A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Ýstanbul'da 'vicdani ve total retçiye' destek

Date Sun, 12 Jun 2005 23:25:10 +0200 (CEST)


Zorunlu askerlik yapmayý reddettiði için tutuklanan ?vicdani ve total retçi?
Mehmet Tarhan'ý destekleyenler, bugün Beyoðlu'ndaki Galatasaray Lisesi
önünde bir basýn açýklamasý yaptýlar. [BBC: Kürþat Akyol - Ýstanbul]
Ýstanbul Mehmet Tarhan'la Dayanýþma Ýnisiyatifi adlý grup adýna basýn
açýklamasýný okuyan Halil Savda, 19 gündür açlýk grevinde olan Mehmet
Tarhan'ýn geçen hafta çýkarýldýðý 3. duruþmada, cezaevinde geçirdiði süre
göz önüne alýnarak, tutuksuz yargýlanmak üzere tahliye edildiðini
hatýrlattý.

Savda, tahliye edilmesinden sonra Tarhan'ýn evine dönemediðini; yeniden
askerlik þubesine, oradan da merkez komutanlýðýna teslim edildiðini
belirterek, 8 Nisan'da Tarhan?ýn askerlik þubesine götürülmesiyle baþlayan
sürecin tekrarlandýðýný söyledi.

Basýn açýklamasýnda, Birleþmiþ Milletler Keyfi Gözaltýlar Çalýþma Grubu'nun
1999 yýlýnda aldýðý bir karara göre, herhangi bir vicdani retçinin, ilk
reddinden sonra ayný suçlamayla tekrar gözaltýna alýnmasýnýn keyfi ve
Uluslararasý Ýnsan Haklarý Deklarasyonu?nun 10. maddesine aykýrý olduðu
belirtildi.

Ýstanbul Mehmet Tarhan'la Dayanýþma Ýnisiyatifi yandaþý yaklaþýk 40-50
kiþilik grup, basýn açýklamasýndan sonra sloganlarla Taksim Meydaný'na kadar
yürüdü.

Tarhan, askerlik yapmayý reddettiðini 2001 yýlýnda açýklamýþtý.

Üniforma giymeyi, saç ve sakallarýnýn kesilmesini ve eþcinsel olduðu için
çürüðe çýkarýlýp askerlikten muaf tutulmayý reddeden Tarhan, Askeri Ceza
Kanunu'na göre, "halký askerlikten soðutmak suçlamasý" ile yargýlanýyor.
Tarhan hakkýnda, 3 aydan 5 yýla kadar hapis cezasý istemi var.

Tarhan yandaþlarý, geçen ay, Sivas askeri cezaevinde bulunduðu sýrada,
Tarhan'a iþkence ve kötü muamele yapýldýðý gerekçesiyle suç duyurusunda
bulunmuþlardý.

Avrupa Parlamentosu'ndan 15 milletvekili de, Tarhan'ýn, Uluslararasý Kiþisel
ve Siyasal Haklar Sözleþmesi'nin güvence altýna aldýðý "vicdani ret"
hakkýndan mahrum býrakýlmasýndan endiþe duyduklarýný, Cumhurbaþkaný Ahmet
Necdet Sezer ve hükümete gönderdikleri ortak mektuplarla açýklamýþtý.

Tarhan, kendisine uygulanan þiddet ve ayrýmcýlýk son bulana kadar açlýk
grevini sürdüreceðini belirtiyor.

Askerlik yapmayý reddeden vicdani retçilerle her türden devlet kurumuna
itaat etmeyi reddeden total retçiler, 1990'larýn baþýndan bu yana,
taleplerini kamuoyu önünde dile getiriyor.

Anti-militaristlere göre, Türkiye'de 70'e yakýn vicdani ya da total retçi
var.

Kaynak:
http://www.bbc.co.uk/turkish/europe/story/2005/06/050612_turkey_military_service.shtml
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center