A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara: Mehmet Tarhan icin "Saç Yolma" etkinliði / Pazar 14:00 Yüksel

Date Fri, 3 Jun 2005 17:40:27 +0200 (CEST)


Basýna ve Kamuoyuna
Mehmet Tarhan bir vicdani/total retçi. Mehmet, askerlik "hizmeti"ni ve
hiyerarþik-militarist kurumlarý reddettiði için 8 Nisan'dan bu yana tutuklu
bulunuyor. Üniforma giymeyen, saçlarý 8 askerin zoruyla kazýtýlan Mehmet,
bir askermiþ gibi yargýlanýyor.
Mehmet Tarhan, görevli astsubayýn sözlü kýþkýrtmasý sonucunda "provokasyona
gelen" bir grup tutuklu tarafýndan önce linç edilircesine dövüldü, ardýndan
ölümle tehdit edildi ve parasý gasp edildi. Avukatlarý tarafýndan yapýlan
suç duyurusuna raðmen, tehdit ve baskýlar avukatýyla görüþmesi sýrasýnda
bile pervasýzca sürdü. Cezaevinden sorumlu astsubay, havalandýrmadayken
Mehmet Tarhan'ýn üzerine beton parçasý fýrlattýðýný söylemekten bile
çekinmedi. Bütün bunlar yetmiyormuþ gibi 26 Mayýs'ta gerçekleþtirilen
mahkemesi öncesinde, savcýnýn verdiði söylenen bir "emir" uyarýnca 8 asker
tarafýndan dakikalarca süren fiziki müdahaleyle saçlarý kazýndý. Bu durumu
protesto eden Mehmet Tarhan 10 günden beri açlýk grevini sürdürüyor.

Hukuk cahili bir grup insan olarak bizler, askeri cezaevlerinde hangi
yasalarýn hüküm sürdüðünü öðrenmek istiyoruz. Mehmet'e yapýlan bütün bu
iþkenceler, baskýlar ve ölüm tehditlerinin sorumlularý, mahkeme
tarafýndan ortaya çýkarýlsýn çýkarýlmasýn kimler olduðunu bizler biliyoruz.
"Yönetim" denilen mekanizmanýn "adaleti"ni çok iyi biliyoruz.

Mehmet Tarhan derhal serbest býrakýlmalýdýr!

Mehmet Tarhan'ýn can güvenliði saðlanmalýdýr!

Tutuklu bulunduðu süre içerisinde, Mehmet'in baþýna gelecek bütün
olumsuzluklarýn cezaevi idaresinin sorumluluðunda olduðu unutulmamalýdýr!

Mehmet Tarhan?ýn tutuklanmasýný, Sivas Askeri Cezaevinde uðradýðý kötü
muameleyi, saçlarýnýn zorla kesilerek ?itaat?e zorlanmasýný protesto etmek
için düzenleyeceðimiz ?SAÇ YOLMA? etkinliðine desteðinizi bekliyoruz.

5 Haziran 2005, Pazar
saat:14.oo YÜKSEL caddesi - Ýnsan Haklarý Anýtý önü

Mehmet Tarhan?la Dayanýþma Ýnisiyatifi ? Ankara
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center