A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýrlanda: Eylem - Cork'taki Shell'e karþý 2. blokaj

Date Tue, 12 Jul 2005 22:54:09 +0200 (CEST)


EYLEM (Ýkinci Blokaj) CORK'TAKÝ SHELL'E KARÞI
(Bu) Salý, 12 Temmuz'da Rossport 5'le Dayanýþma.
Geçen Çarþamba (6 Temmuz) Centre Park Rd'daki Shell Terminali'ne karþý çok
baþarýlý bir blokaj gerçekleþtirildi. Shell Petrol ve Ýrlanda
Devleti'nin süregiden taarruzu karþýsýnda, bunu bu Salý sabahý tekrarlama
çaðrýsý yapýyoruz.
* Lütfen Not edin: Araba Kervaný Shell Terminali'ne ulaþmak üzere
Hükümet Konaðý'ndan (Anglesea St) saat (tam) 7.30 am'de ayrýlacak. * Yada
eðer nerede olduðunu biliyorsanýz doðrudan Shell Terminali'ne gidin.
* Ýnsanlarla baðlantý kurup haberdar olmalarýný saðlayýn. Üç geniþ kapý
bulunuyor, sonuç alabilmemiz için üçünü de bloke etmemiz gerekiyor.

Çaðrýyý yapanlar; Cork Shell To Sea, Cork Liman Eylem Grubu ve
Workers Solidarity Movement [Ýþçilerin Dayanýþma Hareketi]


Çarþamba sabahý Hükümet Konaðý'na gelip dinlemelerini saðlayýn,
haberi yayýn. Dövizler, pankartlar ve ses getirin...

________________________________________________________
Workers Solidarity Movement [Ýþçilerin Dayanýþma Hareketi] - Cork
tarafýndan saðlanan bilgi ve yerel haberler
Email: corkwsm@eircom.net Ph: 087-6805517
Websitemizi ziyaret edin http://struggle.ws/wsm/cork.html

From: Kevin Doyle <kevindoyle23 -A- eircom.net>

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center