A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Medya , G8 zirvesinde anarþistler M9 otoyolunu bloke etti

Date Fri, 8 Jul 2005 18:26:59 +0200 (CEST)


07 Temmuz 2005 Stirling ve M9'a yönelik anarþist saldýrý
saat 2.02am'de baþladý. Þakýr þakýr yaðan yaðmur altýnda,
1500'e yakýn protestocu Stirling Þatosu'nun gölgesinde,
geçici 'eko-kamp'larý Camp Horizon'nun [Ufuk Kampý] kapýsýna yürüdü.
Kapýlar sarsýldý ve gürültülü kalabalýk sloganlar ve þarkýlar
eþliðinde hýzla ilerledi. Anarþistlerin amacý güvenliði yarmak
ve Ýskoçya merkezine giden ana yolu bloke etmekti. Pek çoðu
kamp kapýsýndan daha ötesine varamacaðýný düþünüyordu. Ne de
olsa, hedefleriyle aralarýnda binlerce polis duruyordu.
Ancak bu kadar erken saatte harekete geçtiklerinden polisi
uykuda yakaladýlar. Olayý gören bir görgü tanýðý þöyle
diyordu: 'Protestocular koordineli haldeydi. Ýnsanlarý
belirli bölgelere yönelttiler ve hepsi bir anda saldýrýp
polis kuvvetlerini germeye karar vermiþlerdi.'

Anarþistler herhangi bir ciddi þeyle karþýlaþmadan
Springkerse Sanayi Bölgesi'ne ulaþtýlar.

Polis, fiþek yaðmuru altýnda onlarý orada zaptetmeye çalýþtý.
Ancak tam da polislerin baþarýlý olduðu söyleceðimiz bir anda,
aþýrýlýk yanlýsý 1000 kiþilik ikinci bir grup daha geldi

Polis iki taraftan gelen kalabalýðýn arasýnda sýkýþtý.
Þaþkýnlýða kapýlan polisler, üzerlerine ikinci bir dalga
gelirken bir çýkýþ yolu aradýlar.

Bazý fiþekler atýldý ve her iki tarafta da kýzgýnlýk
ve hüsran artarken polis coplarý devreye girdi.

Bir isyan polisi meslektaþlarýndan birine:
'Bu p*********** birbirinden ayýrmalýyýz, aksi halde
ayný þey tekrarlanacak.' diyordu.

Polis, arkadaþýný gözaltýndan kurtarmaya çalýþmak amacýyla
boðuþan bir anarþiste biber gazýyla müdahale etti.

Polis, gözaltýna alýnan bir arkadaþýný sýmsýký
tutan baþka birisinin de koluna defalarca vurdu.
Kol kýrýlmýþ gibi görünüyordu.

Anarþistler, kýzgýnlýklarýný yakýnlardaki büyük
þirketlerin sembolleri üzerinde çýkardýlar -
Springkerse açýk pazarýndaki McDonald's,
Burger King ve Bank of Scotland þubeleri.

Burger King'in ondan fazla penceresi paramparça edildi.
Reklam levhalarý tahrip edildi ve sokaktaki bir dahili
telefon sistemi yerinden söküldü.

Bir protestocu: 'Otoyola çýkmak amacýyla hep birlikte
açýk pazara doðru yürüdük.

'Polisle çeþitli çatýþmalar yaþandý. Herkes daireler
çizip ortadan kaybolmaya çalýþýyordu.'

Stirling ve Bannockburn'daki sýradan insanlar
anarþistlerin öfkesini hissettiler.

Aðýrlýklý olarak Ýtalyanlar, Almanlar ve Ýspanyol
asýllýlardan oluþan iki yüz serseri, Stirling'deki
High Street'te ve yakýnlarýndaki yerleþim bölgelerinde
kaosa neden oldu.

Camlarý indirdiler, sprey boyayla duvarlara yazý yazdýlar
ve duvarlardaki uydu çanaklarýný söktüler. Beþ polis
yaralandý ve bir sürü protestocu yaralarýný sarmak
için kampa geri döndüler.

Stirling tren istasyonu, isyan nedeniyle 90 dakika
kapalý kaldý.

Bannockburn'da, protestocular park etmiþ arabalarýn
ön camlarýný indirdiler ve polis araçlarýna taþ attýlar.

Kollarýna giydikleri þiþkin iç lastik borularýyla
birbirlerine kenetlenmiþ olan bir grup, yolu bloke
eden bir isyan polisi hattýna saldýrdý.

Bazýlarý bir polis aracýna demir çubuklarla saldýrarak
farlarýný tekmeleyip aracý ters çevirdiler.

Ýsyan kýzgýnlaþtýðý sýrada, baþka bir grup daha Camp
Horizon'dan yürümeye baþladý. Siyahlara bürünmüþ
Ýtalyan anarþistlerinin baþý çektiði 300 kiþiden
oluþan sýký grup yüzlerini eþarplarla sarmalamýþtý.

Epeyce gerilen polislerin þaþkýnlýk içinde yakalandýklarý
görülüyordu. Ýlk baþta anarþistlerin yoluna sadece bir
polis aracý çýktý ve o da zaman kaybetmeden takviye
kuvvet bulmak için tabanlarý yaðlayýp kaçtý.

Kalabalýðýn Stirling merkezine çýkan yolu üzerindeki
bir kavþakta zayýf bir polis hattý oluþturuldu.

Anarþistler saldýrmak yada kaçmak için hamle yapmayý
hesapladýklarý sýrada fiþekler uçuþmaya baþladý. Geriye
doðru kaçmak için hareketlendiler fakat birkaç araç dolusu
polis yollarýný bloke etmek üzere olay yerine ulaþtý.

Protestocular, yine kuþatýlacaklarýný bildikleri halde,
yollarý üzerindeki bir polis hattýný zorladýlar.
Ancak pek çoðu polis kordonundan kaçmayý baþardý
ve M9'a doðru yollarýna devam ettiler.

Çamurlu tarlalarý ve demiryolu hatlarýný geçip, çitler
ve ormanaltý bitkileriyle mücadele ettiler.

Sadece birkaç yüz anarþist yola çýkmayý baþardý
ama bu bile yeterli oldu.

6.15am'i biraz geçe, 120 protestocu dokuz numaralý
kavþak yakýnlarýndaki toprak bir seti döktü ve
nakliyat yoluna saçtýlar.Trafik durdu.

Bir mil uzakta, Ýtalyanlarýn baþýný çektiði bir grup
güneye giden nakliye yolundan kuzey yönüne doðru
yürüyerek diðer yoldan gelen baþka bir grupla buluþtu.

O sýrada, M9 üzerinde sadece polis araçlarý hareket
halindeydi. Anarþist gruplar polis kordonuyla çevrili
halde yola uzanmýþtý.

Protestolarý zaptetmeye çalýþýrken polisler oraya buraya
koþturdular ancak serseriler gayelerine ulaþtý.Baþarý
haberleri yayýlýrken çýlgýnca seviniyorlardý

Protestoculardan biri þöyle diyordu: 'Yol boyunca
bazý blokajlar var. Polis birini açýnca, bir baþka
protestocu grubu yolu tekrar kapatýyor.'

Polis M9'un kontrolünü yeniden ele geçirmek için üç saat harcadý.

Bu sabahki kargaþada altmýþ-beþ anarþist gözaltýna alýndý.
Fakat kaçabilenler daha sonra Camp Horizon'da büyük bir
zafer kazandýklarý iddiasýndaydýlar.

Bir karavanýn yapýþtýrýlan geniþ bir harita,
tek tek iþaretlenmiþ anarþist zaferlerle doluydu.

Önde gelen anarþistlerden biri: 'Yapabileceðimizi sanmýyorlardý
ama zirveye sýký bir darbe vurduk. Planýmýz yoktu ama eüer
bir planýnýz yoksa iþler kötü gitmez.'

Þunlarý eklerken ise protestocu yoldaþlarýndan alkýþ
sesleri yükseliyordu: 'Bugün, Britanya'nýn en iyi
10.000 polisini hakladýk ve onlar da bunun farkýndalar.'

Ýkisi kadýn, beþ polis hastaneye kaldýrýldý. Polis hastanedeki
'bir grup insanýn' polislerin tedavisini engellemeye çalýþtýðýný
öne sürdü

Kaynak: http://www.dailyrecord.co.uk/news/


çeviri - batur özdinç/ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center