A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Mehmet Tarhan için Cihangir'deki eylem

Date Tue, 7 Jun 2005 10:44:33 +0200 (CEST)


SAÇMALAMAYIN MEHMET'i BIRAKIN
Mehmet Tarhan'ýn haksýz tutukluluk durumuna tepki duyan ve Mehmet'in bir an
önce serbest býrakýlmasýný isteyen bireylerden oluþan Mehmet Tarhan'la
Dayanýþma Ýnisiyatifi, askeri cezaevinde gördüðü iþkenceye karþý çýkan ve bu
nedenle açlýk grevinde olan Mehmet Tarhan'ýn yalnýz olmadýðýný vurgulamak
için
5 Haziran Pazar günü Cihangir sokaklarýndaydý.
Taþýdýklarý "ASKERE GÝTME" ve "SAÇMALAMAYIN MEHMET'i BIRAKIN" pankartlarýnýn
yaný sýra "Ýmdat ordu var" "Ordu malý deðilim" gibi ifadelerin yer aldýðý
dövizlerle önce Cihangir Parký'nda toplanan ve bu sýrada orada gerçekleþmekte
olan festivale "dahil" olan grup, çevredekilerin yoðun ve ilgili alkýþlarý
arasýnda gaza gelmiþ olacak ki, kendini Cihangir sokaklarýna attý.
"Halký askerlikten soðutalým" sloganlarýyla sokaklarda coþkulu bir yürüyüþ
yapan grup çevredeki herkesi, camlardan bakan teyzeleri, dükkanlarýnda
çalýþmakta olanlarý, çay bahçelerinde memleket meselelerini konuþanlarý
"zýplamaya" çaðýrdý. "Zýpla, zýpla, zýplamayan askerdir"

Kaynak ve fotoðraflar: http://istanbul.indymedia.org/news/2005/06/31385.php
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center