A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Istanbul: ATV ÖNÜNDE GÖZLER ÖNÜNDE "KÖPEK" ISIRDIK, BAKALI M BU HABER OLACAK MI ?

Date Wed, 8 Jun 2005 09:01:06 +0200 (CEST)


MEHMET TARHAN'A YAPILAN ÝÞKENCELER 'HABER' OLAMADI,
ATV ÖNÜNDE GÖZLER ÖNÜNDE "KÖPEK" ISIRDIK, BAKALIM BU HABER OLACAK MI
Bizler, Mehmet Tarhan'ýn fikirlerini ve direniþini sahipleniyor,
derhal serbest býrakýlmasýný istiyoruz. Bu sebeple kimimiz Mehmet'in
açlýk grevini gözlerden kaçýrmaya çalýþan medyaya 3 maymun hikayesini
anýmsatmak üzere 7 Haziran 2005 saat 19.00'da Balmumcu Sabah/ATV
binasý önünde toplandýk. Geleceðimizi "her nasýlsa" duyan gazeteciler
de orada beklemekteydi. Hem çevik kuvvete baðlý polisler hem de ATV
binasýnýn özel güvenlik görevlileri eylemin baþlamasýndan önce
kaldýrýmdan geçen normal kiþileri de uzaklaþtýrmaya çabalýyor, ortamý
gerginleþtiriyordu.

Üzerlerinde "Sivas Askeri Cezaevinde tutsak vicdani/total retçi Mehmet
Tarhan 14 gündür açlýk grevinde" ve "Görmemeye, duymamaya, konuþmamaya
devam edin" yazan ozalitlerin pankart haline getirilmesi yani
çýtalarýnýn çakýlmasý da yine ATV binasýnýn önünde oldu. Bu sýrada
yanýmýza yaklaþan ATV Haber Merkezi sorumlu kiþisi burada yani ATV
binasý önünde yapýlacak böylesi bir eylemin, bundan sonra orada baþka
kiþilerce baþka eylemlerin de yapýlabilmesinin önünün açýlacaðý
konusundaki teorisini dillendirince gruptakilerle sorumlu kiþi
arasýnda bir süre bu yönlü konuþma yaþandý. Böyle bir þeyin vicdani
sorumluluðunun bu gruba yani bize ait olduðunda ýsrarcý oldu. Bu tür
eylemler yüzünden kurþun geçirmez camlar takýldýðýný bile anlattý.
Sorumlu kiþi ATV'nin neden seçildiðini de merak ettiðini, oysa
kahvaltý haberlerinde iki kez bu konuda haber çýktýðýný söyleyince, bu
tutumun sadece ATV'ye yönelik bir þey olmadýðýný, egemen medyayý
temsilen seçilen bir yer olduðunu açýklamaya çalýþtýk.

Bizler en sonunda sorumlu kiþiye konuþmayý býrakalým da eylemimize
baþlayalým demek zorunda kaldýk.

Yanýmýzda getirdiðimiz deðiþik boylardaki plastik ya da oyuncak
köpekleri ýsýrarak haber olmayý denedik. Bizim "Peki bu haber olur mu"
yönündeki sorularýmýza bazý kameramanlar 'ya arkadaþlar, biz sizi
biliyoruz, Harbiye'deki eylemede gelmiþtik, biz geliyoruz, çekiyoruz
ama haber servisindekiler bunlarý yayýnlamýyor' itirafýnda bulundular.

Bizler zaten medya haber servislerinin yanlý yutumlarýný, gördüklerini
bile göstermeme tavýrlarýný hicvetmek için kartondan ve köpükten
yaptýðýmýz kameralarla onlarýn karþýsýna geçtik. Onlarý bir anlamda
deðersizleþtirdik. "Görme, duyma, konuþma" þeklinde dayatýlan üç
maymunu oynamayacaðýmýzý açýk bir biçimde söyledik. Duyarlý medya
mensuplarýnýn da bu oyuna gelmemeleri konusunu belirttik.

Bu sýrada çevredeki polislerin konuþmalarý dikkatle dinledikleri ve
notlar aldýklarý gözlerden kaçmadý.

Mehmet Tarhan'ýn açlýk grevinde oluþunun 14. günü olduðuna dikkat
çeken 'Kýrýk Tüfek' bülteninin daðýtýlmasýndan sonra grup adýna orada
neden toplanýldýðýna iliþkin konuþmanýn yapýlmasýndan sonra Beþiktaþ
yönüne doðru sessizce yürüyüþe geçtik. Çok fazla ilerlenememiþti ki
bizi izleyen sivil ve resmi araçlardaki polislerin ellerimizdeki
pankartlarý indirme ve yürünecekse öyle yürünme konusundaki "bakýn
pankartlarla giderken size birileri saldýrýrlarsa iyi mi olur, dimi
ama" türündeki ince tehditlerinin gerginliðe yol açmamasý için
pankartlarý topladýk.

Fotoðraflar:
http://www.yerarti.net/mtarhan/_photo/07.06.2005/
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center