A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Rusya , Krasnodarlý Anarþist Ceza Aldý [en]

Date Wed, 6 Jul 2005 20:36:59 +0200 (CEST)


Krasnodarlý Alexei Cherepanov, kentteki anarþistlere karþý
süregiden devlet baskýsý sürecinde, polis tarafýndan kurulan
bir komplonun kurbaný olmuþtu. Aðustos 2004'te, mahkeme,
polisin kendisini kapana kýstýrmak amacýyla kanýt düzenleyip
komplo gerçekleþtirdiðine ve davasýnda prosedür kurallarýnýn
çiðnendiðine dayanarak Alexei açýsýndan davaya konu herhangi
bir durum olmadýðýna hükmetmiþti. Ancak devlet savcýlarý onu
tekrar mahkeme önüne çýkardýlar. Hakimin Alexei'yi açýkça
"Yahudi ve Mason" fonlarýyla geçinmekle bile suçladýðý
mahkeme sonucunda, Alexei þu an için 9 ay hapse mahkum
edilmiþ bulunuyor. Alexei'nin ilk yargýlamasýndaki sorunlarý
ifþa edip sempatik makaleler yayýmlayarak önemli iþler
yapan gazetecilerin mahkeme salonuna girmelerine izin verilmedi.

Alexei'ye karþý açýlan uyuþturucu davasý düzmeceydi.
Krasnodar bölgesindeki yetkililerin çoðu aþýrýmilliyetçi,
yahudi-düþmanlarýdýr. Bölgenin valisi Kondratenko,
aþýrýmilliyetçifaþist Rus Ulusal Birlik üyesiydi ve
yahudi-düþmaný ve savaþ-yanlýsý taþkýn konuþmalarýný
sürdürdüðü biliniyor. Bu aþýrýmilliyetçiliðe karþý,
yetkililerin tüm güçleriyle bastýrmaya çalýþtýklarý
uzun bir geçmiþi olan anarþist direniþ [hareketi] var.
Alexei bu aþýrýmilliyetçilerin kurbaný oldu ama ilk
mahkeme sýrasýnda masum olduðunu ve polisin kendisine
karþý komplo kurduðunu göstermeyi baþarmýþtý. Ancak
yetkililer sonuçtan memnun kalmamýþlardý, bu nedenle,
anlaþýldýðý kadarýyla, onu, kendilerine göre
düzenledikleri, kapalý bir mahkemede yeniden yargýladýlar.

Þurada konuyla ilgili eski bir rapor bulunuyor:
http://www.ainfos.ca/04/aug/ainfos00375.html
Ayrýca (ilginizi çekerse), Moskova'daki bir
dayanýþma gösterisinde aynasýzlar tarafýndan
çekilen fotoðraflar:
http://media.militaryphotos.net/photos/Daily-Pics-August

Þüphe yok ki, Rusya'dan yoldaþlar Alexei'nin serbest
býrakýlmasýna yönelik kampanyayý yenileyecekler
ve kýsa süre sonra güncel bilgiler gönderebiliriz.
Kara Haçla baðlantý kurmak için abc_ufa@mail.ru
yada a4k-moskva@avtonom.org

http://alteree.hardcore.lt/anarchoflash/news.php?artid=131

L. Akai


çeviri - b.ö./ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center