A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Güney Bristol Anarþistleri Blair?in Dairelerini Bastý [en]

Date Thu, 7 Jul 2005 22:11:24 +0200 (CEST)


Grup, bu akþam saat 6pm?de Bristol merkezindeki
zenginlerin yaþadýðý 'The Panoramic' apartman
bileþkesindeki lüks dairelerin kontrolünü ele geçirdi.
Büyük sayýdaki gücünü þehrin baþka bir tarafýndaki
barýþçýl bir gösteriyi kontrol etmek için seferber eden
hantal Avon & Somerset polisleri büsbütün þaþýrmýþtý.
Güney Bristol Anarþistleri adýna yayýmlanan bir
açýklamada þöyle deniliyordu: ?Bizler, Ýskoçya?daki
militan kara blok yoldaþlarýyla dayanýþma amacýyla
bir eylem gerçekleþtirerek, Blair?in milyonlarca
sterlinlik dairelerinin kontrolünü ele geçirdik.
?Blair, kentimizde binlerce sterlin deðerinde þahsi
yatýrým üzerinde otururken, ?yoksulluðu tarihe
gömeceðini? iddia eden bir ikiyüzlüdür.

"YOKSULLUÐU TARÝHE GÖM - ZENGÝNÝ YOK ET"

Resimler için ziyaret edin:
http://www.indymedia.org.uk/en/2005/07/316947.html

çeviri - ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center