A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Karalarýn Memedleri

Date Tue, 14 Jun 2005 11:26:27 +0200 (CEST)


Karalarýn Memedleri
Mehmet Tarhan'ýn yaþadýklarýna bakýnca, 'Galiba sorun Mehmet olmakta' diyesi
geliyor insanýn.
Kara bir yazgýlarý var bu ülkede Mehmetlerin.
Nadire Mater'in 'Mehmedin Kitabý'nýn baþýna gelenleri biliyoruz.
Mehmet Tarhan'ý duymuþsunuzdur. Vicdani retçi, eþcinsel ve anarþist...
2001 yýlýnda reddini ilan etti, eþcinsel olmasýyla ilgili olarak verilmek
istenen 'Çürük Raporu'nu da reddetti.
Zorla askere aldýlar. Sivas Askeri Cezaevi'nde, mahkûmlar Tarhan'a linç
girþiminde bulundu. Zorla yere yatýrýp saçlarýný kestiler, dövdüler.

Vicdani kabul
Vicdani retmiþ, sivil itaatsizlikmiþ, bunlar teoride kaldýðý sürece modern
kavramlar olarak kabul görülüyor bu ülkede....
Biri kalkýp, bu kavramlarý kendi pratiðine uygulamaya kalktýðýnda, hayatý
karartýlabiliyor.
Mehmet Tarhan'ýn en büyük suçu dürüst davranmak. Düþündüklerini kendi
yaþamýnda uygulamak dürüstlüðünü gösterme cesareti var.
Bu nedenle onun kimsesi yok. Uluslararasý Sivil ve Siyasi Haklar
Sözleþmesi'nin 18.maddesi'ni imzalamýþýz, ne gam?
Mehmet Tarhan tahliye edildi ama ayný süreç tekrarlanýyor. Mehmet ayný
suçlamayla yeniden yargýlanmakla karþý karþýya. Askerlik þubesi, askeri
birlik, askeri mahkeme, askeri cezaevi'nden oluþan bir kýsýrdöngüye
dönüþecek.
Sistem, Mehmet'e kasadaki 'çürük elma' muamelesi yapýyor. Onu çekip alarak,
posasýný çýkardýktan sonra önümüze atacaklar.
Mehmet Tarhan'ýn vicdani reddi kendine ait, fakat ona karþý
yapýlan bu büyük zulümü vicdanlarýmýz nasýl kabullenecek?

[Bu yazý 14 Haziran 2005 tarihli Radikal gazetesinde,
Adnan Ekinci imzasýyla yayýmlanmýþtýr]
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center