A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara ÝHD M.Tarhan yasaðýný savdý

Date Fri, 17 Jun 2005 12:24:58 +0200 (CEST)


Bizler Mehmet Tarhan'la Dayanýþma Ankara Ýnisiyatifi olarak ÝHD Ankara
þb.nin bu konuda niye sessiz kaldýðýný ögrenmek, birlikte birþeyler
yapýlýp yapýlamayacaðýný sormak üzere dernek þubesine geçen cumartesi
gittik. oradan bize "pazartesi yönetim toplantýsý var, o gün gelin
görüþelim" dediler. Mehmetle ilgili bilgi dosyasýný býrakýp çýktýk.
pazartesi aksam yine gittik. Þb. baþkaný ile "bütün demokratik kitle
örgütlerine haber verip, mazlum-der ile beraber cuma sabah 11 de ortak
açýklama yapalým" þeklinde konuþuldu. açýklmanýn sokakta yapýlmasý
önerimize karþýlýk ,katýlýmý olumsuz etkileyeceði biline biline þube
binasý dendi. biz de onlarýn faks çekmesi yanýnda fiilen dolaþarak duyuru
yapacaðýmýzý söyledik. gerçi bunu yaptýðýmýz için Ankara þb. yöneticisi
Selim kalýç'tan bir de fýrça yedik. dolaþtýðýmýz hiçbir kitle örgütünden
ihd'den faks aldýklarýna dair bir ize raslamadýk.
bu gün ise sözkonusu açýklama yapýldý. haber verileceði söylenen kitle
örgütlerinden eser yok, þube baþkaný ortalýkta deðil, Mazlumder ankara þb.
baþkanýn "ben açýklamayý yüksel caddesinde biliyordum" diyerek geç kaldýðý
açýklama 3-4 kiþilik "bizim basýn"a ihd Ankara þb. deposunda yapýldý. ama
ne açýklama , aþaðýda okuyun. insan zahmet edip verilen bilgi dosyasýný
bari okur..

Açýklama metni:

Basýna ve kamuoyuna

Mehmet Tarhan; Vicdani ret hakkýný kullanarak, zorla askerlik yapmak
istemediðini kamuoyu önünde belirtilmiþ ve hemen ardýndan da asker olmayý
reddettiði ve asker olmadýðý halde ?Emrer itaatsizlik ve halký askerlikten
soðuttuðu? gerekçeleri ile askeri mahkemece yargýlanmýþ ve
cezalandýrýlmýþtýr.

Kaldýðý askeri cezaevinde, askeri yetkililerin ve diðer mahkumlarýn tehdit
ve baskýlarýna maruz kaldýðý, gördüðü baský ve tehditler karþýsýnda ise
Açlýk grevi yaptýðý belirtilmektedir.

Mehmet Tarhan kiþilik haklarý ihlal edilerek zorla gayri insani muameleye
tabi tutulmuþtur.

Oysa ki vicdani ret bir haktýr. Kiþi kendine zorla yaptýrýlmak istenen her
hangi bir þeyi reddetme hakkýna sahiptir.

Bizler insan haklarý savunucularý olarak Mehmet Tarhan?ýn vicdani ret
hakký olduðunu savunuyor ve bu hakkýn kullanýlmasýnýn cezalandýrýlma ile
karþýlanmasýný kabul etmiyor ve Mehmet Tarhan?ýn serbest býrakýlmasýný
istiyoruz.

Mazlum ?Der Ankara þubesi

ÝHD Ankara þubesi


["karahaber" tarafýndan Ýstanbul Indymedia'ya geçilen haber:
http://istanbul.indymedia.org/news/2005/06/33464.php]
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center