A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul'dan Mehmet Tarhan'a mektup yollandý: MEHMET T ARHAN YALNIZ DEÐÝL

Date Sat, 18 Jun 2005 17:30:48 +0200 (CEST)


Vicdani retçi Mehmet Tarhan?ý ýsrarla emre itaat
ettirmeye çalýþan Türk Silahlý Kuvvetleri?ne, 10
metrelik ?Vicdani Retçi Mehmet Tarhan Derhal Serbest
Býrakýlsýn? pankartýyla seslenen anti militaristler,
Kadýköy Postanesi?nden Mehmet?e mektup ve kart
göndererek yalnýz olmadýðýný söylediler.
Sivas Askeri Cezaevi?nde tutukluðu devam eden vicdani
retçi Mehmet Tarhan, 9 Haziran?daki duruþmadan tahliye
olmasýna raðmen ayný suçlamayla ikinci kez
yargýlanýyor. Cezaevinde uðradýðý haksýz ve ayrýmcý
kötü muameleyi protesto etmek için baþladýðý açlýk
grevinde 25. gününe giren vicdani retçiye, Türkiye
içinden ve dýþýndan çeþitli eylemler ve açýklamalarla
destek sürüyor.
18 Haziran Cumartesi günü ?Ýstanbul Mehmet Tarhan?la
Dayanýþma Ýnisiyatifi?nden 40 kadar anti militarist de
bu eylemler kapsamýnda Kadýköy Postanesi?nden Mehmet
Tarhan?a mektup ve kartlar gönderdiler. Gönderdikleri
kartlarda Mehmet?in yalnýz olmadýðýný söyleyen
eylemciler, 10 metre uzunluðunda ?Vicdani Retçi Mehmet
Tarhan Derhal Serbest Býrakýlsýn? pankartý açtýlar.
Posta pulu yerinde kýrýk tüfek çizimi ve ?Savaþýn
Ýnsan Kaynaklarýný Kurutun? yazan 1,5x1 metrelik
sembolik bir mektup zarfý da taþýyan anti
militaristler ayrýca ?Askere Gitme? yazýlý bir baþka
pankart ve dövizler açtýlar. Beþiktaþ?tan vapurla
Kadýköy?e geçen ve iskele önünde toplanarak; ?Reddet
Diren Hayýr De, Askere Gitme?, ?Öldirmiycez Ölmiycez
Kimsenin Askeri Olmýycaz?, ?Erkeklerin de Ordularýn da
Kadýn Bedeni Ýþgaline Son?, ?Çürük Deðil Eþcinsel
Askere de Gitmiycez?, ?Ordusuz Dünya, Sýnýrsýz Hayat?
sloganlarý atan grup, Postane önünde de bir basýn
açýklamasý yaptý.
Basýn açýklamasýnda, Mehmet Tarhan?ýn rettini
açýkladýðý günden bu yana hiçbir þekilde kaçmadýðý,
gizlenmediði aktif olarak anti militarist çabasýna
devam ettiði belirtildi. Ýzmir?de tutuklandýðý andan
itibaren de ret tavrýný açýkça sürdüren Mehmet
Tarhan?ýn eþcinsel olmasýndan dolayý sunulan çürük
raporunu ?militer düzenin kendi çürüklüðü? olarak
gördüðü de vurgulandý. Cezaevi yönetimi tarafýndan
gördüðü kötü ve baskýcý muameleye ve bundan dolayý
baþladýðý açlýk grevine de dikkat çekilen açýklamada,
Tarhan?ýn içine düþürüldüðü Þube-Cezaevi-Mahkeme
döngüsünün ?bir kiþinin ayný suçtan birden çok ceza
alamayacaðý? belirtilen Birleþmiþ Milletler
Sözleþmesi?ne aykýrý olduðu da ifade edildi.
Mehmet Tarhan?ýn içerde tutulduðu süre boyunca diðer
mahkumlarla eþit haklara sahip olmasý ve açlýk
grevinin bu sayede bitirilmesini istediklerini
belirten grup, açýklamanýn sonunda ?saçmalamayýn
Mehmet?i býrakýn? dedi.
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center