A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Londra saldýrýlarýna yönelik ortak anarþist tepki

Date Fri, 8 Jul 2005 17:44:24 +0200 (CEST)


Londra'daki saldýrýlara yönelik ortak anarþist tepki.
Dayanýþma, aþk ve öfkeyle.
Toplumsal anarþistler ve özgürlükçü komünistler olarak bizler,
bu sabah Londra'da masum insanlara karþý gerçekleþtirilen
korkunç saldýrýlarý esefle karþýlýyoruz. Patlamalardan
etkilenen herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz.
Sýradan insanlara karþý þiddet kullanýmýný ve ister
Ýslamcýlar isterse baþkalarý, her kim olursa olsun,
olayýn failleri kýnýyoruz.

Terörist eylemler, daha özgür, daha adil bir dünyaya yönelik
her türlü mücadeleyle bütünüyle ayrý kulvardadýr ve yerkürenin
hiçbir yerindeki ezilen insanlara hiçbir zaman bir faydasý
dokunmayacaktýr. Aksine, her bir zerresi, karþý çýktýklarýný
söyledikleri þey kadar vahþi olan sivillere yönelik þiddet,
devletlerin ve devlet-yandaþlarýnýn maþasýdýr.

Ýngiliz askerlerini ölmek ve öldürmek amacýyla Irak ve
Afganistan'a yollayan Ýngiliz Hükümeti, kendi kâr arttýrma
ve iktidar hýrslarý uðruna sýradan emekçi insanlarý
harcayarak hepmizi teröristlerin hedefi haline getirmiþtir.

Kâr sorunu yerine, toplumun itici gücü olarak insani dayanýþmanýn
ve iþbirliðinin geçtiði bir dünya için varýz; sömürü ve tahakkümün
her türlü biçimiyle mücadele eden, buradaki Irak iþgali
aleyhtarlarýndan, Irak'ta hem iþgalci güçlere hem de iþgal
sayesinde güçlenen aþýrý-gerici Ýslamcýlara karþý çýkanlara
kadar herkesle dayanýþma içerisinde bulunuyoruz.

Bugün bu zalimliðin kurbanlarý ve sevenleri kadar endiþeliyiz.

Libcom.org Grubu
Anarþist Federasyon
IAF-IFA Sekreteryasý
Class War[Sýnýf Savaþý]
Colchester Dayanýþma Grubu
West Midlands Anarþistleri
Burnley Voice
Freedom Gazetesi
Preston Dayanýþma Federasyonu

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center