A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Mehmet Tarhan Açlýk Grevine Son Verdi

Date Tue, 21 Jun 2005 17:29:20 +0200 (CEST)


Tutuklu bulunduðu Sivas Askeri Cezaevi?nde kendisine uygulanan kötü muamele
ve diðer tutuklulardan farklý uygulanan koþullarý protesto etmek ve ayný
haklara sahip olmak için 25 Mayýs günü açlýk grevine baþlayan vicdani/total
retçi Mehmet Tarhan, grevin 28. gününde eylemini sona erdirdi.

Avukatý Suna Coþkun aracýlýðýyla, taleplerinin karþýlanmasý halinde açlýk
grevini býrakacaðýný açýklamýþ olan Mehmet Tarhan ile cezaevi idaresi ve
savcýlýk nezdinde görüþmeler bir süredir devam ediyordu. 9 Haziran?daki
tahliyesinin ardýndan, tekrar askeri birliðe oradan da tekrar Sivas Askeri
Cezaevi?ni getirilen Tarhan?ýn, cezaevi içinde istediði koþullar saðlandý.
Tarhan?ýn diðer talebi olan sivil bir hastanede kontrolden geçirilmesi
konusuysa, Sivas Tabipler Odasý?ndan iki hekimin Askeri Hastanede Mehmet
Tarhan ile görüþmelerinin saðlanmasý ile giderildi.

Saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenilen Mehmet Tarhan, bugün itibariyle
kontrolden geçirildi ve tedavisine baþlandý. Bir dahaki duruþma tarihi 12
Temmuz Salý günü olarak açýklanan Tarhan?ýn daha önce yargfýlanýp tahliye
olduðu davayla ayný neden olan, ?emre itaatsizlikte ýsrar? maddesinden
yargýlanmasý bekleniyor.

Bugün [21.06.2005] öðleden sonra Mehmet Tarhan'ýn avukatý Suna Coþkun
imzasýyla yapýlan açýklama þöyle:

Herkese merhaba

Mehmet bugün sabah açlýk grevini sonlandýrdý.

Mehmet açlýk grevine cezaevinde kendisine uygulanan kötü muamaeleyi, ve
diðer tutuklulardan farklý olarak uygulanan kötü koþullarý protesto etmek ve
diðer tutuklularla ayný haklara sahip olmak için 25.05.2005 günü açlýk
grevine baþlamýþtý.

Bu süreç içinde mehmedin taleplerinin karþýlanmasý ve en kýsa sürede
açlýk grevine son verilebilmesi için idare savcýlýk ve TTB nezdinde
görüþmelerimizi sürdürdük.

Mehmet Tokat'tan ikinci kez askeri cezaevine gönderildiðinde cezaevine
iliþkin talepleri karþýlanmasýna raðmen, sivil hekimler tarafýndan muayene
edilmek ve sivil hekimlerin devreye girmesi koþulunun saðlanmasýný istediði
için bu süreç bu zamana kadar uzamýþ oldu.

Hafta sonunda ve bu pazartesi 20 Haziran da TTB ði ile yaptýðýmýz görüþmeler
sonunda Sivas TB þubesi yönetm kurulu baþkaný ve üyesi iki hekim resmi
giriþimleri sonucunda yaptýklarý görüþmelerle mehmetle askeri hastanede
odasýnda görüþtülmüþ ve bu iki hekim mehmetin durumu hakkýnda
bilgilendikten sonra hem onlarla hemde idare ile yaptýðýmýz görüþmeler ve
deðerlendirmeler mehmetle tekrar deðerlendirilmiþ ve dün akþam yaptýðýmýz
görüþme sonucu bu sabah açlýk grevini sonlandýracaðýný belirtmiþtir..

Bu gün sabahtan mehmet'e verilmek üzere daha önce sivasa gönderilen B1
vitamini doktoruna iletilmek üzere hastaneye teslim edilmiþtir.
Mehmet'in saðlýk durumu acil bir müdahaleyi gerektirecek durumda deyildir.
Yani mehmedin saðlýk durumunun iyi olduðunu hem tabipler birliðinden onu
gören doktorlar söylediler hemde oradaki diðer doktorlar da ayný
kanatteler..
Bu nedenle büyük bir olasýlýkla serum tedavisine geçilmeyebileceði, saf B1
vitamini ve Sivas TB liðinin önerdiði diyet listesi ile normal aðýzdan
beslenme uygulanabileceði belirtiliyor.

Bu deðerlendirmelerin ötesinde bugün memedin tetkiklerine geçildi ve ilk
olarak kan tahlilleri yapýldý ve tahlil sonuçlarýna göre tedavi biçimi
netlik kazanacak. Bu da tahlillerin sonuçlanmasý ile belirlenecek.

Þimdilik geliþmeler böyle
Sevgi selam

Av. Suna Coþkun
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center