A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Dünkü eylemin fotolarý + okunan basýn bildirisi

Date Sun, 19 Jun 2005 11:59:14 +0200 (CEST)


Eylemin fotoðraflarý (7 adet):
http://www.yerarti.net/mtarhan/_photo/18.06.2005-kadikoy/
Ýstanbul Mehmet Tarhanla Dayanýþma Ýnisiyatifi adýna dün
Kadiköy Postanesi önünde okunan basýn bildirisi:
11 Eylül 2001?den 1.5 ay sonra, Afgan halkýn?nýn tepesine bombalar
yaðdýrýlýrken ve dünya hýzla bir savaþ ortamýna doðru sürüklenirken,
Ankara?da, ?Savaþlarý durdurmanýn yolu onun insan kaynaðýný kurutmaktýr?
diyerek vicdani ret tavrýný açýklayan Mehmet Tarhan; kaçmadý, gizlenmedi,
savaþa ve militiarizme karþý olmanýn kendince gereðini yerine getirmek için
de sürekli bir çaba içinde oldu. Ta ki 8 Nisan 2005 günü Ýzmir?de gözaltýna
alýnýncaya kadar.

Ama onlar Mehmet?I varolan 400 bin asker kaçaðýndan biri sandýlar ve bilinen
alýþkanlýklarýyla önüne uzattýklarý kaðýtlarý imzalayarak gitmesini
istediler.

Mehmet ise; "beni buraya zorla siz getirdiniz, ben vicdani retçiyim, hiç bir
þey imzalamayacaðým? diyerek onlarýn oyununu bozdu.

Neye uðradýklarýný þaþýran askeri yetkililer, Mehmet?I alelacele bir kararla
Tokat?ta bir askeri birliðe sevk ettiler. Orada da, vicdani retçi tavrýný
sürdüren Mehmet?i tutuklayarak Sivas?taki Askeri Cezaevi?ne koydular.

Militer yapýyý ve onun hiyerarþisini, emir komuta mekanizmasýný yok farz
eden Mehmet?I ?kötek? le yola getireceklerini sandýlar. Yönetim?le iþbirliði
yapan, Cezaevi?ni kontrollerine almýþ 4 kiþilik bir cinayet þebekesinin linç
giriþiminden Mehmet þans eseri ölmeden çýkabildi.

Bu kez de Mehmet?in eþcinsel kimliði üzerinden harekete geçip, ?çürük?
raporu vermek istediler. Ancak Mehmet, ?eþcinsel olmam nedeniyle "hak"
olarak sunulan çürük raporunu militer düzenin kendi çürüklüðü olarak
algýlýyorum? diyerek reddetti.

Bütün bunlarýn dýþarýya sýzmasý ve bu nedenle oluþan baskýlar yöneticileri
çileden çýkardý ve mahkemeden iki gün önce zorla, iþkence ile saçlarý
kazýtýldý/yolundu. Diðer mahkumlara tanýnan bütün haklardan mahrum
býrakýldý. Bunun üzerine Mehmet 25 Mayýs?da açlýk grevine baþladý.

9 Haziran?da yapýlan duruþmasýnda tutuksuz yargýlanmak üzere tahliye edilen
Mehmet bir kez daha; önce þubeye, sonra birliðe ve son olarak da cezaevine
gönderildi. Böylece Mehmet?in içinden çýkýlmaz bir döngünün içinde olduðu ve
ömür boyu evine dönemiyebileceði görüldü.

Aslýnda bu durum altýna imza atýlan uluslararasý sözleþmelere de aykýrýydý:
Bir kiþi ayný suçtan birden çok ceza alamazdý.

Bizler; Mehmet?in diðer mahkumlarla eþit haklara sahip olmasýný ve 25.güne
giren açlýk grevinin de böylece bitmesini, yoksa bütün sonuçlarýndan
militarist yapýyý sorumlu tutacaðýmýzý söylüyor, saçmalamayýn Mehmet?I
derhal serbest býrakýn diyoruz.

?Savaþýn Ýnsan Kaynaðýný Kurutun?

?Ölüdürmiycez, ölmiycez, kimsenin askeri olmýycaz?

?Çürük deðil eþcinsel, askere de gitmeycez?

Ýstanbul Mehmet Tarhan?la Dayanýþma Ýnisiyatifi
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center