A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) SABAH haber müdürü Ramazan "Kurnaz" kendisine bir "ibne"nin habe rini getiren muhabiri kovdurdu!

Date Tue, 14 Jun 2005 13:23:14 +0200 (CEST)


Merkez Haber Ajansý'nda foto-muhabir olarak çalýþan Hasan Maksud'un iþine
son verildi. Sivas Askeri Cezaevi'nde yatan vicdani retçi Mehmet Tarhan'la
ilgili haberlere çok aðýrlýk verdiði hatta geçen hafta atv'nin önünde Mehmet
Tarhan için düzenlenen eyleme yardým ettiði gerekçesiyle Maksud'un iþine son
verildiði iddia ediliyor.

Daha önce vicdani retçi Mehmet Tarhan'la ilgili olarak müdürü Ramazan
Kurnaz'a çok sýk haber getirdiði için uyarý aldýðý iddia edilen Hasan
Maksud, iki gün önce Sabah'tan ayrýlmak zorunda kaldý. Mehmet Tarhan
destekçileri geçtiðimiz salý günü medyanýn dikkatini çekmek ve ulaþým rahat
olduðundan eylem yapmak için Balmumcu'daki atv-Sabah binasýnýn önünü
seçmiþlerdi. Bu arada Hasan Maksud, eylemcilerle sohbet etti, fotoðraflarýný
çekti. Bunu gören bazý Sabah yöneticilerinin Maksud'a, "Bunlarý buraya sen
mi topladýn" dediði ve bu olaydan sonra iþine son verildiði iddia edildi.
Maksud, henüz 6 ayýný doldurmadýðý için tazminat alamayacak.

Hasan Maksud'un, Mehmet Tarhan'ýn haberlerini yaptýðý için haber müdürü
tarafýndan "bana bu ibnenin haberleri ne getiriyorsun" diye sürekli
taciz edildiði ve en son ATV önünde yapýlan eylemden sonra, "verimsiz
olduðu gerekçesiyle" iþinden atýldýðý öðrenildi. Homofobik müdür "Kurnaz"ýn,
SABAH'ta çalýþmadan önce ÝHA ve Show TV'de pek çok "baþarýlý" habere imza
attýðý öðrenildi.

Kaynak: Medyatava & Savaskarsitlari
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center