A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Gözetlenmeye Karþý NOBESE Festivali-3

Date Wed, 6 Jul 2005 20:44:06 +0200 (CEST)


GÖZETLENMEYE KARÞI GELENEKSEL NOBESE FESTÝVALÝ'NE KATILIM ÇAÐRISI
Mobese güvenlik sisteminin yerleþtirdiði kameralara dikkat çekmek amacýyla
Gözetleme Kamerasý Oyuncularý'nýn düzenlediði þiddetsiz GELENEKSEL NOBESE
FESTÝVALÝ'nin üçüncüsü bu hafta sonu gerçekleþecek.
Beþiktaþ Barbaros Hayrettin Ýskele Meydaný'ndaki gözetleme kameralarý önünde
yapýlacak olan festival 09 Temmuz 2005 Cumartesi günü saat 14:00'de
baþlayacak. Birbirinden ilginç ve sürpriz etkinliklere yer verilecek
festival on beþ dakika sürecek.

GÖZETLEME KAMERASI OYUNCULARI KÝMDÝR
Bilindiði gibi kýsa bir süre önce uygulanmaya baþlayan MOBESE projesiyle
Ýstanbul'da 570 noktaya konan kameralar 24 saat boyunca sokaklarý izliyor.
Kendilerini "Gözetleme Kamerasý Oyuncularý" olarak adlandýran bireyler, asýl
amaçlarýnýn geçen hafta ikincisini düzenledikleri NOBESE festivaliyle
gözetleme kameralarýna dikkatini çekmek, tartýþma yaratmak ve herkesi bu
projeden haberdar etmek olduðunu belirtiyor.

Festival her hafta baþka bir semtteki gözetleme kamerasý önünde yapýlýyor ve
þiddetsiz 'eðlen'mek ve 'eylem'mek isteyen herkesin katýlýmýna açýk olduðu
vurgulanýyor.

Gözetleme Kamerasý Oyuncularý ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi almak için
http://www.izleniyoruz.net adresine girmeniz yeterli.

Gözetleme Kamerasý Oyuncularý

http://www.izleniyoruz.net

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center