A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) G8'e Ýliþkin Class War* açýklamasý [en]

Date Thu, 7 Jul 2005 17:58:58 +0200 (CEST)


Class War [Sýnýf Savaþý] Gleneagles'taki G8 buluþmasýný
engellemeye çalýþarak Ýskoçya'daki polis ve yetkililerle
çarpýþan protestocularý takdir ediyor. Özellikle de
4 Temmuz Pazartesi günü Edinburgh'da polise karþý eylem
ve aktivitelere kendiliðinden katýlan önemli sayýda
insanýn olduðunu görmekten memnuniyet duyuyoruz.
Alýþveriþ yapanlar, yoldan geçenler ve yerel "ekipler"in
çatýþmalar baþladýðýnda kendilerine kimin tarafýnda
olduklarýný sormalarýna gerek kalmamýþtý.

G8 zirvesi tek bir amaç için var - G8 uluslarýnýn
liderlerinin konumlarýný güvence altýna almak için.
Ulusal çýkarlardan, tüm insanlýk için daha çok
iyilikten ve hatta Afrika'daki acýlardan bahsedebilirler,
ama hepsi buraya kadardýr - laf. Yakýnda tüm bu
saçmalýklar unutulur gider.

G8 karþýtý eylemlere iliþkin daha fazla ayrýntý için,
üyelerimizden birisinin bloguna bakýn:

http://www.londonclasswar.org/Blog.htm


Defol Git Geldof!

Sir Bob Geldof tarafýndan kaybedenler [losers] takýmý
olarak adlandýrýlmak gerçekten de büyük bir onurdur.
Ne de olsa bu adam, 20 yýl önce Afrika'daki acýlarý
ve açlýðý sona erdirmek için Live Aid'e öncülük etmiþti.

Fark etmemiþ olabilirsin Bob, ama o kýtadaki ve aslýnda
diðer tüm kýtalardaki sorun hayýrsever baðýþlarla çözülemez.
Bunu Ýskoçya'da polise kaldýrým taþý atanlar çözebilirler,
bütün zenginliðine ve nüfuzuna raðmen Sir Bob henüz çözemez.

Live Aid'in baþarýsýzlýða uðramasýnýn üzerinden geçen 20
yýlýn ardýndan, Sir Bob 20 yýl önce yaptýklarýný tekrarlýyor.
Halkýn siyasetçilerin dinlemesini saðlamasýnýn tek yolu
yalvarmaktýr. Londra'daki Live8 konserinde her ikisinin
de eleþtirilmesini açýk ve net bir þekilde yasaklayacak
ölçüde George Bush ve Tony Blair'in ayaklarýna kapanan
bir adam. Bob'un demokrasisi buraya kadarmýþ. Daha da
kötüsü, Geldof, 2003'te dünyanýn dört bir yanýnda çok
daha fazla sayýda insanýn Irak'ýn iþgaline karþý
siyasetçileri harekete geçirmek amacýyla seferber
olduðunu unutmuþa benziyor. George ve Tony o zamanlar
Sir Bob'u dinlememiþlerdi, þimdi niye dinlesinler ki?

Doðrudan eyleme karþý çýkarken, Geldof en azýndan tutarlý.
Cenova'da protestocular dövülüp, iþkence görüp, Carlo Guilani'nin
örneðinde polis tarafýndan katledilirken, Geldof tam anlamýyla
burjuva bir tutum sergileyip Ýtalyan yetkililerin yanýnda yer almýþtý.

Bob Geldof sorunun bir parçasýdýr, çözümü deðil.
G8 gösterilerindeki sorunun parçasýdýr ve gittikçe
de Afrika'daki sorunun bir parçasý olmaktadýr.
Hayýrseverliði ve "adil" ticareti destekleyerek,
Geldof, Afrikalýlara nesiller boyunca sahip olduklarý
þeyin aynýsýný teklif etmektedir.

Sir Bobla ilgili geriye tek bir sorun kalýyor; neden G8'in
dýþýnda kaldý da, içeri girip içki servisiyle uðraþmadý?

http://www.londonclasswar.org/g8.htm
============================================
* Class War anarþist bir federasyondur


çeviri - ainfos


_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center