A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Anarþist komünist dergi Kara Kýzýl Notlar'ýn 2. sayýsý çýktý

Date Thu, 2 Jun 2005 17:19:56 +0200 (CEST)


3 aylýk anarþist komünist dergi Kara Kýzýl Notlar?ýn
Haziran-Temmuz-Aðustos sayýsý çýktý.
Örgütlenme kavramý anarþistler arasýnda, hareketin tarihi boyunca üzerinde
en fazla tartýþýlmýþ konulardan biridir. Bu meselede, kendini anarþist
olarak tanýmlayanlar arasýnda taban tabana zýt görüþler savunulmuþtur. Bir
dönem yükselen bireyci, örgütleneme karþýtý anlayýþ anarþizmin bu þekilde
algýlanmasýna (ya da kasýtlý olarak bu þekilde anlatýlmasý) yol açmýþtýr.
Ancak tarihte pek çok örneði bulunan toplumcu anarþizm için örgütlenme
zorunluluktur.
Asýl mesele örgütlenmenin varlýðýnda deðil nasýl olmasý gerektiðindedir.
Anarþizmin devletçi sosyalizmden ayrýldýðý temel nokta hiyerarþik olmayan,
özgürlükçü örgütlenmelerin yaratýlmasý gerektiði düþüncesidir.

Örgütlenme meselesinde süregelen tartýþmalara bu coðrafyadan bir katký
sunabilmek için bu sayýda ?örgütlenme? baþlýðýný seçtik. Bu coðrafyada bu
konudaki deneyimlerin sýnýrlý olmasýndan dolayý genel olarak farklý
ülkelerdeki örnekler üzerinde durduk, toplumcu anarþizm içindeki çeþitle
eðilimlerden ve bunlarýn yansýmalarýndan bahsederek mevcut teorik birikime
bir katký saðlamaya çalýþtýk.


Bu sayýdaki yazýlar:

?Bakunin?in Devrim ve Devrimci Örgüt Düþüncesi?
Andrew Flood

?Anarþistler Ne Çeþit Örgütlenmeler Ýnþaa Ederler?
The Anarchist FAQ Editorial Collective

?Özgürlüðün Örgütü
Zafer Onat

?Especifismo
Furious Five Collective

?Devrimci Anarþizm ve Politik Partiler
Alianza Comunista Libertaria

?Þili: Anarþist Komünist Örgüt ve Koþullarýn Gerektirdikleri
Jose Antonio Gutierrez Danton

?WSM: Perspektiflerimiz

?Röportaj: Polonya Anarþist Federasyonu
Pete Stidman

?Kronþtad 1921-Sokak Yayýnlarý?nýn Önsözü


Kara Kýzýl Notlar'ý taksim Mephisto, Pentimento ve dairea'dan temin
edebilirsiniz.

Uyarý: Ýnternet sayfamýz henüz yapým aþamasýndadýr. En yakýn zaman
tamamlanacaktýr.

www.karakizilnotlar.tk
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center