A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Bugünkü G8 Blokajýndan haberler - Çarþamba

Date Thu, 7 Jul 2005 17:52:47 +0200 (CEST)


G8 blokajý baþlamýþ bulunuyor, aldýðýmýz haberleri
buraya ekleyeceðiz. Lütfen kendi haberlerinizi de ekleyin
7.25 GMT ---- SkY haberleri G8'e çýkan yollar ve yakýn
kasabalardan birisindeki çatýþmalarýn resimlerini gösteriyor.
Sopalar ve fiþekler kullanan protestocularla, panzerler,
coplar ve biber gazý kullanan polis arasýndaki çarpýþma
sürüyor. Protestocular bu yollarý bloke etmek ve G8 destek
personelinin geliþini geciktirmek amacýyla oldukça küçük
gruplara ayrýldýlar.

8.00 GMT
Andrew - Anarkismo Çarþamba, Tem 6 2005, 8:04am

BBC Radyo4 protestocularýn dün gece polisin kurduðu yol
engellerini geçmeye çalýþtýklarý sýrada Sterling
kasabasýnda önemli çatýþmalar olduðunu bildiriyor.

8.06 GMT
Andrew - Anarkismo Çarþamba, Tem 6 2005, 8:08am

GMTV polisin yollarý yeniden açmaya çalýþtýðýný ve
demiryolunu kapama giriþimi olabileceðinden endiþe
duyduðunu bildiriyor

BBC haberleri websitesinden 7.53 GMT
Andrew - Anarkismo Çarþamba, Tem 6 2005, 8:16am

Stirling G8 protestolarýyla 'kesildi'

Protestocular eko-kamptan harekete geçince olaylar patlak verdi
Gleneagles'taki G8 zirvesi baþlarken, polis ve protestocular
Stirling'de olaylara karýþtý. Ýskoçya Polis Merkezi,
insanlar Stirling yakýnlarýndaki eko-kampalanýndan
Gleneagles bölgesine doðru harekete geçmeye
baþlayýnca olaylar patlak verdiðini söylüyor.

Görgü tanýðý Mark Wallece "büyük bir muharebe" olduðunu söylüyor.

Protestocular tarafýndan bloke edilince, Stirling'in
merkezinin yaný sýra M9'daki Granada hizmetleri de
kapatýldý. Polis seyahat sorunlarýndan yakýnýyor.

M9 Edinburgh'dan Gleneagles'a giden ana güzergahý oluþturuyor.
Protestocular zirvenin buluþma noktasýna giden tüm yollarý
bloke edeceklerini ifade ediyorlar.

Polis memurlarý fiþeklerle saldýrýya uðrarken çatýþmalarýn
ardýndan iki kiþi gözaltýna alýndý.

Baþkomiser Peter Wilson: Stirling'de, Pazartesi
günü Edinburgh'da gördüðümüzle ayný türde bir
etkisiz-býrakma durumunun olduðunu görebilirsiniz

Güvenlik güçleri bir açýklamada þunlarý söyledi:
"Polis memurlarýnýn, azýnlýktaki unsurlarýn
saldýrýsýna uðradýðý izole þiddet olaylarý var.

"Polislerin üzerine bazý fiþekler atýldý ve iki kiþi
þiddete baþvurduklarý gerekçesiyle gözaltýna alýndý.

"Kamptaki hareket Stirling bölgesinde dikkate deðer
bir karýþýklýða neden oluyor. Karýþýklýk gün boyunca
devam edecek gibi görünüyor."

Kaynak: Anarkismo.net Çarþamba, Tem 6 2005, 8:42pm
http://anarkismo.net/newswire.php?story_id=870


çeviri - ainfos


_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center