A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ve TSK buyurdu: Mehmet´i BIRAKMAYIN!

Date Fri, 10 Jun 2005 06:32:58 +0200 (CEST)


Bugün sabah saatlerinde vicdani/total retçi Mehmet Tarhan´ýn "emre
itaatsizlik" suçlamasýyla yargýlandýðý davadan çýktýðý 3. duruþmada
tahliye edildiði haberi alýnmýþ ve "bekleme hali"ne geçilmiþti. Öðleden
sonra gelen haberler ise sevincimizi kursaklarýmýzda býraktý. "Sözde"
Sivas Askerlik Þubesi, Mehmet Tarhan´ýn Tokat´taki askeri birliðine
mevcutlu olarak, yani silahlý askeri inzibatlar eþliðinde zorla
götürülmesi kararýný verdi. Mehmet Tarhan´ýn alýkonulmasýnýn arkasýnda
ASAL Ankara´nýn "özel emri"nin olduðu öðrenildi. Açlýk grevindeki Mehmet
Tarhan mahkemenin ardýndan tahliye iþlemleri için önce cezaevine
götürüldü. Sonradan Askerlik Þubesi´ne getirilen Mehmet þubeye gelen
"sivil" bir minibüsle arka kapýdan kaçýrýlýrcasýna Sivas´taki Merkez
Komutanlýðý´na götürüldü. Oradan da 16. günündeki açlýk grevinin getirdiði
bitkinlik ve hastalýk belirtilerine raðmen, doktor kontrolünden bile
geçirilmeden, kelepçeli biçimde Sivas´taki birliðe gönderildi. ANKA
ajansýnýn geçtiði "tahliye" haberi ise, Hürriyet´in web sitesindeki son
dakika haberleri arasýnda "doðru-ama-yanlýþ" bir hatýra olarak yerini
aldý.

Mehmet´in yargýlandýðý mahkeme sabah 9:00 sýralarýnda baþlamýþtý. Bir
aksilik nedeniyle mahkemeye geç gelen, aralarýnda yurtdýþýndan gelenlerin
de olduðu, 25 kiþilik izleyici grubu dýþarýdan destek verdi. Duruþmada
Mehmet Tarhan´ý avukatlar Suna Coþkun ve Senem Doðanoðlu savundular.

Mehmet Tarhan´a destek amacýyla Sivas´a gelen kafile ise akþam 20:00
sýralarýnda dönüþ için yola çýktý.

Bu geliþmeler derin devletin/ordunun sýðlýðýný bir kez daha gözler önüne
sermiþ oldu. TSK, direniþiyle Sivas Askeri Cezaevi'ndeki yönetimi yerinden
eden Mehmet´i öyle "sevdi" ki, onu bitkin ve hastalýklý þekilde doktor
kontrolünde bile geçirmeden kelepçeli olarak birliðine sevk edebilme
vahþetini bile gösterebildi. Bir arkadaþýmýz BU BÝR CÝNAYETTÝR! diye
haykýrýyordu. Bu "cinayet"in emrini verenler, bu topraklarda yaþayan
600 bin kiþiyi zorunlu köleliðe mahkum eden efendilerdir.
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center