A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Gözetlenmeye karþý üçüncü NOBESE Festivali'n den notlar

Date Mon, 11 Jul 2005 23:07:53 +0200 (CEST)


Gözetleme Kamerasý Oyuncularý'nýn düzenlediði Geleneksel NOBESE
Festivali'nin üçüncüsü bu haftasonu Beþiktaþ'taki iki ayrý gözetleme
kamerasý önünde büyük bir coþkuyla gerçekleþti.
Oyuncular bu hafta kafalarýna taktýklarý kesekaðýtlarýyla Foto Nobese
imzalý, Ýstanbul Hatýrasý yazýlý bir bez önünde Beþiktaþ Ýskele'deki
gözetleme kamerasýna hatýra pozu verdiler. Ardýndan çevreden geçenler de
Ýstanbul Hatýrasý çektirmek için kameralarýn karþýsýna geçtiler. Ama çekilen
fotolar bu kimselere güvenlik nedeniyle verilemedi.

Ardýndan oyuncular, basýn mensuplarý ve çevre güvenliði alan polisler, toplu
bir þekilde festivalin ikinci bölümü için Beþiktaþ Cumhuriyet Anýtý
yakýnýndaki gözetleme kamerasýna gitti. Burada da Foto Nobese'nin
tertiplediði Ýstanbul Hatýrasý fotoðraf çekimine devam edildi. Oyunculardan
birinin doðum günü kutlamasý yine bu gözetleme kamerasý önünde yapýldý.
Kutlama için alýnan çikolatalý pasta oracýkta kesildi, konuklara ikram
edildi. Doðum günü çocuðuna Faucault'nun 'Toplumu Savunmak Gerekir' isimli
kitabý, tüm gözetleyenler önünde armaðan edildi.

Oyuncular, bu festivali neden yaptýklarý konusunda bilgilendirici mahiyette
hazýrladýklarý fotokopileri her iki etkinlik sýrasýnda da gelen geçene
daðýttý.

Festival, oyuncularýn herkesi bir sonraki buluþmada 'görüþme!' temennileri
ve festivalin sadýk izleyicileri olan gözetleme kameralarýna el
sallamalarýyla sona erdi

Gözetleme Kamerasý Oyuncularý hakkýnda bilgi ve festivalin gelecek haftaki
programý http://www.izleniyoruz.net adresinden öðrenilebilir.

www.izleniyoruz.net

Kaynak & fotoðraflar: http://istanbul.indymedia.org/news/2005/07/40482.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center