A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Medya , Polis G8 Protestocularýyla Karþýlaþtý [en]

Date Wed, 6 Jul 2005 21:17:17 +0200 (CEST)


Polis, Pazartesi günü, Edinburgh sokaklarýnda,
siyahlara bürünmüþ anarþistler ve küreselleþme
karþýtý protestocularla çatýþtý ve 450 gösterici
nükleer denizaltý deniz üssünün giriþindeki
yolu oturarak bloke etti. Clyde Deniz Üssü'nde,
her yýl protesto düzenleyen göstericiler,
Çarþamba günü Ýskoçya'da baþlayacak olan G-8
zirve toplantýsý sýrasýnda Britanya'nýn nükleer
silah bulunan Trident denizaltý filosunu
engelleme andý içtiler. Protestocu Jenny Gaiawyn
(26) "Ýnsanlarýn, endüstriyel savaþ makinesiyle,
dünyanýn dört bir yanýnda pek çok kiþinin muzdarip
olduðu yoksulluk arasýnda bað kurmalarý hayati
önem taþýmakta," diyordu.

Ýki helikopter tepede daireler çizerken, aralarýnda
atlý bir grubun da bulunduðu kasklý polisler, 300
kadar anarþist ve küreselleþme aleyhtarýnýn kentin
finans merkezindeki yürüþüyünü durdurdu, ardýndan
tek tek ayrýlmalarýna izin verdiler. Yürüyüþçülerin
çoðu siyah giyinmiþti ve bazýlarýnýn maskesi bulunuyordu.

Ayrýca Edinburgh'daki Sir Walter Scott anýtý önünde de,
palyaçolar, anarþistler ve yerel halktan oluþan 150 kiþi
civarýndaki kalabalýðý durdurmak için isyan polisinin
üç sýra halinde dizilmek zorunda kaldýðý bir etkisiz
býrakma eylemi vardý.

Protestocular hoplayýp zýpladýlar ve düdük çaldýlar,
otobüs duraklarýnýn tepesine týrmandýlar ve parktaki
bazý banklarý yola sürüklediler. Bazýlarý polise
yönelik müstehcen hareketler yaptý ve baðýrdý.

Bir adam giysilerini çýkardý ve gazetecilerin takibi
altýnda cadde boyunca çýplak þekilde yürüdü.

Ancak daha yumuþak unsurlar da vardý. Bazý protestocular,
dudak izlerini býrakarak polisin isyan kalkanlarýný
öptü. Kaykay kaský takmýþ olan tulum çalan bir kiþi,
müziðiyle eþlik etti.

Büro çalýþanlarý, pencereden eðilerek, birisi bir polis
atýna havuç verirken, bir diðeri atlarýn burunlarýný
bir kuþtüyü ile gýdýklayan palyaçolarý izliyorlardý.

Bir protestocu, Starbucks'un önüne, üzerinde
"gezegeni öldürmeden önce kapitalizmi ortadan kaldýrýn"
yazan pankart astý.

Liderlerin buluþacaðý Gleneagles'ta, sokaklarda
atlý polisler ve seyyar bir gözetim kamera birimi
görülüyordu. Ara sokaklar kapatýldý ve polis
zirvenin yapýlacaðý otelin çevresindeki yollarý
bloke etmiþ bulunuyor. Otel ayný zamanda 6-ayak
[182.88 cm.] yüksekliðinde çelik aðlý bir tel,
bir dizi gözetleme kulesi ve gözetim kameralarý
aðý tarafýndan korunuyor.

Etkinliðin güvenliðini ülke çapýndan gelen 10.000 kadar
polis saðlýyor.

100'den fazla polis, Clyde Deniz Üssü'nün giriþi ve
çevresine mevzilendi. Protestocularla karþý karþýya
gelmekten kaçýnan ölçülü bir yaklaþým benimsedikleri
görülüyor; gözaltý bilgisi gelmedi.

Protestocular sonradan küçük gruplara ayrýlarak,
üssün çevresindeki dikenli tellerin etrafýnda
yürüyüþ yaptýlar. Sayýlarý altý ile 10 arasýnda
deðiþen gruplar, birkaç giriþ noktasýnda yere
oturdu ve polisin kendilerini ayýrarak
uzaklaþtýrmasýný daha da zorlaþtýran, sýkça
kullanýlan bir taktiðe baþvurarak kollarýna
plastik borular geçirip birbirlerine kenetlendi.


çeviri - ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center