A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa , Katolik köktencilere karþý eylem BASIN AÇIKLAM ASI 11 HAZÝRAN 2005 [en,fr,it]

Date Tue, 14 Jun 2005 10:08:41 +0200 (CEST)


Bugün, 11 Haziran 2005 tarihinde, SCALP grubunun ve ?Pembe Panterler?in
20 kadar militaný, köktenci bir Katolik yürüyüþü olan ?yaþam geçidi?
sýrasýnda, pankart açýp bildiri daðýttý. Böylece IVF tedavisi, doðum
kontrolü, kadýnlarýn kendi bedenleri üzerinde karar verme hakký, kendi
cinselliðini seçme hakký düþmanlarýna karþý çýkýþlarýný göstermiþ oldular.
Katolik yaþam yanlýsý bütün dernek ve gruplar, ?yaþam bayramý? kisvesi
altýnda, (halkýn büyük bölümü açýsýndan) çok muðlak ayný zamanda da
(kendileri için) çok kesin olan bu yaþam kültürünü kutlamak amacýyla
biraraya geldiler. Bu festival yürüyüþü, yaþamý kutlamak kisvesi altýnda,
hepsini birden ?ölüm kültürü? olarak yaftaladýklarý IVF yöntemleri,
doðum kontrolü, ötenazi vb. þeylere karþý mücadele etme amacýný güdüyor.
Yürüyüþ, bu festival görüntüsü ardýnda, seçme hakkýna, kadýnlarýn kendi
bedenleri üzerinde karar verme hakkýna, gey - lezbiyenlerin haklarýna karþý
çýkanlarla, evliliðin kutsallýðýný ve çocuk üreten heteroseksüel aileyi tek
yaþam biçimi olarak onaylayan herkesi biraraya getirdi.

Kamusal alaný, kendi bedenlerimiz üzerinde ve kendi cinselliðimiz konusunda
karar verme hakkýmýzý reddetmek isteyenlere býrakmayý reddediyoruz.

Eðlenin, çocuk düþünmeyin!


SCALP-Reflex Grubu, No Pasaran Aðý?nýn Paris üyesi
Les Panthères Roses
Les Furieuses Phalopes

--

SCALP-Reflex, No Pasaran Aðý?nýn Paris üyesi
21 ter rue Voltaire
75011 Paris
01.43.48.54.95.
06.30.91.89.48.

çeviri ainfos
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center