A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýtalya: Caltanissetta, Sicilya?daki olaylara iliþkin FAS/FdCA-Palermo/FAI-Palermo?nun ortak açýkla ması [açýklamasý [en,it]

Date Sun, 12 Jun 2005 13:57:38 +0200 (CEST)


Ýtalya'yý kasýp kavuran anarþizm-karþýtý aðýr provokasyon atmosferi,
etkisini Sicilya'da da hissettiriyor. Caltanissetta Kýzýl Haçý giriþine,
içi benzinle dolu iki kap býrakýlarak duvara, yanýnda çember A bulunan
CPT* karþýtý yazýlamalar yapýldý.
Bunun ortaya çýkmasýnýn ardýndan, Hurria Derneði?nden ýrkçýlýk-karþýtý
bir dizi eylemcinin evleri basýldý, ancak hiçbir þey bulunamadý.
Bu çirkin provokasyonun hedefi olan Caltanissetta?daki yoldaþlara
dayanýþma dileklerimizi gönderiyoruz.
Bir iki noktanýn altýnýn çizilmesi gerekiyor.
Karþý mücadele yürüttüðümüz Caltanissetta?daki Pian del Lago CPT,
Kýzýl Haç tarafýndan iþletilmiyor.

Ýkinci olarak, Kýzýl Haç?ýn bölge koordinatörü Ritalba Mazzè, herkesin
derhal eylemin sorumlusu olarak ilk elden suçlamaya giriþtiði anarþistleri
bu iþin dýþýnda býrakarak, bunun, kentteki Kýzýl Haç?ýn aylardan beri
[benzeri saldýrýlara] maruz kalmasýna raðmen karþýlýðýnda hiçbir þey
yapýlmayan, siyasi olmaktan çok mafyavari, gözdaðý verme amaçlý saldýrý
ve eylemler dizisinin bir parçasý olduðunu belirtti.

Bütün bunlarýn, oldukça açýk biçimde, bu meselenin etrafýnda dolanan
fazlasýyla ateþli, belirsiz atmosferi açýkladýðý söylenebilir.

Bizler, her zamanki gibi nerede olursa olsunlar CPTlere karþý mücadelemize
ve göçmenlerin kaldýðý bu cezaevi kamplarýnýn idaresine katkýsý olan (Kýzýl
Haç?ýn da aralarýnda bulunduðu) Ýtalya?daki herkesin maskesini indirmeye
devam edeceðiz.

Her kim olursa olsunlar, her türden provokatörlere þunu söylüyoruz ki, bu
oyunlar bizi yýldýrmayacak ve sýnýrlarýn olmadýðý, özgür ve eþitlere dayanan
bir toplum mücadelemizde bizi durduramayacak.


Federazione Anarchica Siciliana / Sicilya Anarþist Federasyonu
Federazione dei Comunisti Anarchici / Anarþist Komünist Federasyon - Palermo
Seksiyonu
Federazione Anarchica Italiana / Ýtalyan Anarþist Federasyonu - Palermo

08/06/2005

* "Centro di Permanenza Temporanea" ? ?yasadýþý? göçmenlerin
ülkelerine iade edilmeden önce tutulduklarý gözetim kamplarýdýr.

From: FdCA - International Relations <internazionale@fdca.it>
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center