A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) NOBESE FESTÝVALÝ bu cuma AVCILAR'da gerçekleþecek

Date Tue, 26 Jul 2005 18:04:02 +0300 (IDT)


Mobese güvenlik sisteminin yerleþtirdiði kameralara dikkat çekmek amacýyla
Gözetleme Kamerasý Oyuncularý'nýn düzenlediði þiddetsiz GELENEKSEL NOBESE
FESTÝVALÝ'nin beþincisi bu cuma günü AVCILAR ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ KAMPUSU
karþýsýndaki Fakülteler Duraðý'nda gerçekleþecek.

ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ AVCILAR KAMPUSU karþýsýndaki Fakülteler Duraðý'nda
bulunan gözetleme kameralarý önünde yapýlacak olan festival 29 Temmuz 2005
Cuma günü saat 12:30'da baþlayacak. Birbirinden ilginç ve sürpriz
etkinliklere yer verilecek. festivale katýlým serbest.

GÖZETLEME KAMERASI OYUNCULARI KÝMDÝR
Bilindiði gibi kýsa bir süre önce uygulanmaya baþlayan MOBESE projesiyle
Ýstanbul'da 570 noktaya konan kameralar 24 saat boyunca sokaklarý izliyor.
Kendilerini "Gözetleme Kamerasý Oyuncularý" olarak adlandýran bireyler, asýl
amaçlarýnýn dört haftadýr düzenledikleri NOBESE festivaliyle gözetleme
kameralarýna dikkatini çekmek, tartýþma yaratmak ve herkesi bu projeden
haberdar etmek olduðunu belirtiyor.

Festival her hafta baþka bir semtteki gözetleme kamerasý önünde yapýlýyor ve
þiddetsiz 'eðlen'mek ve 'eylem'mek isteyen herkesin katýlýmýna açýk olduðu
vurgulanýyor.

Gözetleme Kamerasý Oyuncularý*ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi almak için
http://www.izleniyoruz.net adresine girmeniz yeterli.

http://www.izleniyoruz.net

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center