A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD , Kansas City G8-karþýtý protestolardan güncel b ilgi

Date Fri, 8 Jul 2005 12:15:05 +0200 (CEST)


Bu akþam, anarþistler, iþçi aktivistleri ve civardaki
yerlerlerden gelenler tarafýndan G8 ve kapitalizme
karþý bir protesto yürüyüþü gerçekleþtirildi.
Ýþte size hýzlý bir deðerlendirme:
* Bu akþam saat 7 pm'de, Penn Valley parktaki
Firemen's Çeþmesi'nde 60 kadar kiþi buluþtu.
* Protesto, insanlarýn Ticaret Odasý'na doðru bir
yürüyüþ yapmak üzere sokaklara çýktýðý Westport'a
yöneldi
* Baþlangýçta polis gizleniyordu. Westport merkezini
geçtikten birkaç sokak sonra saldýrdýlar. Çok sayýda
sivil vardý. Polis, protestolar yatýþtýktan sonra da
protestocu gruplarý takip etti.
* Polis bazý göstericileri copladý.
* Bugün, aralarýnda Lawrence'tan gelen iki yasal gözlemcinin de
bulunduðu toplam beþ kiþi gözaltýna alýndý. Kansas City'nin
merkezindeki merkezi cezaevinde tutuluyorlar. Bazý protestocular
cezaevi desteði vermek üzere orada bulunuyorlar.
* Polis herhangi bir uyarýda bulunmaksýzýn protestoculara saldýrdý.
* Ýnsanlara aralarýnda "trafiði týkamak" ve "bir polis
memurunu engelleme"nin de bulunduðu suçlamalarla gözaltýna
alýndýlar. 1000 ve 2000 dolar kefalet ücreti isteniyor.
* Lawrence'dan gelen iki yasal gözlemciyi diðerleri
arasýndan seçerek gözaltýna alýndý.
* Katýlýmcýlar arasýnda, Lawrence, St. Louis, Kirksville,
Arkansas, Des Moines ve Kansas City'den gelenler vardý.
* Protestoya SEIU'dan da katýlanlar oldu.
* Polis bazý bisikletleri el koyup gasp etti.
* Aþaðýdaki adrese para göndererek yasal desteðe
yardým edebilirsiniz:

Kansas Mutual Aid
P.O. Box 442438
Lawrence, Ks, 66044
(785)-760-2935


çeviri - ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center