A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Arjantin: Paraná'da yoldaþlar gözaltýna alýndý [en]

Date Tue, 5 Jul 2005 23:41:03 +0200 (CEST)


27 Haziran Pazartesi günü, dört yoldaþ (3 erkek ve 1 kadýn) Pueyrredon
Köprüsü'ndeki katliamýn yýldönümünü anmak için, OSL'nin Paraná kolu
tarafýndan gerçekleþtirilen bir duvar boyamasýyla uðraþtýklarý sýrada
polis tarafýndan durduruldu. Yoldaþlar, polisin þaþýrtýcý bir iþlemi
sonucunda, kamu malýna zarar verme suçlamasýyla karþý karþýya
býrakýlacaklarý merkez polis karakoluna götürüldüler. OSL Paraná
bu gözaltýlarýn tesadüfi olmadýðýna inanýyor. Gözaltýna alýnan anarþist
yoldaþlardan birisi Beþeri Bilimler Fakültesi Öðrenci merkezinin
baþkanýydý. Bu öðrenci merkezi, geçen hafta, Universidad Autónoma de Entre
Ríos'a (Özerk Üniversite) daha fazla çalýþma ödeneði saðlanmasý ve bu
kurum tarafýndan verilen unvanlarýn ulusal düzeyde geçerliliðinin kesin
olarak onaylanmasýna yönelik bir mücadele planýný devreye sokmuþtu.
Burjuva "adaleti" iþte böyle çalýþýyor: Daríove Maxi'nin ölümleri
cezasýz kalýrken, toplumsal savaþçýlar halkýn iletiþim araçlarýndan
birisi olan grafitiyi kullandýklarý için gözaltýna alýnýp
yargýlanýyorlar.

Bununla ilgisiz, ancak yine de Devlet'in baský güçlerini gösteren bir
baþka olayda, Dario'nun kardeþi Leonardo Santillán, Lanús'taki evini ziyaret
eden polis grubunun bir üyesi tarafýndan evinin önünde ölümle tehdit edildi.

Yoldaþlarýmýzýn üzerindeki zulmü engellemenin tek yolu,
kitlesel seferberlik ve sýnýf dayanýþmasýdýr.

* Adaletsizliðe karþý mücadele edenlere yönelik tehditlere,
mahallelerdeki baskýlara ve siyasi yargýlamalara son verin!

* Tüm siyasi tutsaklar ve Gabriel Roser için özgürlük!

* Herkesi, 10 Temmuz Pazar günü, saat 3.00pm'de Paraná'daki Plaza
alvear'da düzenlenecek olan gösteriye katýlmaya çaðýrýyoruz.
Lütfen mesajý yayýn!

Arriba los que luchan!

Organización Socialista Libertaria - Paraná

ORGANIZACION SOCIALISTA LIBERTARIA
[ÖZGÜRLÜKÇÜ SOSYALÝST ÖRGÜTLENME] arjantin
"En la Calle" ["Sokakta"] - anarþist dergi

OSL Buenos Aires - libertaria@infovia.com.ar
OSL Paraná - orgalibertaria@hotmail.com


Ýngilizcesi FdCA - Uluslararasý Ýliþkiler
Türkçesi - ainfos


From: "OSL" <libertaria@infovia.com.ar>

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center