A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Mücadeleye adanmýþ bir hayat: Errico Malatesta

Date Mon, 25 Jul 2005 17:59:31 +0300 (IDT)


[22 Temmuz 1932'de hayatýný kaybeden Malatesta'nýn anýsýna...]
Errico Malatesta Napoli yakýnýndaki Capua´da 1853´de dünyaya geldi.
Gençliðinde Napoli üniversitesinde týp eðitimi görürken, Mazzini´nin
cumhuriyetçiliðinin etkisi altýna girdi; ve daha sonra 1871´de, kýsmen Paris
Komününe olan umudu ve kýsmen de Carmelo Palladino ile olan arkadaþlýðý
nedeniyle, Uluslararasý Emekçiler Birliði [Enternasyonal] Napoli birimine
katýldý. Takip eden yýlda Bakuninle tanýþtý ve Enternasyonal´in St. Imer
kongresine onunla birlikte katýldý.

Bakunin, Cafiero ve Costa ile beraber çalýþtýðý 1872 ve 1876 [yýllarý]
arasýnda, Malatesta Enternasyonalist propagandanýn tüm Ýtalya´ya yayýlmasýna
yardým etti. Bu nedenle 1873´de 6 ay, ve yine 1874 ve 1875 arasýnda ise bir
yýl tutuklu kaldý.

Nisan 1877´de, Malatesta, Cafiero, Rus Stepniak ve diðer 30 yoldaþý
Benevento bölgesinde ayaklanma çalýþmalarýna baþladýlar. Önlerinde büyük
siyah ve kýrmýzý bir bayrakla, silahlý grup Matise daðlarýna doðru yürüyüþe
geçti, ve kýsa zaman içerisinde büyük bir heyecanla karþýlandýklarý Letino
köyünü hiçbir direniþle karþýlaþmadan ele geçirdiler. Silahlar ve el koyulan
mallar halka daðýtýldý, toplanan vergiler geri iade edildi ve resmi
dökümanlar imha edildi. Bir sonraki gün Gallo köyü de benzer þekilde ele
geçirildi. Ne yazýkki, Gallo köyünü terk etmek üzereyken,
Enternasyonalistler hükümet kuvvetleri tarafýndan sürpriz bir þekilde
kuþatýldýlar ve tümü tutuklandý. Mahkemeye çýkarýlmadan yaklaþýk bir yýl
cezaevinde tutulan sanýklarýn tümü sonunda beraat ettiler.

Beraatýný takiben Malatesta Napoli´ye geri döndü, ama devamlý polis takibi
onu Ýtalya´yý terk etmek zorunda býraktý. Napoli´den Mýsýr´a geçti, ama kýsa
bir süre sonra Ýtalyan Konsolosluðu tarafýndan sýnýrdýþý edildi. Sistematik
olarak Suriye, Türkiye ve Ýtalya´ya girmesi engellendikten sonra, yolculuðu
sýrasýnda çalýþtýðý bir Fransýz gemisiyle sonunda Marsilya´da karaya ayak
bastý. Marsilya´dan Cenova´ya geçerek Kropotkin´in çýkardýðý La Revolte
dergisine yardým etti. Ýsviçre´den sýnýrdýþý edilen Malatesta, bir süre
Romanya´da çalýþtýktan sonra, Fransa ve Belçika üzerinden 1880´de Londra´ya
geldi. Londra´da önce dondurma satýcýsý olarak, ve sonra ise hayatýnýn geri
kalan kýsmýnda sýk sýk geri döneceði [bir meslek olan] makinist olarak
çalýþtý. Londra´dayken Anarþist Enternasyonal´in doðumuna yol açacak
Enternasyonal´in 1881 kongresine katýldý.

1882´de Londra´dan ayrýlan Malatesta, Mýsýrlýlarla birlikte Britanyalý
sömürgecilere karþý savaþacaðý Mýsýr´a geçti. Bir sonraki yýl gizlice
Ýtalya´ya geri döndü. Floransa´ya yerleþerek, Ýtalya´da basýlan ilk ciddi
anarþist gazete olan haftalýk La Questione Sociale´i çýkarmaya baþladý.
Malatestayý tanýnýr yapan, yaygýn bir þekilde okunanFra Contadini adlý
broþürü 1884´de La Questione Sociale´de basýldý. Ayný yýl tutuklanarak 3 yýl
hapis cezasýna çarptýrýldý, ve cezasýný çekmek üzere beklerken Napoli´ye
gitti ve orada (dönemin pek çok Anarþist ve Sosyalist gibi) kolera salgýný
kurbanlarýnýn bakýmýna yardým etti.

Hapisten kurtulmak için bir kere daha Ýtalya´yý terk etmek zorunda kalan
Malatesta Güney Amerika´ya gitti. 1885 ile 1889 arasýnda, La Questione
Sociale´in yayýmýna tekrar baþladýðý ve Arjantin´deki ilk militan iþçi
sendikasý olan Fýrýncýlar Birliði´nin kurulmasýna aracý olduðu
(Montevideo´ya yaptýðý sayýsýz seyahatlarin haricinde) Buenos Aires´de
yaþadý.

1889´da Avrupa´ya geri dönen [Malatesta], Londra´ya kaçmak zorunda kalana
kadar bir süre Nice´de kalarak l´Associazione adlý gazeteyi çýkardý. Sonraki
8 yýl zarfýnda Londra´yý kendine merkez yaparak, sýk sýk gizlice Fransa,
Ýsviçre ve Ýtalya´ya ziyaretlerde bulundu; ve Tarrida del Marmol ile beraber
Ýspanya´ya iki konferans turu düzenledi. Londra´da iken aralarýnda In Tempo
Di Eleizone ve l´Anarchia (Anarþi)´nin de bulunduðu pekçok önemli broþürünü
yazdý.

1897´de, Ýtalyan hükümetinin kendisine tanýdýðý af sayesinde serbestçe
Ýtalya´ya geri döndü. Ancona´ya yerleþerekl´Agitazione adlý yeni bir gazete
çýkarmaya baþladý. Ama bir sonraki yýl tutuklandý, ve altý aylýk bir hapis
cezasýný takip edecek olan 5 yýllýk adada gözetim altýnda tutulma cezasýna
çarptýrýldý. Ýlk önce Ustica adasýna götürülen, oradan ise Lampedusa
transfer edilen edilen [Malatesta], buradan etkileyici bir þekilde kaçarak
Malta üzerinden 1899´da Londra´ya geri döndü. Ayný yýl ABD´de bir çok ay
geçiren Malatesta, New Jersey Paterson´da La Questione Sociale´i tekrar
çýkarmaya baþladý. West Hoboten´de bir toplantýda konuþma yaparken,
örgütlenme yaklaþýmýnda onunla hemfikir olmayan bir bireyci anarþist
tarafýndan ayaðýndan vuruldu. Malatesta Küba üzerinden Londra´ya geri döndü.

Londra´da Islington´da küçük bir atölye iþleterek, tekrar makinistlik
mesleðine baþladý. 1900 ile 1913 arasýnda, aralarýnda en önemlilerinin Cause
Ed Effeti (1900), l´Internazionale (1900) ve La Rivoluzione Sociale (1902)
olduðu, hepsi Ýtalyanca olan pekçok derginin kuruculuðunu yaptý. 1907
yýlýnda, devrimci sendikacýlýk sorunu hakkýnda Monatte´ye þiddetli bir
þekilde karþý çýktýðý Amsterdam´da düzenlenen Uluslararasý Anarþist
Kongre´ye katýldý. 1912´de 3 ay hapis cezasýna çarptýrýldý, ve iftira edici
nitelikte yazýlar yazmak [ing. criminal libel] suçu ile sýnýrdýþý edilmesi
tavsiye edildi. [Düzenlenen] kitlesel halk protestolarý bu ikinci cezanýn
yerine getirilmesini engelledi.

1913´de Malatesta bir kere daha Ýtalya´ya geri döndü, ve 1914´de savaþýn
patlamasý ile Londra´ya geri dönmek zorunda kalana kadar Ancona´da
Volonta´yý yayýnladý. Ýtalya´dayken o zamanýn sosyalist dergisiAvanta ´nýn
editörü olan, geleceðin Faþist diktatörü Mussolini ile tanýþtý.

Savaþ yýllarý, baþta Kropotkin ve Grave gibi Müttefik güçleri destekleyen
önde gelen kiþiler olmak üzere, Anarþist Harekette büyük bir karýþýklýk
yarattý. Anarþist ülkülerine her zaman baðlý kalan Malatesta savaþa þiddetli
bir þekilde karþý çýktý, ve bunu ifade etmekten de asla geri durmadý. Savaþa
karþý [hazýrlanan] Uluslararasý Anarþist Manifesto´nun imzacýlarýndan
birisiydi, ve Kropotkin´in konumuna "Hükümet Eðilimli Anarþistler" ve
"Anarþistler Ýlkelerini Unuttular" gibi makalelerle karþýlýk verdi.

1919´da Malatesta son defa olmak üzere Ýtalya´ya geri döndü, geliþinin büyük
bir coþku ile karþýlandýðý Cenova´ya vardý. Hiç vakit kaybetmeden kendini
mücadeye veren Malatesta, Milan´a yerleþerek kýsa sürede daðýtýmý 50.000´e
ulaþacak olan yeni günlük [gazete]Umanita Nova´nýn editörlüðünü yapmayý
kabul etti. Temmuz 1920´de kendi yazdýðý programýn büyük bir çoþku ile kabul
edildiði Union Anarchica Italiana´nýn ikinci kongresine katýldý. Takip eden
ayda, Turin ve Milan´da gerçekleþen fabrika iþgallerini destekledi. Yýl
sonuna doðru 80 anarþist militanla beraber tutuklandý, mahkemeleri yapýlýp
beraat edene kadar hemen hemen bir yýlýný hapiste geçirdi.

Serbest býrakýlýnca Roma´ya geçti, ve Mussolini´nin Roma´ya "Yürüyüþü" ile
kapatýlmak zorunda kalana kadar ([yürüyüþ] sýrasýnda Malatesta´nýn bir
portresi Plaza Cavour´da yakýlmýþtý), Umanita Nova´nýn editörlüðünü yapmaya
devam etti.

Umanita Nova´nýn kapatýlmasý ile makina tamiratý ve elektrik tesisatçýlýðý
yaptýðý küçük bir atölye açtý, ama polisin müþterilerini rahatsýz etmesi
nedeni ile kapatmak zorunda kaldý.

1924´ten baþlayarak, 1926´da diðer anti-faþist yayýnlarla beraber
kapatýlýncaya kadar, en iyi yazýlarýnýn bir çoðununun yer aldýðý 15 günlük
Pensiero e Volonta´nýn editörlüðünü yapmaya baþladý.

1926´nýn sonunda, aylarca polis baskýsýný takiben Malatesta ev hapsine
mahkum edildi. Pratikte dairesine hapsedilmiþken bile, Genova´daki Le Reveil
ve New York´daki l´Adunata Dei Refrattari baþta olmak üzere, anarþist basýna
makaleleriyle katkýda bulunmayý becerebiliyordu. 1932 yýlýnýn baþlarýnda
solunumla ilgili rahatsýzlýklarý [nedeni] ile hastalandý, ve 1932
Temmuz´unda 79 yaþýnda öldü.

David Poole

Çeviri: Anarþist Bakýþ

Redaksiyon: otonomA

Kaynak: http://www.anarsi.org/gundem.php?isl=oku&id=14

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center