A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Edinburgh , Dolu Dolu Eðlence Karnavalý

Date Wed, 6 Jul 2005 21:18:51 +0200 (CEST)


4 Temmuz 2005 Pazartesi günü Edinburgh sokaklarýnda anarþistler, palyaçolar,
polis ve yerel halkýn katýlýmýyla Dolu Dolu Eðlence Karnavalý (Carnival for
Full Enjoyment) dolaþýyordu. Karnaval 'bizleri aþýrý çalýþmaya gömülmemize
neden olan kurumlarýn günlük öðütmesine karþý' direnmek için 'iþçiler,
göçmenler, öðrenciler, kâr talepçileri, yeniden pazarlýkçýlar, iþ retçileri,
pansiyoncular ve hayalcilere' yönelik bir çaðrýyla yapýldý. 'Ýþteki, iþ
dýþýndaki ve her nerede yaþýyorsak oradaki direniþi' kutlamak için tasarlanan
karnavala katýlanlar kâra dayanan bu sistemin sona ermesi için, özgürlüðe ve
iþbirliðine dayanan küresel bir toplum doðrultusunda aktif olarak
çabaladýklarýný vurguladýlar.

Gün, polis ve eylemcilerin sokaklarda kedi-fare oynamasýyla baþladý. Polis
tüm
Edinburgh için uygulanan 60. maddeyi kullanarak insanlarý durdurup aramaya
baþladý. Saat 12:00'de gruplar Princes St civarýnda toplanmaya baþladýlar. Bu
andan itibaren polis tüm gösterileri sertlik kullanarak bastýrmaya çalýþtý.
Sonuçta Princes St ve Canning St civarýnda çeþitli çatýþmalar gerçekleþti,
100'den fazla insan gözaltýna alýndý, 60 eylemci polis þiddeti nedeniyle
yaralandý ve týbbi yardým gördü. Bunlarýn yaný sýra Edinburgh kent
merkezindeki birçok sokak eylemciler tarafýndan ele geçirildi.

Kaynak ve fotoðraflar: http://istanbul.indymedia.org/news/2005/07/38767.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center