A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Macar yoldaþlardan dayanýþma yardýmý ricasý [en]

Date Wed, 22 Jun 2005 09:41:04 +0200 (CEST)


Merhaba, --- Bu mektupta sýnýf dayanýþmasý adýna yardým
talep etmekteyiz. Lütfen bize yanýt verin! Sorun þu ki,
mekanýný (kitabevi) daðýtmakta olan Gondolkodó Antikvárium
hareketi Ó utca (Ó caddesinden) kalma birikmiþ borcunu
ödemek zorunda bulunuyor. Borç 600.000 forint (2.400 euro)
civarýnda. Eðer devletin adli yargý mahkemesi yargýlamayý
sürdürecek olursa, Gondolkodó'da çalýþan bir aktivist
tutuklanabilir, ailesi evinden atýlýp evi açýk arttýrmayla
satýlabilir. Ve bu durumda, Gondolkodó'nun þu anki yerinin
de kapatýlmasý gerekecek! Bu durum Macaristan'daki hareket
için de çok büyük bir kayýp olur! Sizlerden bu durumu
çözmek için mali yardým talep ediyoruz. Gondolkodó'yla
yakýn iliþki içerisindeyiz ve onlarýn bu taleplerini
desteklemekteyiz. Eðer yardým edebilirseniz, eðer
enternasyonalist dayanýþma sizin için önemliyse, lütfen
Gondolkodó'ya yardým edin! Bu hesaba gücünüz yettiði
kadar para yollayýn:
Baki László
OTP Bank Rt. folyószámlaszáma
11773023-00093516

Hareketlerin, gruplarýn genelde yoksul olduklarýný
biliyoruz, ancak durum böyle de olsa birbirlerini
destekleyebilirler! Teþekkürler!

Selamlar,

Barikat Kollektifi

PS: Lütfen, eðer yapabilirseniz bu yardým çaðrýsýný yayýn!

_From: Alexandra Hunyadi <shmintaka-A-yahoo.com>
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center