A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýsrail, Anarþistler yalnýzca Duvara Karþý deðil [en]

Date Mon, 11 Jul 2005 23:12:29 +0200 (CEST)


Dün, Cumartesi akþamý, çaðrýsý ayný gün baþkalarýnca yapýlan
savaþ bakanlýðý bileþkesinin önündeki iþgal/duvar karþýtý
koalisyonun ortak gösterisinden sonra, aðýrlýklý olarak
duvara karþý anarþistlerin üyelerinden oluþan 70-80 kiþi
olarak, g8 gösterileri ve Filistin'deki kendi faaliyetlerimizden
videolar gösterdik. 10 günlük bir çalýþma sonucunda hazýrlanmýþtý
ve gezi güzergahýnýn yanýnda, ABD elçiliðinin öteki tarafýndaki
dar sahilde yapýldý. ABD büyükelçiliðine karþý bir doðrudan
eylem yapýlmasýndan korkan dört araç dolusu polisle aramýzda
bazý sürtüþmeler oldu. Bizi "yasadýþý toplantý" ve gözaltýyla
tehdit ettiler... sahile gidince ancak sakinleþtiler.

Bir yoldaþýn raporu:
"Bazý teknik zorluklarýmýz vardý, ancak görüntüyü
yansýtma meselesini halledince iþler yolunda gitti.
Pek çok kiþi durup izledi. Sanýrým bu etkinliklere
daha fazla sayýda insan getirmenin ve ayný zamanda da
dünyada olan biten, ancak tvde çok fazla yer almayan
þeyleri göstermenin güzel bir yolu.

Her þey epeyce kolaylýkla ayarlandý. Eðer baþka bir
sefer daha yapmak için isteyen olursa,
kullandýðýmýz araç gereçler þöyleydi; bir projektör,
bir jeneratör, hoparlörler, bir amfi ve ekran olarak
kullanýlan 3x7 metrelik bir kumaþ. Bütün bunlar
gruptaki insanlardan veya benzeri düþünce ve
ideolojiye sahip gruplardan edinmek mümkündür. E."

============================
Yaz aylarýnda, Cumartesi akþamlarý, Tel Aviv
gezi güzergahý bir nevi pazar iþlevi görmektedir.


çeviri - ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center