A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Mehmet Tarhan ömrü boyunca evine dönemeyebilir

Date Sat, 11 Jun 2005 23:01:46 +0200 (CEST)


Basýn açýklamasýna çaðrý
Mehmet Tarhan ömrü boyunca evine dönemeyebilir
9 Haziran'da yapýlan 3. duruþmada Mehmet Tarhan tahliye edildi. Bu karar
basýnda yer aldý. Mehmet'in tahliye olmasý Mehmet'in evine dönmesi anlamýna
gelmiyor.
Tahliye sonrasý cezaevinden askerlik þubesine, oradan da Merkez
komutanlýðýna teslim edilen Mehmet Tarhan itaatsizlik eylemine ve açlýk
grevine devam ediyor.
8 Nisan'da baþlayan süreç tekrarlanýyor ve Mehmet ayný suçlamayla yeniden
yargýlanmakla karþý karþýya. Askerlik þubesi, askeri birlik, askeri mahkeme,
askeri cezaevi'nden oluþan bir kýsýr bir döngüye dönüþecek bu süreçte Mehmet
ömrü boyunca evine dönememe tehlikesi ile karþý karþýya.
Mehmet'in karþý karþýya olduðu bu süreci duyurmak ve son geliþmeler hakkýnda
basýný bilgilendirmek üzere düzenlediðimiz basýn açýklamasýna tüm basýn
davetlidir.

Ýstanbul Mehmet Tarhan Dayanýþma Ýnisiyatifi

Yer ve tarih

12 Haziran 2005 ? Pazar
Galatasaray Lisesi önü
Saat: 13:00
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center