A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Kimsenin askeri olmayacaðýz!

Date Sat, 11 Jun 2005 23:08:27 +0200 (CEST)


Kimsenin askeri olmayacaðýz!
19 Mayýs tarihinde, Mehmet Tarhan avukatýyla görüþmesinde, can güvenliði
nedeniyle o güne kadar anlatamadýklarýný söyleyebilme fýrsatý buldu. Cezaevi
yönetimindeki bir assubayýn mahkumlara ?buraya bir terörist geliyor, artýk
icabýna bakarsýnýz? demesiyle beraber, Mehmet?in mahkumlar tarafýndan linç
edilmeye çalýþýldýðý, askeri cezaevinde belinde silahla dolaþan bir mahkumun
Mehmet?i ölümle tehdit ettiði, organize bir çetenin Mehmet?ten haraç
istediði ortaya çýktý. Birkaç önlemin alýnmasýnýn ardýndan bunu kamuoyuna
duyurarak aleni hale getirmeye çalýþtýk. Bir iki gün sonra askeri savcýnýn
emriyle, yedi asker 45 gündür Mehmet?in kesilmeyen saçlarýný ve sakallarýný,
Mehmet?in direnmesi sebebiyle üç saat boyunca kesmeye çalýþtý. Hem linç
giriþimi hem de bu saç-sakal yolunmasý sýrasýnda ortaya çýkan darp izlerinin
tespiti için Mehmet avukatlarý tarafýndan adli týbba gönderilmek istendi,
ama bu istek reddedildi. Tüm bu yaþananlar büyük kitlelelere ulaþan
medyalarda yer almadý, yer aldýðý yerlerde ise yaþanan gerçekler olmasýna
raðmen ?iddia edildi? diye yer aldý.

Mehmet?in can güvenliði olmadýðý için 30 antimilitarist 26 Mayýs?taki
mahkemeye katýlmak üzere Sivas?a gitti. Duruþmanýn çýkýþýnda, bazý askerler
?tekrar buraya geleceksiniz ve o zaman görüþürüz? diyerek destekçileri
tehdit etti. Üç kiþi, polis tarafýndan ?asker kaçaðý? olduklarý gerekçesiyle
gözaltýna alýnmaya çalýþýldý. Birçok askerin olduðu birlikten dýþarý çýkan
arkadaþlarýmýzý dýþarýda da çevik kuvvet bekliyordu ve vicdani retçileri
vermemek için herkes birbirine kenetlenerek pasif direniþe geçti.
Antimilitaristlerin þiddetsiz blokajýna polis tekme tokat saldýrdý ve blokaj
kýrýldý, Mustafa Þeyhoðlu, Ersan Uður Gör ve Erdem Yalçýnkaya adlý vicdani
retçiler tartaklanarak gözaltýna alýndý. Bunun üzerine tüm arkadaþlarýmýz
Mehmet Tarhan?ýn baþýna gelenleri bildiði için, gözaltýna alýnanlarýn
akibetinden haberdar olabilmek niyetiyle karakol önüne gidip beklemeye
baþladý. Bir polis müdürü karakol önünde bekleyenlerden birkaç kiþinin,
yaþanan arbede hakkýnda tanýklýk yapmasý karþýlýðýnda gözaltýndaki
arkadaþlarýmýzý görebileceðini söyledi. Tanýklýk yapmak üzere karakola giren
yedi kiþi de gözaltýna alýndý ve askeri birlik önünden gözaltýna
alýndýklarýna dair bir ifadeyi imzalamaya zorlandýlar. Saldýrýya uðrayan
antimilitaristlerden gözaltýndaki on kiþi, ?polise saldýrmak? suçlamasýyla
nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Duruþma akþam 22:30 civarý bitti ve polis
müdürünün savcýya ?tutuklu yargýlanmalarý? baskýsýna raðmen günün herhalde
en makul kiþisi olan hakim tarafýndan, arkadaþlarýmýz tutuksuz yargýlanmak
üzere serbest býrakýldý. Mahkemenin çýkýþýnda geceyarýsýna doðru ?asker
kaçaðý? olduðu söylenen üç vicdani retçi arkadaþýmýz askerlik þubesine
götürüldü. Arkadaþlarýmýzýn kimliklerine el koyuldu ve vicdani retçilerin
?emir?e alerjisinin olduðu bilinir olmasýna raðmen sabah gelip iþlemlere
baþlanmalarý söylendi. Seyahat ve gün içinde yaþananlarýn yorduðu
arkadaþlarýmýz, bir evde dinlenmeye gittiler. Evdeki yer sýkýntýsý yüzünden
vicdani retçi Hasan Çimen evin yakýnlarýndaki minibüste dinlenmeye karar
verdi. Gece 02:30?da polis minibüsün yanýna geldi, gürültüye uyanan Hasan
uyandýðý gibi karþýsýnda bütün gün boyunca kendilerine çeþitli eziyetler
çektiren polis ekiplerini görünce, gülmeye baþladý. Hasan polislere
?sýrýttýðý? için gözaltýna alýndý. Hasan da askerlik þubesine götürüldü ve
kimliðine el konularak sabah askerlik þubesine gelmesi söylendi. Çoðu
günlerdir yollarda yorgun düþen antimilitaristler sabah 5:30?da
?alacakaranlýk kuþaðý?ný terk etmeye karar verdi ve araçlarýyla yola
koyuldu.

Ýki gün sonra Mehmet?e askeri cezaevi yönetimi teþviki ile mahkumlarýn linç
giriþiminde bulunmasýný, askerler tarafýndan üzerine çullanarak saçlarýnýn
kazýtýlmasýný ve halen tutsak edilmesini protesto etmek için 100-150 kadar
antimilitarist Taksim Meydaný?ndan Harbiye Orduevi?ne, kimseye sorma gereði
hissetmeden bir yürüyüþ düzenledi. Mehmet tutuklandýðý andan itibaren iki ay
boyunca Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir kentlerince onlarca eylem, protesto
gösterisi, basýn toplantýsý yapýldý. Yoðun bir uluslararasý destek saðlandý.
Tüm bunlar sýrasýnda birçok arkadaþýmýzýn telefonlarý dinlendi, tüm
iletiþimimiz gözetim altýna alýndý. Çay içmeye giderken bile polis
tarafýndan takip edildik, Mehmet?in eylemini destekleyen yedi arkadaþýmýz
iþinden sebep gösterilmeden çýkartýldý. Bir arkadaþýmýz JÝTEM tarafýndan
(gözaltýna alýndý diyemeceyeðim) kaçýrýldý ve bilinmeyen bir binada sorguya
çekildi.

Devlet antimilitaristlere genelde yok muamelesi yaptý ama arada kendini
hatýrlatýp ?kaþýnmamamýz? için, retçilere gözaltý, Mehmet?e linç giriþimi,
destekçilere dayak atmak gibi ?uyarýlar?la hiçbir zaman rahat
yaþayamayacaðýmýz hissini sürekli ve sýcak tuttu. Bizi daha da
marjinalleþtirmek için, genelde sözü söyleyen antimilitaristlere deðil,
destek verenlere dava açtý, yayýlmamýzý engellemek için iliþkiye geçtiðimiz
insanlarý yýldýrmaya çalýþtý.

Devlete diyeceðim þu : Mehmet sizin iþinize yaramaz, çok sorun çýkartýr
otoritelere... Biz ise onu seviyoruz, Mehmet?i ya da barýþ için çalýþan
herhangi birisini dört duvar arasýnda býrakmaya hiç niyetimiz yok.
Gerekirse iþimizi gücümüzü býrakarak uðraþacaðýz ve ne olursa olsun,
susmayý düþünmüyoruz.

Uður Yorulmaz

[Bu makale, 11 Haziran 2005 Cumartesi tarihli
Özgür Gündem Gazetesi'nin ekinde yayýmlanmýþtýr.]
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center