A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) otonomA deklarasyon

Date Sun, 10 Jul 2005 19:16:27 +0200 (CEST)


Son birkaç yýldýr içinde yer aldýðýmýz tüm tartýþmalarýn ve eylemlerin
ardýndan ortak hareket ettiðimiz, ayný tepkileri verdiðimiz ve gelecek
için ayný duygularý, tutkularý paylaþtýðýmýz anarþistler olarak bir araya
geldik. Bir araya geliþimiz, süren mücadelede, harekete mütevazý bile olsa
bir katkýda bulunmayý, ateþi beslemeyi ve büyütmeyi amaçlýyor.
Bizler,
* Örgütlenmenin bir yaþam tercihi olduðunun farkýndayýz, örgütlenmenin
kiþisel olduðu kadar politik bir tavýr da olduðuna inanýyoruz.
* Toplum örgütlenmedir, dolayýsýyla, toplumu dönüþtürmeyi ya da yeni bir
toplum oluþturmayý hedefleyen her hareket, amaçlanan toplum örgütlenmesine
uygun örgütlenme oluþumu sürecine girmelidir. Zira istenilen 'toplumu'
deðiþtirmek deðil, toplumun örgütlenmesini deðiþtirmektir.
* Anarþiyi yaþamlarýmýza yaymaya çabalarken bu çabanýn toplumsal bir
devrimin küçük bir parçasý olduðuna inanýyoruz.
* Kurtuluþun tek baþýna olamayacaðýna, bireysel özgürlüðümüzün yeterli
olmayacaðýna, toplumun özgürleþmesinin bir parçasý olmamýz gerektiðine
inanýyoruz. Anarþinin bir yalnýzlaþma düþüncesi deðil, toplumsallaþma
düþüncesi olduðuna, bu nedenle benzer tepkiler veren tüm anarþist birey ve
gruplarýn kendi otonomilerini koruyarak ortak hareket edebileceðine
inanýyoruz.
* Ortak hareketin merkezsiz ama koordine bir oluþum olmasý gerektiðini
düþünüyor ve bu oluþumun ancak yeniden tanýmlanmýþ, üzerinde anlaþýlmýþ
bir federasyon olmasý gerektiðine inanýyoruz.
* Ortak hareketin tüm anarþist grup ve bireyleri bir araya getirme gibi
bir düþüncesinin olmamasý gerektiðini düþünüyor, farklý anlayýþtaki grup
ve bireylerle farklý zeminlerde eylem birliktelikleri yapýlabileceðine
inanýyoruz.
* Sýnýrsýz, devletsiz, özgür bir dünyanýn sýnýfsýz bir toplumla olanaklý
olduðunu biliyoruz. Bu anlamda emek mücadelesinin, devrimin ayrýlmaz
parçalarýndan birisi olduðuna inanýyor ve var olan emek mücadelelerinin
farklý yöntemlerle desteklenmesi gerektiðini düþünüyoruz. Bununla beraber
sýnýf mücadelesinin kapitalizmin yarattýðý ekonomik sýnýflar kadar,
iktidarlarýn ve toplumlarýn yarattýðý sýnýflara karþý da yürütülmesini
savunuyoruz.
* Kapitalizm ile devletin ve araçlarýnýn toplum üzerinde uyguladýðý
þiddet karþýsýnda, þiddeti sadece savunma aracý olarak görüyor ve þiddetin
yöntemselleþtirilmesine karþý çýkýyoruz.
* Anti-militarizmin anarþinin ayrýlmaz bir parçasý olduðuna, anarþinin
var olan sömürü / tahakküm sistemine karþý, bir total ret duruþu olduðuna
ve bu nedenle anti-militarist mücadelenin total reddin bir parçasý
olduðuna inanýyoruz.
* Toplumsal cinsiyet rollerini tümüyle reddediyor, cinsel kimlikleri ve
yönelimleri yüzünden baský görenlerin, kendi mücadelelerini yürütmeleri
gerektiðine, bu çalýþmalarla ortaklaþtýðýmýz her noktada beraber
çalýþmamýz gerektiðine inanýyoruz.
* Toplumsal cinsiyet rollerini tümüyle reddediyoruz demenin, ilk önce
kendimizi deðiþtirmeye baþlamak olduðuna inanýyoruz.
* Ekolojik dengenin bozulmasýnýn ve sürekli olarak saldýrý altýnda
olmasýnýn temelinde, iktidarýn ve kapitalizmin doymak bilmeyen aç
gözlülüðünün yattýðýný düþünüyor ve ekolojik mücadelenin anarþinin
ayrýlmaz bir parçasý olduðuna ve bu mücadele içinde farklý kiþi ve
gruplarla eylem birliktelikleri oluþturulabileceðine inanýyoruz.
* Ýktidarlarýn saðlamlaþtýrýlmasý için çizilmiþ yapay sýnýrlar içerisine
hapsedilmiþ insanlara dayatýlan milliyetçiliðe, millet, bayrak, sýnýr gibi
yapay simgelere, ýrk gibi ne olduðu belirsiz kavramlara karþý yürütülecek
mücadelenin, özgürlük mücadelesinin ayrýlmaz bir parçasý olduðuna;
özgürlük mücadelesinin toplumlarýn, kültürlerin kendi kaderlerine tayin
etme mücadelesi olduðuna inanýyoruz.
* Faþizmin bir insanlýk suçu olduðuna ve faþizme karþý mücadelede ortak
tavýrlar alýnabileceðine inanýyoruz.

Tarih boyunca bu topraklarda iktidar ve otorite karþýtý, özgürlükçü ve
eþitlikçi hareketlerin, var olduðunu biliyor, bundan sonra da var
olacaðýna inanýyoruz. Biliyoruz ki, dünyanýn her yerinde bizle ayný
duygularý paylaþan, sýnýrsýz, sýnýfsýz, devletsiz, patronsuz bir dünyaya
inanan insanlar var. Burada ve her yerde bu ateþ büyümekte.


Web: http://www.anarsi.org/otonoma
Email: otonoma@anarsi.org
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center