A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) G8 protestosundaki Dissent kampý raporu-Salý [en]

Date Wed, 6 Jul 2005 21:00:37 +0200 (CEST)


Edinburgh'daki dünkü polis hengamesi ve kampalanýndaki
Gleneagles blokajýna yönelik hazýrlýklarýn ne alemde
olduðunun ayrýntýlarýna iliþkin bir rapor.
Raporu yazan kiþi Anarkismo.net yazarlarýndandýr.
Ýnsanlar ya Fastlane'e yada Edinburgh'a gittiklerinden
Ýrlanda mahallesi dün boþalmýþtý. Günlerdir ortalýkta dolanan
raporlara ve söylentilere bakýlýrsa, protestolarla çok farklý
yöntemlerle ilgilenilecekti. Edinburgh'da RTS*tarzýndaki bir
etkinlik henüz baþlatýlamadan engellenirken, Fastlane
protestosu beklendiði gibi kitlesel gözaltý olmadan sürdürüldü.
Özellikle tehditkar bir hareketle, polis, Týbbi ve Yasal
Ekipleri özel olarak hedef aldý ve bunlardan bazýlarý
alýkonuldu, dövüldü, gözaltýna alýndý. (Polis gözaltýna
alýnanlarýn isimlerini yada uyruklarýný henüz doðrulamamýþ
olsa da) Ýrlandalý dissent grubunun bir üyesinin resmen
açýklanmadýðý halde gözaltýnda tutulduðu tahmin ediliyor.

Öðleden sonra, protestocular fazlasýyla sert polis
müdahalesi sonucunda sýkýþtýrýlýp kovalandýklarýna
dair þeyler anlatarak geri döndüler.

Ancak, kampta dikkatler önümüzdeki günlerdeki eylemlerin
örgütlenmesine odaklanmýþtý. Saat yedide, Sözcülerkonseyi
farklý blokaj önerileri üzerinde tartýþtý. Ayný saatlerde
kampalanýnýn dört bir yanýnda mahalleler ve uyum gruplarý
buluþuyordu. Sözcülerkonseyi toplantýsý boyunca, açýklanan
plana yönelik geribildirim ve tepkileri almak üzere
temsilciler belirli aralýklarla mahallelerine geri
gönderildi. Yavaþ yavaþ, gýdým gýdým bir konsensüs ortaya
çýktý. Endiþeler dile getirildi. Lojistik meseleler
tanýmlandý. Toplantý saat 10.00'da sona erdi ve hemen
ardýndan çözülmesi gereken çok sayýdaki farklý sorunu
didiklemek üzere farklý çalýþma gruplarý toplandý.

Dün gece kampta yürürken, orda burda küçük halkalar
þeklinde öbeklenip yapýlacak eylemleri tartýþan
insanlarý görebiliyordum. Gün boyunca dikkate deðer
pek çok taciz vakasý duyulduysa da, kamp alaný içinde
yenilgi havasý hatta olaðandýþý bir paranoya bile yoktu.
Kampalanýnda (beceriksizce) þarkýlar söyledik, sýrayla
ön-giriþ kapýsýnda bekledik, günleri etkinlikleri
ve gelecekte ne yapmayý düþündüðümüzü konuþtuk.

Gece saat birden sonra, alarm devreye girip polisin kampa
girdiði çaðrýsý duyulunca, heyecan yaratan kýsa bir
hareketlilik yaþandý. Uyuyanlar hýzla uyandýrýldý,
insanlar mahallelerinde toplandýlar, ne olup bittiðini
öðrenmek amacýyla ön-giriþ kapýsýna delegeler yolladýlar.
Neyse ki, yanlýþ alarm verilmiþti, bazý polisler
geldiyse de, girmeye çalýþmadan ayrýlmýþlardý.

Daha önceki raporumda Ýrlanda mahallesinin diðerlerini
shell mevzusu konusunda bilgilendirmek amacýyla geniþ
bir toplantý gerçekleþtirdiðini söylemeliydim. Bunun
sonucunda, burada, Ýskoçya'da bulunduðumuz sýrada bir
dayanýþma eylemi yapma kararý alýndý. Bu sabah erken
saatlerde pek çok kiþi bu eyleme katýlmak üzere
kampalanýndan ayrýldý.

Stirling'de kalanlar blokaj için plan yapmayý sürdürdüler.
Bu sabah, kampalanýnda yürürken, açtýklarý haritalara
dikkatli biçimde bakan küçük gruplarýn yanýndan geçtim.

Son olarak þunu bildirmekten mutluluk duymaktayým ki,
Mýzmýz Mutfaðý/Ani Ölüm Vegan Cafe açýk ve çalýþýyor.
Her neyse, karnýmýzý doyurmamýz gerekiyor.

Bu rapor Stirling kampalanýndaki Indymedia merkezinden
geliyor ve ilk kez indymedia.ie'ye gönderildi


*[Ed.notu: RTS-Reclaim the Streets/Sokaklarý Geri Alalým;
bir çeþit sokak iþgali etkinliði]

çeviri - batur özdinç/ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center