A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Hopa Festivali'nde Anarþistler

Date Fri, 15 Jul 2005 22:16:18 +0200 (CEST)


7 temmuz perþembe günü baþlayýp 10 temmuz pazar günü biten Hopa kültür
festivallerine NÜKLEER ÖLDÜRÜYOR pankartý, çeþitli anarþi yayýn, broþür,
bildiri, stikýrlarla anarþistler katýldý. Sivas, Giresun, Hopa yol güzergahý
içerisinde yol boyunca çeþitli köy, il, ilçe ve yerleþke de stikýrlar,
yazýlamalar Hopa?ya doðru yol alýndý. Festival ve yol boyunca özellikle de
Karadeniz bölgesinde nükleer santraller hakkýnda insanlarla sohbetler ettik.
Karadeniz bölgesindeki kanser oranýndaki büyük artýþ (2500 vakadan 150si
yaþýyor ki bu rakam artarak devam ediyor) nükleer felaketin doða üzerindeki
etkisini gösteriyordu. Ýnsanlar doktora gitmekten korkuyorlar. Çünkü her an
kanser teþhisi konulmasý yüksek bir olasýlýk. Bu da onlarý oldukça
korkutuyor. Bu etkinlikler çerçevesinde insanlara yaþadýðýmýz topraklarda 3
tane nükleer santral projesinin meclisten geçtiðini bunun için ödenek
ayrýldýðýnýn bilgisini verdiðimizde bir çoðu bu durumdan habersizdi. kimisi
gerekli önlemlerin alýnmasýnýn gerekli olduðunu söyleye bildiyse de,
babasýný, kardeþini, arkadaþýný kanserden kaybetmiþ yada kaybetmek üzere
olan bir çok kiþi umutsuzca bize bakmaktaydý. Bizde bu durumun karþýsýnda
umudumuzu ve mücadelemize ortak olmalarýnýn gerekliliðini belirtmeye
çalýþtýk. Ýktidarlar var olduðu sürece bu durumlarýn yaþanacaðýný sorunu tek
baþýna ele almanýn bizi bir yere götüremeyeceðini, kapitalist iþleyiþle ve
de diðer bir yandan da bizim bu iþleyiþin neresinde olduðumuzla ilgili bir
durum olduðunu belirtik. Enerji ihtiyacýnýn bitmek bilmeyen kar hýrslarýnýn
ve sanayi toplumun ihtiyacýnýn bir sonucu olduðunu. yaþamlarýmýza ihtiyaçmýþ
gibi dayatýlan bir çok þeyin bu iþleyiþle baðýmlýlýðýný göstermektedir.
Hopa?da ise gerek kiþisel olarak gerekse toplumsal sorunlarda ki
duyarlýðýndan dolayý sevilen kazým koyuncu?nun ölümü bu ölümlere karþý
tepkiyi bir kez daha gündeme taþýmýþtý. Festival boyunca insanlarla bu
sorunu ve çözümü konuþurken, diðer bir yandan da anarþizm üzerine kuþanmýþ
gelen solcularla tartýþmalar, anarþizmle yeni tanýþmýþ insanlara anarþizmi
bildiðimiz ve anladýðýmýz kadarýyla anlatma, kendini anarþist olarak
tanýmlayan kiþilerle tanýþma olanaðýný saðladýk. Tabi her zaman olduðu gibi
anarþizm hakkýnda insanlarýn önyargýlarý vardý. Bu önyargýlar çeþitli
tartýþmalar ve örneklerle kýrýlmasý saðlandý diye düþünüyoruz (ki kelime
ezberleyip bizle konuþma zahmetinde konuþmayýp laf olsun diye konuþanlarý
saymazsak). Özellikle kazým koyuncu?nun kara-kýzýl bayraklar uðurlanmasý
Hopa?daki insanlarda da kara-kýzýl ne diye bilmeyen tarafýndan merak
oluþturmuþtu. standaki kara-kýzýl, kara bayraklarda bu konuda insanlarýn sýk
sýk bu bayraklarýn neyi simgelediðini; hopaspor?un bayraðý mý, lazistan?ý
mý temsil ettiðini, sdp?nin mi olduðunu) sordular ve biz de anlattýk
mevzuyu. Festivallerin 2 gününde ise Kazýmýn mezara giderek orda ailesi,
grup arkadaþlarý ile görüþtük. Ýktidarlarýn bu katilliklerine karþý acýmýzýn
ve öfkemizin büyük olduðunu belirttik. Abisinin kara-kýzýlla ilgili olarak
bir þeyler söylediðini duyduk ama tam olarak ne söylediðini bilmiyorduk.
kara-kýzýlý açýkladýk ve Kazýmýn mezarýna kara-kýzýl bayraðý býraktýk.
Ailesinin ve grup arkadaþlarýnýn tepkisi bize karþý güzel ve duygusaldý.
Görüþmek dileklerimizle ordan ayrýldýk ve kazým?ýn köyünde nükleerle ilgili
stikýrlar yapýþtýrdýk.
Festivallerin 4.cü günü yola çýktýk. Yolculuk geliþ ve gidiþte otostopla
oldu. geliþte Giresun?un dereli ilçesinde 3 arkadaþýmýz jandarma tarafýndan
gözaltýna alýndý. Jandarma dereli'ye kadar takip etmiþ. dereli yaklaþýk 60
km Giresun?a. Yaklaþýk 10 saat kadar gözaltýnda tutunuldu. Giresun?dan
savcýnýn gelmesi, Ankara merkezli yürütmeleri mevzularý olayý baya bir
ciddiye aldýklarý Akþam 9,30 býrakýldýktan sonra tekrar polis tarafýndan
kimlik kontrolü yapýlmak istendi kýsa bir tartýþmadan sonra kimliklere
baktýlar. sonra bizi yerleþkenin dýþýnda bir yere býrakmak istediler bizde
kabul etmedik. yerleþkeye yakýn bir yerde çadýr açacaðýmýz belirttik.
kaymakamdan buna izin istediler kaymakam izin vermedi.bizde iznin bizi
baðlamayacaðýný belirttik.can güvenliðimiz için bunlarý yapmaya
çalýþtýklarýný söyleseler de buna inanmadýðýmýz belirtik.gece biz öðretmen
evinin orda çadýr açmamýzýn uygun olacaðýný belirtiler yeri inceledikten
sonra orda kaldýk.ertesi gün sabah yola devam ettik....
Anarþiyle..

sivas anarþi
email: zapatist_a@yahoo.com

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center