurtuluº Ord usu istiºare dönemi boyunca KIRMIZI ALARM ilan ediyor. [en ]

Date Thu, 23 Jun 2005 14:36:22 +0200 (CEST)


En son açıklama aºağıda?Markos kırmızı alarm
için en azından bir neden
veriyor: ?yeni bir adım? atarak her ºeyi riske edip etmeyecekleri
konusunda karar verecekleri genel istiºare sırasında
saldırıya
uğramamaları için bir savunma önlemi?
Gizli Devrimci Yerli Komitesi - Zapatista Ulusal Kurtuluº Ordusu
Genel Komutanlığı?nın Açıklaması
Meksika. 20 Haziran 2005. Meksika Halkına: Dünya Halklarına:
Erkek ve Kız Kardeºler: Bir - Duyurulduğu üzere, 19 Haziran?dan
itibaren
Zapatista Ulusal Kurtuluº Ordusu isyan bölgesinde genel
Kırmızı Alarm
yürürlüğe koymuº bulunmaktadır. Genel Kırmızı
Alarm?ın nedeni, Gizli
Devrimci Yerli Komitesi - EZLN Genel Komutanlığı?nın,
isyancı birliklerine, tüm komutanlarına, bölgesel ve yerel
sorumlularına
ve destek tabanlarına istiºare çağrısı
yapmasıdır.

Bu Kırmızı Alarm ihtiyati bir savunma önlemidir.
Anımsanacağı üzere,
ªubat 1995?te, EZLN iç istiºare yürüttüğü sırada, hükümet
güçlerinin
saldırısına uğramıºtı. O zamanki ihanet (o
sıralarda federal idarenin
baºında bulunan ve bugün uluslarüstü ºirketlerin hizmetinde olan)
Ernesto Zedillo Ponce de León ve (o sıralarda Hükümet Sekreteri olan
ve bugün Salinas Pliego?nun hizmetinde bulunan) Esteban Moctezuma
Barragán tarafından gerçekleºtirilmiºti.

İki - Bu iç istiºare sırasında...

- EZLN önderliği, neredeyse 12 yıl süren savaº ve direniº boyunca,
destek tabanlarının, sorumlularının ve
aktivistlerinin, isyancılarının,
fedakârlığını, gönüllülüğünü ve
kahramanlığını takdir edecektir.
Yaptığımız tüm güzel ºeyler ve eriºtiğimiz
[baºarılar] onlara aittir.
Yapılan hataların sorumluluğu ise yalnızca zapatista
önderliğine aittir.

- EZLN / CCRI-CG, üyelerine, örgütümüzün içinde bulunduğu safhanın
değerlendirmesini ve ºu anki ulusal durumun analizini
sunacaktır. Ayrıca
- hareketimizin en üst komutasını oluºturan - destek
tabanlarına,
mücadelemizde yeni bir adım, diğer ºeylerin yanı sıra
eriºilen
[baºarıları] az çok riske atan ve zapatista yerellerinin
üzerilerindeki
zulüm ve tacizleri arttıracak olan bir adım önerilecektir.

- EZLN, bu fırsattan istifade üyeleriyle konuºarak, 1 Ocak 1994?te
verdiği
sözüne geri dönmektedir. ªu an, tüm zapatistalar, üzerinde istiºare edilecek
yeni adım eğer çoğunluk tarafından uygun görülürse,
EZLN ile devam edip
etmeme konusunda ahlaki açıdan serbesttirler.

Üç - Bu iç istiºarede karara varıldığı zaman, ulusal
ve uluslararası
kamuoyu sonuçlarından haberdar edilecektir.


Demokrasi!

Özgürlük!

Adalet!

Güneydoğu Meksika Dağlarından.


Gizli Devrimci Yerli Komitesi - Zapatista Ulusal Kurtuluº Ordusu Genel
Komutanlığı.

Astkomutan İsyancı Markos

Meksika, 2005 yılının altıncı ayı.

.............

Bir diğer EZLN açıklaması - Zapatistalar bir
saldırıdan sağ çıkabilir - Marcos / EZLN

EZLN?nin, hükümet yada paramiliterleri ?alenen bilinen mevcut
önderliğinin
bir kısmını yada tamamını? ortadan kaldırsa
bile, bunların yerine örgütün
devamlılığını sağlayacak yapılar
oluºturduklarını belirten açıklaması.

Zapatista Ulusal Kurtuluº Ordusu?nun
Gizli Devrimci Yerli Komitesi Açıklaması

Meksika. 20 Haziran 2005
Meksika Halkına: Dünya Halklarına:
Erkek ve Kız Kardeºler:
Birinci ve Tek - Sizlere ºunu bildiririz ki, 2002?nin ortasından bu yana
EZLN siyasi-askeri yapısını yeniden örgütleme süreciyle
uğraºmaktaydı.
Bu içsel yeniden örgütlenme tamamlanmıº bulunuyor.

ªu anki önderliğimizi ortadan kaldırabilecek yada bizleri
bütünüyle imha
etmeye çalıºabilecek bir saldırıdan veya düºman eyleminden
kurtulmamız
için gerekli koºullara sahip bulunmaktayız.

Hükümet güçleri ve paramiliterleri tarafından gerçekleºtirilecek bir
saldırı durumunda yapılacak iºlerin ve alınacak
önlemlerin yanı sıra,
emir-komuta zincirleri ve sorumluluk silsilesi de kesin biçimde
saptanmıº bulunmaktadır.

EZLN / CCRI-CG, ºunun da bilinmesini ister ki - ister hapis, ister ölüm,
isterse ortadan kaybolmaya zorlama yoluyla olsun - alenen bilinen mevcut
önderliğinin bir kısmını yada tamamını
kaybetse bile, zapatista
mücadelesinin önderliğini sürdürme koºulları yerli yerinde
durmaktadır.

Hepsi budur.

Demokrasi!
Özgürlük!
Adalet!

Güneydoğu Meksika Dağlarından.

Gizli Devrimci Yerli Komitesi - Zapatista Ulusal Kurtuluº Ordusu Genel
Komutanlığı.

Astkomutan İsyancı Markos

Meksika, 2005 yılının altıncı ayı.

İspanyolca orijinali EZLN / CCRI-CG tarafından yayımlandı
************************************
İngilizcesi irlandesa
************************************
Türkçesi batur özdinç/ainfos
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center