A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Mehmet Tarhan Ömür Boyu Evine Dönemeyebilir!

Date Sun, 12 Jun 2005 15:06:30 +0200 (CEST)


8 Nisan 2005?de Ýzmir?de tutuklanarak mevcutlu olarak
Tokat?taki birliðine götürülen, buradan da ?emre
itaatsizlik? suçlamasýyla Sivas Askeri Cezaevi?ne sevk
edilen vicdani retçi Mehmet Tarhan, ayný iddiayla
defalarca yargýlanarak askerlik þubesi ve cezaevi
arasýndaki kýsýr bir döngünün içinde, hiç serbest
kalamamak durumuyla karþý karþýya.

Vicdani rettini açýkladýðý 27 Ekim 2001 tarihinden
itibaren bulunduðu her platformda askere
gitmeyeceðini, yerine önerilen bir hizmette
bulunmayacaðýný, izin, çürük raporu gibi ?hak?larý
asla benimsemeyeceðini belirten Mehmet Tarhan, 9
Haziran?da yapýlan 3. duruþmasý sonucu yargýlandýðý
?emre itaatsizlik? davasýndan tahliye edildi.
Mahkemenin ardýndan tekrar askerlik þubesine götürülen
Tarhan, buradan Tokat?taki askeri birliðe aktarýldý.
Kaldýðý Sivas Askeri Cezaevi?nde zorla ve darp
edilerek saçý ve sakalý kesilen, cezaevi idaresinin
kýþkýrttýðý mahkumlarýn saldýrýsýna uðrayan, telefon
ve mektup yasaðý getirilen, avukat görüþmesi
kýsýtlanan vicdani retçi Mehmet Tarhan, maruz kaldýðý
baskýlara karþý 25 Mayýs?ta açlýk grevine baþladý.
Tokat?taki birlikten tekrar Sivas Askeri Cezaevine
gönderilmesi beklenen Mehmet Tarhan?ýn, içine
düþürülmeye çalýþýldýðý askerlik þubesi-askeri
birlik-askeri mahkeme-askeri cezaevi kýsýr döngüsünü
protesto eden ve koþulsuz serbest býrakýlmasý isteyen
?Ýstanbul Mehmet Tarhan Dayanýþma Ýnisiyatifi?
katýlýmcýsý bir grup, 12 Haziran Pazar günü
Galatasaray Lisesi önünde bir basýn açýklamasý yaptý.
Açýklamada Mehmet Tarhan?ýn basýnda da yer alan 9
Haziran?daki tahliyesinin, aslýnda serbest kalmasý
olmadýðý ve ?Mehmet?in tahliye olmasýnýn, Mehmet?in
evine dönmesi anlamýna gelmediði? vurgulandý. 12
Haziran itibariyle 20. gününe ulaþan ve Tarhan?ýn
kendisine uygulanan ayrýmcýlýk ve þiddet son bulana
kadar devam edeceðini belirttiði açlýk grevine de
dikkat çekilen açýklamada, BM Keyfi Gözaltýlar Çalýþma
Grubu?nun 1999 yýlýnda aldýðý karar hatýrlatýldý. Söz
konusu karara göre, ?herhangi bir vicdani retçinin,
ilk reddinden sonra ayný suçlamayla tekrar gözaltýna
alýnmasý ?keyfi?, uluslararasý insan haklarý
deklarasyonunun 10. maddesine aykýrýdýr? hükmünün
geçtiði ve asker olmadýðý halde askeri kýskaca
alýnmaya çalýþýlan Tarhan?ýn serbest býrakýlmasý
istendi.

Tarhan?ý Derhal ve Koþulsuz Býrakýn
Mehmet Tarhan Dayanýþma Ýnisiyatifi?nin açýklamasýnýn
ardýndan, Uluslararasý Savaþ Karþýtlarý (War Resisters
International) örgütünden Andreas Speck ve Ýsrail?de
faaliyet gösteren New Profile grubundan Amir Givol?un
destek mesajlarý okundu.
Davayý takip etmek için Sivas?a da giden Speck ve
Givol açýklamalarýnda, Mehmet Tarhan?ýn sürecini
sonuna kadar takip edeceklerini ve derhal serbest
býrakýlmasý gerektiðini belirttiler. Andreas Speck
mesajýnda, Türkiye?nin de taraf olduðu Uluslararasý
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleþmesi?nde yer alan
vicdani ret hakkýný kullandýðýný ve konuyu AB?nin
ilgili birimlerinde sürekli gündeme getireceklerini
vurguladý.
Basýn açýklamalarýnýn ardýndan, ?Askere Gitme?
pankartý eþliðinde, yaklaþýk 100 kiþilik grup Taksim
Meydaný?na doðru, ?Reddet Diren Hayýr De, Askere
Gitme; Öldürmiycez Ölmiycez Kimsenin Askeri Olmýycaz;
Mehmet?i Býrakýn Saçmalamayýn; Çürük Deðil Eþcinsel
Askere De Gitmiycez; Mehmet Barýþý Seviyor? sloganlarý
atarak ve bildiriler daðýtarak yürüyüþ yaptýlar.
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center