A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) AbolishingBB #19 çýktý! [en]

Date Sun, 12 Jun 2005 14:58:07 +0200 (CEST)


Hey Millet ? 6 aydan fazla süren sessizliðin ardýndan, Doðu Avrupa?dan
gelen anarþist ulak "Abolishing the Borders from Below"un
[?Sýnýrlarý Tabandan Yýkmak?] yeni 19. sayýsý çýktý!
Ýçindekiler: Doðu Avrupa 1 Mayýs 2005 raporlarý; Kosova ?milliyetçi
Ýnanýþlarý temelinden sarsma zamaný?; Kýrgýzistan?dan popüler
Ýstikrarsýzlýk dersleri; Carpathianlar?ýn ötesinde kabus baþlýyor
(Macaristan); Güvencesizlik ve AB ölçeðinde iþçi mücadeleleri; Papa
Yeraltý'na çekiliyor; Rusya?da Ücretsiz Sosyal Yardýmlarýn Paralý Hale
Getirilmesi; Balkan Anarþist Kitapfuarý; Köþe Yazýlarý, Raporlar,
ABC-raporlarý, Duyurular, Tarihler ve daha fazlasý ?

44 sayfa, yeni tartýþma yaratacak kapaðýyla... Birkaç gün içerisinde
kýtadaki 130 kadar daðýtým noktasýna ulaþmýþ olacak. ABB satan yerel
daðýtýmcýlara eriþemeyenler için, bundan böyle ABB?ye doðrudan ABONELÝK
öneriyoruz: abolishingbb_subs@riseup.net

Düzenli iki aylýk periyotla geri dönüyoruz.
Lütfen bu güzel haberi anarþist camiaya yayýn ? Salute!

AbolishingBB anarþist kollektifi
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center