A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýngiliz anarþistlerden 7-7-05 Londra bombalamalarýna dair

Date Thu, 7 Jul 2005 21:02:20 +0200 (CEST)


Bu sabahki bombalamalara tepki amacýyla Britanya'daki
anarþist ve özgürlükçü komünist örgütlerin yayýmladýðý
açýklamalar:
--------
Londra'daki Bombalý Saldýrýlar

Bugün Londra'da gerçekleþen tiksindirici bombalý saldýrýlardan
etkilenen herkes kadar endiþeliyiz. Oradaki insanlarýn çektiði
ýzdýrap, hiçbir zaman unutulacak yada affedilecek birþey deðildir.

London Class War [Londra Sýnýf Savaþý]

--------

Londra bombalamalarýna iliþkin Libcom.org açýklamasý

libcom.org'dan özgürlükçü komünistler olarak bizler,
bu sabah Londra'da masum insanlara yönelik düzenlenen
saldýrýlarý esefle karþýlýyoruz. Patlamalardan etkilenen
herkese en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Sýradan
insanlara karþý þiddet kullanýlmasýný ve ister Ýslamcýlar
isterse baþkalarý olsun olayýn faillerini kýnýyoruz.
Ýdeoloji ve eylemlerinin bizim amaçlarýmýz ve
inançlarýmýzla hiç mi hiç uyuþmadýðýna ve yerkürenin
herhangi bir yerindeki ezilen insanlara hiçbir zaman
faydasý olmayacaðýna inanýyoruz. Terörist saldýrýlar
ve sivillere yönelik þiddet, devletin savaþtaki
politikalarýnýn aynýsýdýr ve kapitalizmle dünya
üzerindeki devletleri güçlendirmekten baþka iþe
yaramayacaktýr.

Libcom.org

....

çeviri - b.ö./ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center