A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) red'ciye saç yolma merasimi

Date Tue, 7 Jun 2005 11:35:31 +0200 (CEST)


5 Haziran Pazar günü, 40 kadar kiþiden oluþan Mehmet Tarhanla Dayanýþma
Ýnisiyatifi-Ankara grubu, Yüksel Caddesi'ndeki Ýnsan Haklarý Anýtý önünde
bir eylem gerçekleþtirdi. 10'dan fazla haber kamerasýnýn ve pek çok
muhabirin izlediði eylemde Mehmet Tarhan'ýn baþýndan geçenler farklý bir
dille aktarýldý ve "saç yolma" olayý canlandýrýldý. TsK/TcK'dan korkan
medyamýz eyleme bekledimiz düzeyde deðinmese, Sabah, Takvim gibi boyalý
gazetelerin yaný sýra mynet.com bile ÝHA'dan alýntýladýðý habere
sayfalarýnda yer verdi.

Eylem sonrasýnda açýklamayý okuyan bir arkadaþýmýz ile "polisle muhatap
olma" görevini üstlenen bir baþka arkadaþýmýzýn kimlikleri polis tarafýndan
alýndý. Avukatlarýn devreye girmesi sonucunda polis kimlikleri iade etti.

Eylemin video görüntüleri:
http://istanbul.indymedia.org/uploads/sa_yol-1_1.avi
http://istanbul.indymedia.org/uploads/sa_yol-2.avi
http://istanbul.indymedia.org/uploads/sa_yol-3.avi
http://istanbul.indymedia.org/uploads/sa_yol-4.avi


Vicdani redciye ?SAÇ YOLMA ?merasimi okuma metni

-1-

?herkese merhaba,

öncelikle akýlda tutulmasý gereken bir kaç þeyden bahsetmek
istiyorum.Mehmet Tarhan denilen þey ben oluyorum. Uykucu, biraz agresif,
biraz tembel, sulugöz vs. Vs. Sýradan bir insan. Ne bez afiþlerde
,dövizlerdeki oniki karakter ne de bir dava dosyasýndan ibaretim. Sýradan
herkes gibi farklýyým ve farklýlýklarýmý koruyabilmek için yürüyorum. Bir
karar mercii deðilim bir önder deðilim ,sadece kendi kararlarýmý veriyor
sadece kendi davranýþlarýmý yönlendiriyorum. Eylemliliðim sadece kendi
baþýma kendi hayatým için anlamlý ;yanký bulduðu yerlerdeki anlamý yaratan
tekbaþýna ben deðilim;o yanký ben degilim. Bu düþünce beni mutlu kýlan. Bu
yüzden herkesin kendi eyleminde özgür olduðunu düþünüyorum.

Ben seçimimi yýllar önce yaptým. Bu inandýklarýmý ifade etmek ve
inadýðým gibi yaþamaktý.hala öyle. Bir dakika bile burada durmayý istemem
ve bu konuda bana yardýmcý olacak herkese teþekkür ederim .ancak derdim
sadece buradan çýkmak olsaydý ?çürük? raporu alýr çýkardým. Ben benden ne
bir kahraman yaratmak istiyorum ne de inançlarýnýn tersine hareket ettiði
için utanç içinde yaþamak zorunda kalan biri . ancak beklentileri olanlar,
bir þema yaratanlar, rol biçenler kendilerini ihanete uðramýþ hissederler.
Üzgünüm ben o deðilim...denge. Avukatlarým da dahil kampanyayý yürüten
herkesten tek istediðim benim altý üstü bir insan olduðumu unutmamalarý :ne
bir peygamber ne de bir manifesto...

Mehmet Tarhan - 16 mayýs 2005 - Sivas askeri cezaevi


-2-

Onlarý iyi tanýyoruz.

Disiplin ve itaat diþlileri arasýna zorla aldýðý insanlarý; düþünmeyen,
sormayan yalnýzca itaat eden savaþ makinalarýna dönüþtürmelerinden,

Umudun yeþerdiði her noktada bir karabulut gibi ülkenin üzerine çöküp,
tezgahladýklarý kanlý darbelerden,

Kendilerini memleketin gerçek sahipleri sayýp ?sözde vatandaþ? ilan
ettikleri bizler için kurduklarý üniformalý engizisyon mahkemelerinden,
iþkence tezgahlarýndan, ölüm tarlalarýndan ve zulüm zindanlarýndan
tanýyoruz.

Mehmed?e ifrit oluyorlar; itaat etmediði, üniforma giymediði ve bunu
yapmayacaðýný kendi mahkemelerinde yüzlerine açýk açýk haykýrdýðý için.


Askere giderek ?adam öldürme sanatý?ný öðrenmeyeceðini ve tahakkümün en
kurumsal suç aygýtý olan devlete hiçbir biçimde hizmet etmeyeceðini 27 ekim
2001 tarihinde ankara ÝHD genel merkezinde açýklayan Mehmet Tarhan 11 nisan
2005 te uzun saçlý bir sivil olarak izmir de tutuklanýp SÝVAS ASKERÝ
CEZAEVÝne kondu. Mehmet tutuklandýðý andan itibaren sivil itaatsizlik
eylemine baþladý. Saçýný sakalýný kestirmeyi, üniforma giymeyi eþcinsel
olduðu için ?çürüðe çýkarýlýp askerlikten muaf tutulmayý ,bunun için muayene
olmayý ve kendisine dayatýlan belgeleri imzalamayý redetti.

Sivas askeri cezaevindeki ilk gününde bizzat BAÞÇAVUÞ MUSTAFA SELVÝ
tarafýndan azmettirilmiþ 4 kiþinin katili olmaktan tutuklu ertan mertoðlu na
katýlan mahkumlar tarafýndan meydan dayagýna çekildi, saçlarý yolundu, linç
edilmek istendi, parasýna ve eþyalarýna elkondu, kendisine silah çekildi ve
ölümle tehtid edildi. Saldýrganlar ?baþçavuþ mustafa selvi bize size
terörist getirdim, siz ne yapacaðýnýzý bilirsiniz dedi ,biz de ondan dövdük?
dediler. Terörist yuvasý olduðu gerekçesiyle ülkeyi F tipi ölüm hücrelerine
çeviren devlet; askeri cezaevinde bir kiralik katilin elinde, silahýn ne
aradýðýna hiçbir açýklýk getirmedi.Ayný saldýrganlarýn, askeri gardiyanlar
eþliðinde Mehmed?in avukat görüþ odasýna kadar gelip avukatýnýn yanýnda
tehtidlerine devam etmelerine, havalandýrmalarda kafasýna beton parçalarý
fýrlatýlmasýna cezaevi idaresi ses çýkarmadý. Bþçvþ Mustafa Selvi ?taþlarý
ben attým? dedi.

-3-

25 mayýs 2005 Çarþamba günü, mahkemesine bir gün kala, cezaevi
idaresi komutasýnda üzerine çullanan ve saatlerce tepinen askerler
tarafýndan saçlarý ve sakalý yolundu.

Saç- sakal hadisesini mehmet þöyle anlatýyor:

?odaya cezaevi müdürü yarbay, berber, bþçvþ mustafa selvi ve üç asker
gardiyanla birlikte geldiler. Koguþ arkadaþým ali yi baþka bir bölümüne
yolladýlar.bþçvþ Mustafa selvi aynayý kýrdý. Ýntihar etrmeyeyim
diyeymiþ.zorla sandalyeye oturtmaya çalýþtýlar, kollarýmý bacaklarýmý tutup
bogazýmý sýktýlar ,üç gardiyan yetmeyince bir kaç tane daha çaðýrdýlar 7
asker gardiyan beni yere yatýrdýlar. Domuz baðý pozisyonuna getirdiler.
baþýmý sabit tutmaya çalýþýrken makina kafamdaki saçlarý yolmaya
baþladý..traþ makinasýnda yaþanan sorun neticesinde yolmaya ara verdiler. Bu
iþlem bir yirmi dakika kadar sürdü.

Daha sonra makinanýn baþýný yenileyip yine geldiler. Yere bir yatak
serdiler ve beni yataga yatýrmaya çalýþtýlar, sakalýmý kesmeye
çalýþýyorlar,aðzýmýn içi saç sakal doluyor ve üzerlerine kusuyorum.?

-4-

Mahkeme günü:

Biz hepimiz o gün oradaydýk. 26 mayýs Perþembe.nizamiyenin içini
askerler dýþýný polisler tutmuþtu.uzun aramalar ve kayýtlardan sonra girdik
mahkeme salonuna . yoluk saçlarý ve sakallarýyla ,gözü dayaktan kanlanmýþ,
dudaklarý patlamýþ, ayaga kalkamayacak kadar bitkin ,Mehmet de oradaydý.
Mehmet üzerinde tepinen askerleri anlatmak istediðinde askeri hakim
?cezaevinde olanlar bizi ilgilendirmez? dedi Mehmed?e.

26 mayýs 2005 tarihli mahkeme tutanaklarýndan bir pasaj: hakim binbaþý
zafer kambur

?-dosya incelendi. Giyindirme yerinde olay aný itibariyle kimin nerede
bulunduðunu gösterir krokinin gönderilmesi için celse arasýnda
48.P:A:Komutanlýðýna yazýlan müzekkereye cevap çýktýðý görüldü, müzekkere
cevabý okundu, sanýga soruldu?

krokilik olay bir cinayet falan degil mehmedin elbiseleri giymeme suçu
olayý. Þöyle yapýyorlar. Cezayý artýrmak için toplu asker önünde
iþletiyorlar ?emre itaatsizlik? suçunu. Enaz 7 asker çaðýrýyorlar ve mesela
sana ? yerden þu çöpü kaldýr? diyorlar sen de uymuyorsun, itaatsizlik
suçundan içeri atýlýyorsun. Çöp orada öylece kalýyor

evet ,?sanýða soruldu:

sanýk, ben vicdani redçiyim, olay mahallinde, olay yerinde kimin ne
maksatla bulunduðunun benim açýmdan bir anlamý yoktur. Ben vicdani redci
olduðumu her ortamda ve orada bulunanlarýn sayýsýný ve kiliðini
gözetmeksizin ifade ettim.etmeye de devam edeceðim. Ben savaþ karþýtýym.
Savaþ bir cinayettir. Asker olarak da bu cinayete ortak olmayacaðým, ben bu
mahkemeyii tanýmýyorum? dedi

dosya bir daha incelendi;

?sanýk hakkýnda tutuklama aþamasýndaki nedenleri halen devam ettiðinden
tutukluluk halinin devamina oy çokluðu ile....?

cezaevi dönüþünde mehmet tarhan açlýk grevine baþladý, avukatlarýnýn dayak
izleri için adli týp talebine ragmen alelacele askeri hastane ye sevkedilip
üstünkörü bir muayeneden geçirildi. 9 mayýsta mahkemesi sivas ta görülmeye
devam edecek,

Mehmet Tarhan kendisinden önceki tüm vicdani redcilerin ossilerin ,
vedatlarýn..........mirasýný devam ettiriyor. Bu ülkede savaþýn ,
darbelerin, itaatin insan kaynaðýný kurutmak için ,bunlarýn müsebibleriyle
lafý dolaþtýrmadan doðrudan bir hesaplaþma yaþýyor. Bu hesaplaþma 12 mart
daraðaçlarýnda idam edilen, 12 eylül iþkencehanelerinde katledilen,
Diyarbakýr?da ,babalarýnýn\abilerinin kemikleri toplu mezarlardan çýkan
herkesin hesaplaþmasýdýr.

----------------------------------------------------------

etkinlik planý;

yaylalar türküsüdaðýn ardý cenderme yaylar yaylalar

anne beni gönderme dilo dilo yaylalar

benim yaram derindir yaylalr yaylalar

postallara ezdirme dilo dilo yaylalarkýþlanýn önü mantar yaylalar yaylalar

saçlarýmý yoldular dilo dilo yaylalar

yeþil bere altýnda yaylalar yaylalar

kafa deðil taþ yatar dilo dilo yaylalar

---

ay akþamdan karanlýk yaylalar yaylalar

eðitime baþladýk dilo dilo yaylalar

halimi sorma anne yaylalar yaylalar

beynim oldu samanlýk dilo dilo yaylalar

(NAKARAT)

Tokat yolundan geçtim yaylalar yaylalar

Sivasta zehir içtim dilo dilo yaylalar

Kasatura yeyince yaylalar yaylalar

Haki donuma sýçtým dilo dilo yaylalar
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center