A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Ýnisiyatif, Tarhan için yine sokaktaydý

Date Tue, 5 Jul 2005 23:42:10 +0200 (CEST)


Mehmet Tarhan'la Dayanýþma Ýnisiyatifi'nden bir grup, Pazar Günü saat
13.30'da
bir kez daha Galatasaray Meydaný'nda biraraya geldiler.
"Mehmet Tarhan Derhal Serbest Býrakýlmalýdýr" "Mehmet mehmetçik olmayacaktýr"
pankartlarýný açan grubun yanýnda, "antimilitarist alan" içindeki bir vicdani
retçi (Necati Balbay), herkesin okuyabilmesi için büyük bir pankarta yazdýðý
kendi ret deklerasyonunu elinde tutuyordu.
Çoðunlukla sessiz bir performans görünümündeki eylemin geniþ bir alaný
kapsamasý ve görselliði ilgi çekmeyi baþardý. Ayrýca eylem sýrasýnda ve
sonrasýnda bildiriler de daðýtýldý.
Ýnisiyatif üyeleri daha sonrasýnda da saat 15.00'de, Taksim Meydaný'nda Onur
yürüyüþü için toplanan Lambdaistanbul'lularla birlikteydi. Galatasaray
Meydaný'na kadar yapýlan yürüyüþte ve Meydanda yapýlan "hormonlu domotes ödül
daðýtým töreni"nde de hep birlikte; eþcinsellerin varolduðunu, Mehmet'in
bir an önce býrakýlmasýný çeþitli sloganlarla ve çoþkulu bir þekilde dile
getirdiler.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center