A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara: ÝHD'de Basýn Açýklamasý - Mehmet Tarhanla Dayanýþma Ýnisiyatifi

Date Thu, 16 Jun 2005 14:20:49 +0200 (CEST)


VÝCDANÝ RETÇÝ MEHMET TARHAN ÖMÜR BOYU EVÝNE DÖNEMEYEBÝLÝR!
8 Nisan 2005?de Ýzmir?de tutuklanarak mevcutlu olarak Tokat?taki birliðine
götürülen, buradan da ?emre itaatsizlik? suçlamasýyla Sivas Askeri
Cezaevi?ne sevk edilen vicdani retçi Mehmet Tarhan, ayný iddiayla defalarca
yargýlanarak askerlik þubesi ve cezaevi arasýndaki kýsýr bir döngünün
içinde, hiç serbest kalamamak durumuyla karþý karþýya.

Mehmet Tarhan, 9 Haziran?da yapýlan 3. duruþmasý sonucu yargýlandýðý
?emre itaatsizlik? davasýndan tahliye edildi. Mahkemenin ardýndan tekrar
askerlik þubesine kelepçeli olarak götürülen Tarhan, buradan Tokat?taki
askeri birliðe aktarýldý.

Kaldýðý Sivas Askeri Cezaevi?nde zorla ve darp edilerek saçý ve sakalý
kesilen, cezaevi idaresinin kýþkýrttýðý mahkumlarýn saldýrýsýna uðrayan,
telefon ve mektup yasaðý getirilen, avukat görüþmesi kýsýtlanan vicdani
retçi Mehmet Tarhan, maruz kaldýðý baskýlara karþý 25 Mayýs?ta açlýk grevine
baþladý.

Mehmet Tarhan, Tokat?taki birlikten ?vicdani red?dine devam etmesi üzerine
tekrar tutuklanarak 2. defa Sivas Askeri Cezaevi?ne kondu.

Ýkinci davayla sözleþmeler ihlal ediliyor:

Mehmet Tarhan'a ayný suçlamayla ikinci bir dava açýlýyor. Avukatý Suna
Coþkun, ikinci bir davanýn Türkiye'nin de taraf olduðu Birleþmiþ Milletler
(BM) Siyasi ve Medeni Haklar Sözleþmesi'ne aykýrý olduðunu söylüyor.

Coþkun, daha önce benzer sürecin vicdani redci Osman Murat Ülke davasýnda
yedi sekiz kez tekrarlandýðýný, BM'nin de Türkiye'ye nota verdiðini
anýmsattý.

BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleþmesi'nin 14. maddesinin 7. fýkrasý þöyle:

"Bir ülkenin hukukuna ve ceza yargýlama usulüne uygun olarak daha önce kesin
biçimde mahkum olan veya beraat eden bir kimse ayný suçtan ötürü ikinci kez
yargýlanamaz ve cezalandýrýlamaz."

Konuyla ilgili avukatlarýnýn ve Ýnsan Haklarý Derneði ile Mazlum-Der Ankara
Þubeleri'nin, 17 Haziran 2005 Cuma saat 11.00?da, þube binasýnda yapacaðý
basýn açýklamasýna desteðinizi rica ederiz.

Mehmet Tarhan?la Dayanýþma Ankara Ýnisiyatifi

ÝHD Ankara Þube Adresi:
Gazi Mustafa Kemal Bulvarý
Fevzi Çakmak 1 Sokak
24/21, Hitit Apartmaný
Tel: 0312 229 86 32
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center