A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Class War* üyesinin G8 Blogundan

Date Thu, 7 Jul 2005 23:50:42 +0200 (CEST)


Class War E Mail Servisi: Bereketli Ýskoçya?dan
haber ve yorumlar buradan görülebilir:
http://www.londonclasswar.org/Blog.htm
Class War Po Box 467 Londra E8 3QX
www.londonclasswar.org
G8 zirvesi protestolarýndaki bir CW üyesinden
4 Temmuz
Dolu Dolu Eðlence Karnavalý için erkenden Edinburgh'un yolunu
tuttum. Ýnsanlarýn kýstýrýlacaðýný yada tevkif edileceðini
hissettiðimden, bu karnavala gitmek istemedim, böylece asýl
mevzuyu kaçýrma þansýmý kullandým. Bunun yerine,
bu fýrsatý ülkenin dört bir yanýndan gelen, bu tuhaf pislik
karýþýmýnýn ne halt edeceðini izlemek için deðerlendirdim.

Liverpool, Yorkshire, Humberside, Manchester, Londra,
Fife, Glasgow'dan gelen polisler ve muhtemelen görmediðim
daha baþka güvenlik güçleri vardý. Deli gibi ortalýkta
dolanýyorlardý. Önceden zaman kaybettirdiklerini düþünüp
pek kaale almadýðým palyaçolar gerçekten de çok iyiydiler!
Günün en heyecanlý anlarýndan birisi, bunlardan 60'ýný
Sheraton'ýn çevresindeki bir yoldan aþaðýya, arkalarýndan
150 isyan uyuzu takip ederken izlemekti. Ortalýðýn kan
gölüne döneceði beklentisiyle isyan uyuzlarýný takip ettim,
palyaçolarýn pisliklerin kýskaç manevrasýndan
kaçabildiklerini görmekse beni epeyce eðlendirdi!

Diðer eðlenceli anlardan bazýlarý da Manchesterlý bazý
pisliklerin kasklarýnýn çene bantlarýný takma emri almasýný
izlemek - ve bunu yaparlarken de birbirlerine yardým etmek
zorunda kalmalarýydý. Ardýndan Ýskoçyalý bir komiser
dikkat çekti ve sonra da "Hýzlý ... marþ marþ"!

Palyaçolarý kovalayan isyan uyuzlarý bölgenin dýþýndan
geliyorlardý ve salak gibi kayboldular. Bunlardan birisi,
sokak haritasý almak için arabasýna gitmek zorunda kaldý!
Yolda, palyaçolarýn arkasýndan darmadaðýn sýralar
halinde, bir bok torbasý gibi yürümeye baþlarlarken,
bir komiser emirlerini zýrvalýyordu. Palyaçolarýn
peþine düþmek üzere bir köprünün altýna girmek
zorunda kaldýlar - burada üzerlerine çöp yýðýnlarý
ve bir demir parçasý fýrlatýldý. Ne yazýk ki, sanýrým
hepsi ýska geçti.

Princes Caddesi'nde bir eylem olduðunu gördüm, ancak
gazetelerde çýkan heyecanlý þeyler ben oradan ayrýldýktan
sonra gerçekleþmiþ - lanet olsun, yine aynýsý oldu!

Polisin yeni bir oyuncaðý olduðundan da bahsetmeye deðer;
sokaklarý bloke etmek için kullanýlan Demir At.
Kafes görünümünde bir polis aracý tarafýndan çekiliyor,
ama kanatlarý bir caddeyi kapatacak kadar açýlabiliyor.

3 Temmuz

Bugün daha da ilginç þeyler olmaya baþladý! Sonunda Edinburgh'a
gidip daha fazla kiþiyle buluþmayý baþardým. Anarþist Kongre
toplantýsýnda, birisi salonda bir gazetecinin bulunduðunu
gösterene kadar herþey iyi gidiyordu - bu þahýs sýradan bir
gazeteci deðil, (Londra) Evening Standard'da ve The Spectator'ýn
Tory dergisinde yazan ünlü Andrew Gilligan'dý. Notlarý elinden
alýndý, ama, ne yazýk ki, diðer eþyalarý - leptapý vs - iade
edildi. Önümüzdeki haftaya dair kýsa bir toplantýlar
tartýþmalar dizisi gerçekleþtirildi. Ýþler yoluna giriyordu...

2 Temmuz

Edinburgh yakýnlarýndaki küçük bir kasabaya gelince
mola verdim ve etrafa bakýndým. Görecek çok fazla þey
yoktu ve Turist Bilgi Merkezi de açýk deðildi. Gerçi
sonradan bunlarla uðraþmayý bir kenara býrakýp,
Stirling'deki rezalet geceden sonra en çok ihtiyacým olan
þeyi yaparak son 24 saatin en güzel zamanýný uyuyarak geçirdim.

Cuma, 1 Temmuz

Anarþist Ekspres için King's X?e gitmeden önce,
epeyce fazla þeyi halletmeyi becerdim. Treni
ayarlayanlar, bunu pisliklerin Ön Ýstihbarat
takýmýndan gizleyerek zekice yapmýþlardý.
Eðer bir kiþi intihar etmeye kalkýþmasaydý,
Stevenage?dan zamanýnda yola çýkabilirdik.
Ancak bir saat sonra yola çýkabildik.

?Tren görevlileri?, mýrýn kýrýn etmeden, her türlü
sorunu çözerek, insanlarý bilet karþýlýðýnda
çarçabuk trene alýp süper bir iþ çýkardýlar.

Tren, verdiðim parayla kýyaslandýðýnda umduðum kadar iyi
deðildi - ancak þaþýrtýcý biçimde ferahtý, öyle ki seyahatin
büyük kýsmýnda, masayý yalnýzca bir tek kiþiyle paylaþtým.

Makul, olaysýz bir tren yolculuðu sonrasýnda, Edinburgh'a ulaþtýk.
Ýnsanlarýn FIT tarafýndan filme alýndýðý burada durum birazcýk
belirsizdi. Çok az kiþinin geceyi nerede geçireceðine dair
doðru düzgün fikri vardý, ancak üç seçeneðimiz vardý. Ben,
sütü ve balýyla meþhur bir yer olan Stirling'i tercih ettim.

Söylemek bile gereksiz, öyle deðildi. Kamp, üç tarafý
hýzla akan bir nehirle çevrili, kampla nehir arasýnda
metan-dolu bir bataklýðýn bulunduðu büyük bir tarladaydý.
Dizanteri ve devasa otlarýn olduðu yolundaki haberler
beni ihtiyatlý davranýp orada bir geceden fazla
kalmamaya itti - ve uyku tulumum da yoktu!

Kýssadan hisse - hayatýmýn en rezil gecelerinden birisini,
Cereyanda kaldýðým büyük bir çadýrýn içinde, üzerime bir
mont örtüp az da olsa uyumaya çalýþarak geçirdim.
Bir daha asla!

Sabah istasyona gittim ve kalacak yarým pansiyon
bir yer bulmak için bir trene takýldým.
=====================================
Class War anarþist bir federasyondur


çeviri - ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center