A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Hollanda , Amsterdam'da tutuklanan iþgal-evcilerle dayanýþma [en]

Date Sat, 18 Jun 2005 11:03:24 +0200 (CEST)


31 Mayýsta Amsterdam'daki onun üzerinde iþgal evi her üç ayda olan sözde
tahliye dalgasý sýrasýnda kalabalýk bir isyan polisi ordusuyla tahliye
ettirilmiþti. Son zamanlardan bu tahliyeler ciddi direniþler olmadan
geçmiþti. Fakat üst sýnýflarýn satýn almasý sonucu önceden deðersiz
olan bölgenin deðer kazanmasý sonucu ve hatta sebepsiz devam eden
tahliyelerden doalyý, yerel iþgal evi hareketi otoritelerle yüzleþmek ve
güçlü bir þekilde direnme kararý aldý. Sabahýn altýsýndan itibaren þehir
merkezinde yer alan Punk Sockinn iþgal evinin önüne yanan barikatlar inþa
edildi. Zýrhlý minibüslerinde SWAT'lar gelir gelmez, taþlarla saldýrýya
uðradýlar ve gitmek zorunda kaldýlar. Aynýsý sokaklarý temizlemek için
çaðýrýlan isyan polislerine de oldu. Son tahliyelerde ender durum, havada
uçan taþlar ve boya bombalarý ile yaratýldý. Ýþgalciler en sonunda sokaðýn
sonuna çekilmeyi ve yollarý üzerinde güvenli bir ev bulmayý denediler.
Malasef birkaçý bunu hýzlý olarak yapamadýlar ve polisler tarafýndan
yakalandýlar. Bir kiþi elinde molotof tutarken tutuklandý. Günün geri
kalanýnda iþgalciler olarak belirlenmiþ insanlar sokaklardan
toplandýlar, muhtemelen daha önceki çatýþmalardan tanýnmýþlardý. Ayrýca Punk
Rockinn Ýþgal evindeki insanlar cesur direniþ ve akýllý barikatlarý ile
tahliyeyi beþ asat gtahliye ettirmek isteyen isyan polisi kendi güç
gösterilerinde çok fazla direniþ ile karþýlaþtý. Bugün direniþin miktarýyla
ezildikleri açýktýr. Sonunda, 25 kiþi olaylarý hapishanede bitirdi. Þu an 8
kiþi hala içerde tutuluyor. Bu hafta mahkeme öncesi alý koyulmalarý bir 30
gün daha uzatýldý. Bu, 14 Temmuzdaki davalarýna kadar içerde tutulacaklarý
anlamýna geliyor.

Barýnma hakký ve otonom sosyal alanlar için savaþan bu insanlar ile
dayanýþma için çaðýrýyoruz.

Yazdýrýlýp daha sonra mahkumlara gönderilecek maillerinizi
solidarity@squat.net adresine gönderebilirsiniz.

Bazý kiþiler hala kim olduklarýný söylemeyi reddediyorlar. Aþaðýdaki
adreslerden onlara mektup gönderebilirsiniz:

NN3
PI Flevoland Almere
Postadres: Postbus 1525
1300 BM ALMERE

NN14
PI De Blokhuispoort
Postadres: Postbus 1135
8900 CC LEEUWARDEN

NN5 op cel 12 / NN12 op cel 5a
PI Nieuwersluis
Postadres: Postbus 1328
3430 BH NIEUWEGEIN

Ne yazýkki diðerlerinin isimlerini yayýnlayamýyoruz, çünkü bunun için
iznimiz yok.

Umarýz onlarýn hapis ziyaretlerini biraz daha iyi yapabilirsiniz.

Hollandada dediðimiz gibi: Fikirleri tahliye edemezsiniz. Ýþgal etmeyi
sürdüreceðiz!

Taþlar ve alevler,

ABC Amsterdam
From: "ABC Amsterdam" <abcamsterdam-A-squat.net>
============================
ABC = Anarchist Black Cross [Anarþist Kara Haç]

Çeviri: Yeþil Anarþi
Kaynak:
http://www.network54.com/Forum/thread?forumid=120309&messageid=1119083780
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center