A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Istanbul'da bu akþamki eylem: Görme! Duyma! Konuþma!

Date Tue, 7 Jun 2005 15:08:00 +0200 (CEST)


Bizler, Mehmet Tarhan?ýn fikirlerini ve direniþini sahipleniyor, derhal
serbest býrakýlmasýný istiyoruz. Bu sebeple kimimiz Mehmet?in açlýk grevini
gözlerden kaçýrmaya çalýþan medyaya 3 maymun hikayesini anýmsatmak, kimimiz
oyuncak köpeklerimizi ýsýrarak daha ne yapalým demek, kimimiz kartondan
kameralarýmýzla kendi sözümüzü söylemek, kimimiz Mehmet?e verilmeyen sularý
taþýmak, kimimiz þeker ikram etmek üzere 7 Haziran 2005 saat 19.00?da
Balmumcu Sabah/ATV binasý önünde olacaðýz.
"Halký Askerlikten Soðutma?nýn deðil, insanlarý militarize etmenin, onlarý
üniformalara sokup kiþiliklerinden sýyýrarak ölme öldürme aletlerine
dönüþtürmenin suç olduðuna inanýyorum."
Mehmet Tarhan 27 Ekim 2001

Vicdani/total retçi Mehmet Tarhan tam 2 ayd?r militarizmin savaþ
makinalarýna yedek parça olmamak için direniyor.

Askeri cezaevinde dahi paramiliter saldýrý ve tehditler sürüyor.
Mehmet Tarhan, 7 asker tarafýndan zorla saç, sakalýnýn kesilmesine ve
cezaevinde can güvenliðinin olmamasýna dikkat çekmek için 14 gündür
açlýk grevinde.

Cezaevi yönetimi keyfi bir þekilde Mehmet?in havalandýrma süresini
5 dakikaya, avukat görüþ süresini 20 dakikaya indirirken su ve þeker
ihtiyacýný da alabildiðine kýsýtlýyor.

Mehmet içeride baþka bir dünyanýn hayalini kurarken egemen medyalar 3
maymunu oynayýp kamuoyu oluþmasýnýn önünü týkýyor.
Bizler, Mehmet Tarhan?ýn fikirlerini ve direniþini sahipleniyor, derhal
serbest býrakýlmasýný istiyoruz. Bu sebeple kimimiz Mehmet?in açlýk grevini
gözlerden kaçýrmaya çalýþan medyaya 3 maymun hikayesini
anýmsatmak, kimimiz oyuncak köpeklerimizi ýsýrarak daha ne yapalým
demek, kimimiz kartondan kameralarýmýzla kendi sözümüzü söylemek,
kimimiz Mehmet?e verilmeyen sularý taþýmak, kimimiz þeker ikram etmek
üzere 7 Haziran 2005 saat 19.00?da Balmumcu Sabah/ATV binasý önünde
olacaðýz.

MEHMET TARHAN?LA DAYANIÞMA ÝNÝSÝYATÝFÝ
bilgi@savaskarsitlari.org
www.savaskarsitlari.org
www.istanbul.indymedia.org
www.anarsi.org
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center